HSGN 545

Bu derste öğrencinin halk sağlığı ve halk sağlığı hemşireliğinin temel kavramlarını, tarihsel gelişimini, halk sağlığı hemşiresinin rollerini, sağlığı etkileyen sosyal, ekonomik ve kültürel faktörleri, çevre sağlığı sorunlarını, halk sağlığı hizmetleri ve sunumu ile ilgili politikaları, sağlık hizmetlerinin sunumuna ilişkin farklı örgütlenme modellerini tartışabilmesi hedeflenmektedir.

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:6

HSGN 549

Bu derste, öğrencinin hemşirelik eğitimi felsefesini geliştirmesi, ‘Hemşirelik Esasları’ eğitiminde kullanılan ilke, yöntem ve planlamalara ilişkin bilgi, beceri ve tutum kazanması amaçlanır. Dersin içeriğinde, tarihsel gelişim süreci içinde hemşirelik eğitimi, eğitim felsefesi, hemşirelik eğitimin felsefesi, eğitim programlarının geliştirilmesi, Hemşirelik Esasları Dersi, eğitim yöntem ve teknikleri, eğitimci özellikleri, başarı değerlendirme yöntemleri ve klinik uygulama konuları yer alır.

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:3

HSGN 562

Yoğun bakım hemşireliği ve yoğun bakım ekibi, yoğun bakım ortamı, yoğun bakım ortamının hasta ve aile üzerindeki etkileri, hasta bakım kalitesi ve güvenliği, aile merkezli bakım, yaşam sonu bakım, hızlı müdahale ekibi ve kod yönetimi, temel ve ileri yaşam desteği, sedasyon ve deliryum yönetimi, organ bağışı, etik ve yasal konular ve kültürel çeşitlilik

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:3

HSGN 565

Erişkin yoğun bakım hastasının izlem, tanı ve tedavisinde kullanılan yöntemler: Hasta izlemi ve hemodinamik monitorizasyon yöntemleri, Elektrokardiyografi (EKG), beslenme durumunun izlenmesi, hemofiltrasyon, diyaliz ve intraaortik balon pompası, yara bakımı ve yoğun bakım ünitesindeki uygulamalarda yeni teknolojik gelişmeler

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:5

HSGN 568

Hücresel düzeyde patolojik değişiklikler, hastalık gelişimi ve prevalansı, hastalık durumunda tüm doku ve organ sistemlerinde meydana gelen değişiklikler ve patolojik süreçlerin mekanizmaları, bu hastalıkların belirti ve bulguları ve tanı testleri

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:3

HSGN 547

Bu derste epidemiyolojinin temel ilkeleri, epidemiyolojik yöntemlerin kullanım alanları, veri toplamada kullanılan araçlar, bildirim ve sürveyans sistemleri, bulaşıcı hastalıklar epidemiyolojisi, epidemiyolojik ölçütler, epidemiyoloji saha araştırmaları, vaka kontrol araştırmaları, kesitsel araştırmalar, kohort araştırmaları, müdahale araştırmaları konuları tartışılır.

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:3

HSGN 554

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:0

HSGN 564

Ağrı yönetimi, sıvı ve elektrolit dengesizlikleri, akut solunum yetmezliği ve solunum desteği, kardiyovasküler değişiklikler, gastrointestinal değişiklikler, sinir sistemi değişiklikleri, endokrin değişiklikler, akut böbrek yetmezliği, şok, sepsis, Sistemik İnflamatuar Yanıt Sendromu, Multipl Organ Yetmezliği Sendromu değerlendirilmesi, tedavisi ve hemşirelik bakımı

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:3

HSGN 567

Farmakoloji bilimi, farmakodinamik ve farmakokinetik prensipler, yoğun bakım ünitesinde en sık kullanılan ilaçların sınıflandırmaları, ilaçların etkileri, ilaçların uygulaması ve yönetimi

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:3

HSGN 599

Öğrencinin uzmanlık alanına özel orjinal bir konuda bilimsel yöntemle araştırma yaparak rapor haline getirmesi beklenir.

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:0

HSGN 546

Bu derste öğrencilerin halk sağlığı hemşireliği süreci, evde bakım, toplum ruh sağlığı, sağlık eğitimi ve sağlığı geliştirme, dünyada ve Türkiye’de erişkin sağlığı, kadın sağlığı, çocuk sağlığı, okul sağlığı, adölesan sağlığı ve yaşlı sağlığı, iş sağlığı hemşireliği, toplum beslenmesi, yoksulluk ve sağlık ilişkisi, sağlıkta eşitsizlik konularında bilgi ve beceri kazanmaları hedeflenmektedir.

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:7

HSGN 551

Bu derste, öğrencinin hemşirelikle ilgili etik kavramı, ilkeleri, bildirgeleri, yasa ve yönetmelikleri, hemşirelikte etiğin gelişim sürecini, bakım etiği, araştırma ve yayınların etik boyutunu, etik çıkmaz özelliklerini, etik karar verme sürecini kavraması amaçlanmaktadır. Derste, Etik ile ilgili kavramlar, biyoetik, sağlık etiği, hemşirelikte etik değerler, hemşirelikte etiğin gelişimi, bakım etiği, ulusal/ uluslararası bildirgeler, hemşirelikle ilgili yasa ve yönetmelikler, hemşirelikte etik ilkeler, araştırma ve yayın etiği, etik çıkmaz ve özellikleri ve etik karar verme süreci konuları işlenir.

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:3

HSGN 563

Bu derste öğrenciler, yoğun bakım ünitesinde yaşamı tehdit eden akut durumlarda, vücut sistem fonksiyonlarında değişimleri olan, farklı invaziv veya invaziv olmayan yöntemlerle ve farklı teknolojik cihazlarla izlenen kritik hastaların önceliklerine göre hızlı ve doğru değerlendirilmesi ile kaliteli ve kapsamlı hemşirelik bakımının sağlanmasına yönelik beceriler kazanır.

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:4

HSGN 566

Bu ders, hastaların bütüncül olarak öyküsünün alınması, kapsamlı sağlık ve fiziksel değerlendirmesi ve normal ve anormal bulguların yorumlanmasına yönelik teorik bilgi ve teknik beceri kazandırır.

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:3

HSGN 569

Öğrencinin bireysel gereksinimleri doğrultusunda, yoğun bakım hemşireliğine ilişkin dünyada ve ülkemizdeki yeni gelişmeler ve uygulamaların tartışılması.

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:0