HSGN 518

Bu derste, öğrencinin çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliğinin temel kavramları ve klinik eğitim ve öğretimin ilke ve yöntemleri doğrultusunda çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanında eğitim deneyimi kazanması hedeflenir.

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:3

HSGN 521

Bu derste öğrencinin, diyabetin önlenmesi, erken tanılanması ve tanılanmış diyabetin etkili yönetiminin sağlanabilmesi konularına yönelik gerekli bilgi ve beceriyi kazanması hedeflenmektedir.

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:3

HSGN 525

Bu ders, iletişim alanındaki ilke, kavram, kuram ve süreçlerin yanısıra, sağlık alanında iletişimin yeri ve önemini incelemeyi amaçlar. Derste, iletişim teorileri, iletişimle ilgili temel kavramlar, terapotik iletişim, terapotik iletişimi kolaylaştıran ve engelleyen durumlar, yardım etme becerileri, eleştirel düşünme ve problem çözme, mesleki kimlik, profesyonel iletişim, profesyonel hemşirelik uygulamalarını etkileyen değer ve davranışlar, sağlık hizmetlerinde ekip iletişimi, kültürlerarası iletişim, grup içi iletişim, aile içi iletişim, çatışma ve çatışma yönetimi, iletişimin sağlık eğitiminde kullanımı, iletişim problemleri olan bireylerle iletişim ve özel durumdaki bireylerle iletişim konuları yer almaktadır.

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:3

HSGN 530

Bu derste öğrencinin, psikiyatri hemşireliği ile ilgili teorik bilgileri klinik ortama aktarma becerisini kazanması hedeflenmektedir.

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:3

HSGN 536

Öğrencinin bireysel gereksinimleri doğrultusunda, hemşirelikte yönetime ilişkin dünyada ve ülkemizdeki yeni gelişmeler ve uygulamalar ele alınır.

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:3

HSGN 520

Bu derste öğrencinin akut ve kronik sağlık problemi olan erişkin birey ve ailesi için kapsamlı bakım verme; sağlığı geliştirme, hastalık ve sakatlıkların önlenmesi, hastalık ve sakatlık durumunda bireyin optimal düzeyde fonksiyonlarının sürdürülmesi; klinik bulguların analizi, klinik karar verme ve sistematik düşünme becerilerini kazanması hedeflenir

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:3

HSGN 523

Bu derste bir değerlendirme modeli aracılığıyla, öğrencinin, sağlığı değerlendirmek için gereken bilgi ve beceriyi kazanması amaçlanmaktadır.

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:2

HSGN 529

Bu derste yönetim sürecinin veri toplama ve planlama (hedefler, standartlar, politika, prosedürler, bütçe), örgütleme (örgüt şemasını oluşturma, görev tanımları, insan gücü planlaması ve iş organizasyonu), yöneltme (motivasyon, iş doyumu, iletişim, koordinasyon, problem çözme ve karar verme, çatışma yönetimi) ve kontrol aşaması (kalite güvenliği, performans değerlendirme), sağlık hizmetlerinde değişen koşullara uyum sağlanmasında ve birey/aile ve toplumun beklentilerinin karşılanmasında hemşirelerin liderlik becerilerinin geliştirilmesi konuları ele alınır. Öğrencinin, yönetim biliminin temel kavram ve kuramları, tarihsel gelişimi, hemşirelik hizmetleri yönetim felsefesi, gelişimi ve uygulamaları ile yönetici hemşirenin sorumlulukları konusunda bilgi kazanması hedeflenmektedir.

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:3

HSGN 532

Öğrencinin bireysel gereksinimleri doğrultusunda, psikiyatri hemşireliğine ilişkin dünyada ve ülkemizdeki yeni gelişmeler ve uygulamalar ele alınır.

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:0

HSGN 544

Bu derste, öğrencinin liderlik becerileri ile yönetim sürecinin veri toplama ve planlama, örgütleme, yöneltme ve kontrol aşamalarının alanda uygulanmasına ilişkin yönetim becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:3

HSGN 519

Bu derste öğrencinin; kanserin epidemiyolojisi, risk faktörleri, fizyopatolojisi, sıflandırılması, tedavi yöntemleri ve erken tanısı, kanserli hastanın bakımı, semptomların kontrolü, hasta ve ailesine destek sağlamaya ilişkin bilgi ve beceri kazanması hedeflenmektedir. Derste kanserin tanımı, tarihçesi, ülkemizde ve dünyada epidemiyolojisi, karsinogenezis ve kanserde sınıflama, sistemlere göre (cilt, baş-boyun, meme, GİS, ürogenital organlar, akciğer, lenf) kanserin incelenmesi, hazırlayıcı faktörler, belirti bulgular, tanı yöntemleri, kanserde tedavi yöntemleri, bakım ve rehabilitasyonu, kanserli hastada semptom kontrolü ve bakım, kanserde koruyucu sağlık hizmetleri, yeni gelişmeler ve hemşirenin sorumlulukları, onkolojik aciller, kanserli hastada öz bakım ve yaşam kalitesinin geliştirilmesi, kanserli hastaya bakım verenlerin korunması (hemşire-hasta ve yakını), terminal dönemdeki kanserli hasta ve yakınlarının bakım sorunları, izlenen klinik ve poliklinik vakalarının analizi konuları ele alınır.

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:3

HSGN 522

Öğrencinin bireysel gereksinimleri doğrultusunda, iç hastalıkları hemşireliğine ilişkin dünyada ve ülkemizdeki yeni gelişmeler ve uygulamalar ele alınır.

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:0

HSGN 527

Bu derste öğrencinin ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliğinde kuramsal ve uygulama boyutunda bilgi ve beceri kazanması hedeflemektedir. Derste, psikiyatri hemşireliği alanındaki kuramlar, ruhsal sorunların etiyoloji ve epidemiyolojisinin incelenmesi, danışmanlık ve yardım becerileri, acil durumların ele alınması, ruhsal sorunu olan hastanın bakımının planlanması, psikiyatride kullanılan tedavi yöntemleri, hastanın uyumu ve rehabilitasyonu, psikiyatride etik ve yasal sorunlar, ruh sağlığının korunması, geliştirilmesi, toplum ruh sağlığı hizmetleri, ruh sağlığı örgütlenmesi ve politikaları, çocuk ve ergen ruh sağlığı, hemşirelik bakımının sosyokültürel yönleri konularını ele alır.

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:3

HSGN 531

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:3

HSGN 542

Ruhsal hastalıkların epidemiyolojisi, semptomları ve etiyolojisi, psikiyatride kullanılan tedavi yöntemleri, ruhsal sorunu olan hastalarda hemşirelik bakım süreci.

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:3