HSGN 601

Bu derste öğrencinin, Hemşirelik teorilerini uygulama alanlarında kullanmaya, hemşirelik epistemolojisi, hemşirelik ontolojisi, kaynak tarama, eleştirel rapor hazırlanma konularında gerekli bilgi ve beceriyi kazanması hedeflenmektedir.

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:4

HSGN 609

Bu derse, epistomiyolojik ve ontolojik varsayımların altında yatan bilginin doğası, yasalar, toplumsal cinsiyet ve kültürün çocuk sağlığı hemşireliğinin eski yeni ve gelecekteki teorileri üzerine olan etkileri bilimsel araştırmalar temelinde tartışmak amaçlanır. Bu teoriler doğrultular doğrultusunda kendi bakış açılarını geliştirmeleri hedeflenir.

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:3

HSGN 615

Bu derste okul sağlığı hemşireliğinin tarihsel gelişimi, yönetimsel fonksiyonları, okul sağlığında kavramsal modeller, okul çocuğunda sağlığı geliştirme, okulda birincil ? ikincil ? üçüncül koruma, okul hemşireliğinde kanıta dayalı yaklaşım, okulda çevre ve sağlıkla ilgili riskler ve yönetimi, sağlık eğitimi, teknolojinin kullanımı, öğrenci, öğretmen ve ailelerle iletişim, danışmanlık, olağandışı durumların planlanması ve politikaların oluşturulması konuları ele alınır.

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:3

HSGN 622

Bu derste, epistomiyolojik ve ontolojik varsayımların altında yatan bilginin doğası, yasalar, toplumsal cinsiyet ve kültürün psikiyatri hemşireliğinin eski yeni ve gelecekteki teorileri üzerine olan etkileri bilimsel araştırmalar temellinde tartışmak amaçlanır. Bu teoriler doğrultular doğrultusunda kendi bakış açılarını geliştirmeleri hedeflenir.

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:3

HSGN 627

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:2

HSGN 604

Bu derste öğrencinin, hemşirelik modellerini hemşirelik eğitim, yönetim, uygulama ve araştırmalarında kullanması, modellerin değerlendirme ve eleştirilerini yapması ve bir hemşirelik modeline göre klinik çalışması yürütütebilmesi hedeflenmektedir.

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:4

HSGN 612

Bu derste, öğrencinin ailede yer alan bireylerin, sağlık durumları etkileyen faktörleri, sağlık risklerini, inançları, değerlerini belirlemeye ve bu doğrultuda kapsamlı hemşirelik bakım gereksinimleri içeren faaliyetleri geliştirme yönelik bilgi ve beceri kazanması hedeflenir.

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:3

HSGN 621

Bu derste, epistomiyolojik ve ontolojik varsayımların altında yatan bilginin doğası, yasalar, toplumsal cinsiyet ve kültürün psikiyatri hemşireliğinin eski yeni ve gelecekteki teorileri üzerine olan etkileri bilimsel araştırmalar temellinde tartışmak amaçlanır. Bu teoriler doğrultular doğrultusunda kendi bakış açılarını geliştirmeleri hedeflenir.

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:3

HSGN 624

Bu derste Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Hemşireliğinin uygulama alanları, modelleri, rolleri ve eğitiminin incelenmesi amaçlanır. Derste, KLP hemşireliği tarihsel süreç, KLP hemşireliği rolü ve uygulama alanları, hastalığa tepkiler ve hemşirelik uygulamaları, yaşamı tehdit eden hastalıklarda psikososyal bakım, ölüme hazırlık, yaşamı tehdit eden hastalıklarda sağlık çalışanlarının gereksinimleri, yaşamı tehdit eden hastalıklarda aileye ve hastaya bakımı konuları ele alınır.

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:3

HSGN 629

Bu derste öğrencinin hemşirelikle ilgili güncel konuları farklı bakış açılarıyla ve analitik olarak ele alabilmeleri ve sorunları çözümlemede hemşirelikteki yeni yaklaşımları tartışabilmeleri hedeflenmektedir. İç hastalıklarda klinik karar verme, kullanılan sağlık bakım sistemleri, yaşanan problemlere yönelikstrateji geliştirme, yenilikler, hemşirelik bakım modelleri, kronik hastalıklar ve yaşam kalitesinin geliştirilmesi, Türkiye?nin sağlık politikaları (sosyalleştirilmiş sağlık hizmeti, sağlıkta dönüşüm yasası, aile hekimliği, genel sağlık sigortası vb) konuları ele alınır.

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:3

HSGN 603

Bu derste öğrencinin, hemşireliğin yıllar içindeki bilimsel gelişmesini ve bu gelişmede yer alan hemşire teorisyenlerin anlayışlarını, hemşirelik modellerini tartışabilmesi ve hemşireliğin zaman içinde kazandığı anlayışı açıklayabilmesi hedeflenmektedir.

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:2

HSGN 611

Bu derste öğrencinin çalışan çocuklar, sokak çocukları, örselenmiş çocuklar, engelli çocuklar, suçlu çocuklar, kronik hastalığı olan çocukların durumlarını değerlendirebilmesi beklenir.

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:3

HSGN 617

Bu derste, epistomiyolojik ve ontolojik varsayımların altında yatan bilginin doğası, yasalar, toplumsal cinsiyet ve kültürün kadın sağlığı hemşireliğinin eski yeni ve gelecekteki teorileri üzerine olan etkileri bilimsel araştırmalar temellinde tartışmak amaçlanır. Bu teoriler doğrultular doğrultusunda kendi bakış açılarını geliştirmeleri hedeflenir.

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:3

HSGN 623

Bu derste, öğrencinin geleceğin psikiyatri hemşirelerine etkili, verimli ve kaliteli bakım verilmesini sağlayacak koşulları hazırlamasına yönelik: Ruhsal sorunu olan hasta bireyin değerlendirilmesi uygulama raporlarının tartışılması, uygulamada karşılaşılan etik ve yasal sorunların belirlenmesini ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesini, fiziksel sorunu olan hastalarda ruhsal sorunların değerlendirilmesini ve psikiyatri hemşireliğinin ilke ve standartları doğrultusunda hemşirelik bakım planlarının uygulanması bilgi ve becerisini kazanması hedeflenmektedir.

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:3

HSGN 628

Derste, öğrencilere sağlığın korunması ve geliştirilmesine yönelik birey, aile ve toplumda kronik hastalıkların oluşumuna neden olabilecek riskli durumların belirlenmesi, erken tanı ve korunmanın sağlanması, kronik hastalıkların ve onlara bağlı gelişen akut ve kronik komplikasyonların bakım ve tedavisi (akut pulmoner ödem, gastrointestinal kanamalar, hipertansif kriz, stroke, akut koroner sendromlar gibi), akut hastalıklarda optimum bakımın sağlanmasında için hemşirelik bakımının organizasyonu, hasta ve aile merkezli bakımın ana ilkeleri, yaşlılık ve kırılgan yaşlılık kavramı ve yaşlı hastanın sağlık sorunları ve öncelikler, kronik hastalık yönetimi modelleri, Kronik hastalıklara uyumu artırmaya yönelik stratejiler, Palyatif bakım, Tamamlayıcı tedavi yöntemleri, İleri bakım ve tedavi gereksinimi olan hastaların bakımı (hemodiyaliz, evde diyaliz gibi) ve akut ve kronik durumlarda evde bakım konuları ele alınır. yönelik konular ele alınır. Öğrencinin, sağlıklı davranış geliştirme ve dolayısı ile kronik hastalıkların oluşumunda en önemli biyolojik risk faktörleri olan hipertansiyon, yüksek kan şekeri, obezite gibi durumları önlemeye yönelik birey ve toplum temelli girişimleri uygulama iç hastalıkları uygulama alanlarında (acil, iç hastalıkları klinikleri, ayaktan tedavi hizmetleri, evde bakım gibi) hemşirelik süreci doğrultusunda bakım planı hazırlama bilgi ve becerisi kazanması hedeflenmektedir.

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:3