Program Bazında Zorunlu Dersler

Kredi: 3

Bu derste temel fizyolojik sistemlerden kardiyovasküler sistem, solunum sistemi, kan ve boşaltım sistemi çalışma mekanizmaları ayrı ayrı detaylı olarak ele alınacaktır. Ayrıca, vücut homeostazisinin sağlanması temelinde birbirleri ile etkileşimleri ve koordine çalışmaları, olası patolojiler de dahil edilerek incelenecektir.

Kredi: 3

Bu derste temel fizyolojik sistemlerden sinir sistemi, kas iskelet sistemi, endokrin sistem ve gastrointestinal sistem çalışma mekanizmaları ayrı ayrı detaylı olarak ele alınacaktır. Ayrıca, vücut homeostazisinin sağlanması temelinde birbirleri ile etkileşimleri ve koordine çalışmaları, olası patolojiler de dahil edilerek incelenecektir.

Kredi: 0

Bu ders kredisiz olup, disiplinlerarası tüm programlardan öğrencilerin katılımını sağlayarak öğrenciler arasındaki bilimsel etkileşimi artırmayı ve öğrencilerin sunum becerilerini geliştirmeyi hedefler. Yapılan çalışma ve araştırmaların, danışman öğretim üyesinin rehberliğiyle belirlenen teknikler çerçevesinde topluluk önünde sunumu ve soru cevap kısmından oluşan seminer dersi programkoordinatörleri tarafından dönemsel olarak S/U şeklinde notlandırılır. Dersin, YÖK kuralları çerçevesinde, en az bir kere alınarak başarıyla tamamlanması gerekir. Program spesifik kurallar program koordiantörleri tarafından belirlenerek öğrencilerle paylaşılır.

Kredi: 0

Bu ders kredisiz olup, danışman öğretim üyesinin, öğrencinin tez çalışmalarını değerlendirdiği bir derstir. Danışman öğretim üyesinin rehberliğiyle belirlenen tez konusu üzerinde yapılacak olan çalışma ve araştırmaların tümünü kapsar ve danışman öğretim üyesi tarafından dönemsel olarak S/U şeklinde notlandırılır.

Genel Zorunlu Dersler

Kredi: 3

Biyomedikal araştırmalarda etik ilkeler, deney hayvanları ile yapılan çalışmalarda etik, insan ve hasta hakları, klinik araştırmalarda etik, yayın etiği konularında uluslararası ve ulusal örnekler ve ilkeler sunulacaktır.

Kredi: 3

Biyoistatistiksel kavramlar ve akıl yürütmedeki önemli konulara giriş. Verilerdeki merkezi eğilim ve değişkenliği tanımlayan araçlar; örnek verilerle popülasyon araçları ve oranlarına ilişkin çıkarım yapmak için yöntemler; istatistiksel hipotez testleri ve grup karşılaştırmaları. Doğrusal regresyon, ANOVA, lojistik regresyon, hayatta kalma analizi, parametrik olmayan yöntemler, ROC analizi gibi, biyolojik problemlerin araştırılmasında kullanılan istatistiksel metotlar. Öğrencilerin kendi alanlarındaki sonucları oluşturma ve yorumlamaları için gerekli istatistiksel becerileri kazanması için bilgisayar laboratuvarında gerçekleştirilecek istatistiksel analiz ve yazılım pratikleri.

Kredi: 0

Yükseköğretim derslerinde etkili öğretme ortamı tasarlamanın temelleri, öğrenme prensipleri, İngilizce ders anlatımı, öğrenme teknolojilerini öğretim uygulamalarına entegre etme, not verme, öğrenciler ve öğretim üyeleri ile iletişim, süper çeşitlilik ve cinsiyete duyarlı pedagoji.

Credit: 0

Yazın yeteneklerini olduğu kadar önemli okuma ve düşünme yeteneklerini de geliştirecek olan yazın dersidir. Ders hedeflerine okuma, yazma ve sınıf içinde ve dışında olmak üzere tartışmalarla ulaşılacaktır. Öğrenci performansı Yeterli/Yetersiz olarak değerlendirilecektir.

Program Bazında Seçmeli Dersler

Kredi:3

İnsandaki merkezi sinir sisteminin bağlantılarını ve bu bağlantıların temel özelliklerini tartışır. Bu dersin içeriği, monosinaptik refleks ve modülasyonu, omurilikteki kısıtlayıcı devrelerin yanı sıra hipokampal nöronlarda uzun ve kısa süreli kuvvetlenme, sinaptik plastisite ve iletimi de içeren çok çeşitli devreleri kapsar.

Kredi: 3

Yarı otomatik sistemlerin incelenme yöntemleri.  Pratik olarak çiğneme veya yürüme deneyi yapılacak ve geri bildirim veren reseptörlerin fonksiyonları ve yarı otomatik sisteme katkıları incelenecektir.

Kredi: 3

Bu dersin temel amacı endokrin sistemin sinir sistemi ile birlikte vücuttaki tüm sistemlerin kontrolündeki rolünü anlamaktır. Organizmada dinamik dengenin sağlanmasında endokrin ve sinir sistemi arasındaki benzerlikler ve farklılıklar incelenecektir. Bu ders, klasik endokrin bezler ve dokular tarafından salgılanan hormonların vücuttaki aktiviteleri nasıl yönettiğini, metabolizma ve enerji dengesini, büyüme ve gelişmenin kontrolünü ve üreme sistemleri üzerine olan etkilerini açıklamak üzerine odaklanacaktır. Hormonlar kimyasal özelliklerine bağlı olarak vücut sıvılarında eriyebilirlikleri açısından karşılaştırılacaklardır. Hormon – hedef hücre reseptör etkileşimleri öğrenilecektir.  Bu dersin temel hedefi hormonların salgılandıkları dokuları ve etki ettikleri organlarda neden oldukları olayların öğrenilmesidir.

Kredi: 3

Bu dersin temel amacı, endokrin system ve sinir sistemi ile koordineli olarak, gastrointestinal sistemin vücuttaki dolaşım sistemine besin alımının sağlanmasındaki işlevlerini öğretmektir. Gastrointestinal sistemin yapısı ve innervasyonu, gastrointestinal sistemdeki düzenleyici maddeler, gastrointestinal motilite, gastrointestinal sekresyon, sindirim, absorpsiyon ve karaciğer fizyolojisi konuları dersin odağında olacaktır. Sindirim sisteminin homeostazın korunması nasıl bir katkı verdiği tartışılacaktır.

Kredi: 3

Bu dersin temel amacı, fizyolojideki deneysel hayvan modellerini öğretmektir. Uygun hayvan modellerinin kullanılması, fizyolojik ve fizyopatolojik mekanizmaları kavramak için ve nörodejenerasyon, hipertansiyon, sepsis, diyabet, böbrek yetmezliği vb. hastalıkların mekanizmalarını anlamak için kritik bir rol oynar. Hayvan modelleri, vücut sistemlerindeki mekanizmaları keşfetmek ve hastalık modelleri için tedavi protokolleri geliştirmek için önemli olacaktır.

Kredi: 3

Nörofizyolojide kullanılan teknolojilerin gözden geçirilmesinin hedeflendiği bu derste, çoğunluğu elektromanyetik tekniklerin temel alındığı araç ve teknolojiler irdelenecektir. Klinik önemi, ve önemli bilimsel atılımları olan araştırma ve yöntemler değerlendirilecektir.

Kredi: 3

İnsan vücudunun ekstrem koşullarda fizyolojik limitleri ve düzenleme mekanizmaları. Temel fizyolojik değişiklikler ve adaptasyon mekanizmaları ve bunların vücut dışında artan/azalan zorlu fiziksel koşullarla ilişkileri. İnsan fizyolojisi ve ekstrem koşullara genel bakış. Ekstrem koşullarda fizyoloji biliminin tarihi ve bu koşullardaki fizyolojik limitler. Egzersiz fizyolojisi. Basınç, sıcak, soğuk. Düşük yer çekimi. Yüksek G etkisi. Ekstrem sporlar. Gerçek vakalar ve senaryolar.

Credit: 3

Bu ders öğrencinin tez çalışmasına yönelik olarak danışmanı tarafından verilen özel bir derstir. Lisans derecesi ile kayıt yaptıran doktora öğrencileri 2 Bağımsız Çalışma ders kredisini, Yüksek Lisans derecesi ile kayıt yaptıran doktora öğrencileri ve MS öğrencileri ise eğitim süresi boyunca 1 Bağımsız Çalışma ders kredisini sayabilirler. Önemli olan, aldığınız Bağımsız Çalışma ders adlarının ve içeriklerinin kredi sayılabilmesi için farklı olması gerektiğidir.başlık ve konu içeriğine sahip

Genel Seçmeli Dersler