Program Bazında Zorunlu Dersler

Kredi: 4

Kadın ve erkek üreme sistemlerininin anatomik yapıları ve bu yapıların mikroskopik özellikleri, embriyolojik gelişim süreçleri ve bu değişimlerin fonksiyonel önemleri. Ders pratik uygulamaları içermektedir.

Kredi: 3

Bir hücre kültürü laboratuvarının işleyişi, özellikleri, laboratuvarda dikkat edilmesi gerekenler, karşılaşılan sorunlar ve bunların çözümleri. Ders pratik uygulamaları içermektedir.

Kredi: 4

İn vitro fertilizasyon ve yardımcı üreme teknolojileri, kısır çiftler için sağlıklı bir gebelik ve canlı doğum elde etmek amacıyla gametlerin ve elde edilen embriyoların her türlü manipülasyonunu içerir. Tüm ART manipülasyonları embriyoloji ve androloji laboratuvarlarında gerçekleştirilir. Embriyoloji ve androloji laboratuvarları rutin hücre kültürü laboratuvarlarıyla bazı benzerlikler taşısa da birçok açıdan farklı özelliklere sahiptir. Embriyoloji ve androloji laboratuvarları insan gametleriyle ilgilenen ana laboratuvarlardır; bu durum laboratuvar çalışanlarını son derece dikkatli olmaya ve laboratuvardaki iş akışının temel gerçeklerini bilmeye zorlamaktadır.

Kredi: 4

ART’ın tanımı. IVF laboratuvarı nasıl kurulur. ART’de iş akışı ve manipülasyonlar. ART’de başarının değerlendirilmesi-döllenme, embriyo kalitesi, erken embriyogenez ve implantasyonun değerlendirilmesi. ART başarısını etkileyen sorunlar. ART ile ilgili sorunların değerlendirilmesi ve yönetimi.

Kredi: 0

Bu ders kredisiz olup, disiplinlerarası tüm programlardan öğrencilerin katılımını sağlayarak öğrenciler arasındaki bilimsel etkileşimi artırmayı ve öğrencilerin sunum becerilerini geliştirmeyi hedefler. Yapılan çalışma ve araştırmaların, danışman öğretim üyesinin rehberliğiyle belirlenen teknikler çerçevesinde topluluk önünde sunumu ve soru cevap kısmından oluşan seminer dersi programkoordinatörleri tarafından dönemsel olarak S/U şeklinde notlandırılır. Dersin, YÖK kuralları çerçevesinde, en az bir kere alınarak başarıyla tamamlanması gerekir. Program spesifik kurallar program koordiantörleri tarafından belirlenerek öğrencilerle paylaşılır.

Kredi: 0

Bu ders kredisiz olup, danışman öğretim üyesinin, öğrencinin tez çalışmalarını değerlendirdiği bir derstir. Danışman öğretim üyesinin rehberliğiyle belirlenen tez konusu üzerinde yapılacak olan çalışma ve araştırmaların tümünü kapsar ve danışman öğretim üyesi tarafından dönemsel olarak S/U şeklinde notlandırılır.

Genel Zorunlu Dersler

Kredi: 3

Biyomedikal araştırmalarda etik ilkeler, deney hayvanları ile yapılan çalışmalarda etik, insan ve hasta hakları, klinik araştırmalarda etik, yayın etiği konularında uluslararası ve ulusal örnekler ve ilkeler sunulacaktır.

Kredi: 3

Biyoistatistiksel kavramlar ve akıl yürütmedeki önemli konulara giriş. Verilerdeki merkezi eğilim ve değişkenliği tanımlayan araçlar; örnek verilerle popülasyon araçları ve oranlarına ilişkin çıkarım yapmak için yöntemler; istatistiksel hipotez testleri ve grup karşılaştırmaları. Doğrusal regresyon, ANOVA, lojistik regresyon, hayatta kalma analizi, parametrik olmayan yöntemler, ROC analizi gibi, biyolojik problemlerin araştırılmasında kullanılan istatistiksel metotlar. Öğrencilerin kendi alanlarındaki sonucları oluşturma ve yorumlamaları için gerekli istatistiksel becerileri kazanması için bilgisayar laboratuvarında gerçekleştirilecek istatistiksel analiz ve yazılım pratikleri.

Kredi: 0

Yükseköğretim derslerinde etkili öğretme ortamı tasarlamanın temelleri, öğrenme prensipleri, İngilizce ders anlatımı, öğrenme teknolojilerini öğretim uygulamalarına entegre etme, not verme, öğrenciler ve öğretim üyeleri ile iletişim, süper çeşitlilik ve cinsiyete duyarlı pedagoji.

Credit: 0

Yazın yeteneklerini olduğu kadar önemli okuma ve düşünme yeteneklerini de geliştirecek olan yazın dersidir. Ders hedeflerine okuma, yazma ve sınıf içinde ve dışında olmak üzere tartışmalarla ulaşılacaktır. Öğrenci performansı Yeterli/Yetersiz olarak değerlendirilecektir.

Program Bazında Seçmeli Dersler

Kredi:2

Kendilerini yenileyip başka hücrelere dönüşebilme yetisine sahip kök hücrelerin genel özellikleri, laboratuvar ve klinik uygulamaları.

Kredi: 2

Plasenta ve fetal membranlar (amniyokoriyonik membranlar), fetüsün korunması, hamileliğin dayanıklılığı ve doğumu başlatmak için bir sinyal verici olarak hayati önem taşıyan intrauterin boşluktaki en önemli dokulardan biridir. Bu ders, plasenta ve fetal membranların yapısını, biyolojisini, yaşam döngüsünü ve işlevlerini patolojileri ve yenidoğan için olası sonuçları ile ilişkilendirerek öğrenmeyi amaçlamaktadır.

Kredi: 2

Dişi germ hücresi “oosit”in erkek germ hücresi “sperm” tarafından döllenmesi, embriyonun gelişimi ve bu gelişen embriyodan normal insan vücudunun oluşum süreci.

Kredi: 2

Dişi germ hücresi “oosit”in erkek germ hücresi “sperm” tarafından döllenmesi, embriyonun gelişimi ve bu gelişen embriyodan normal insan vücudunun oluşum süreci.

Kredi: 4

Bu programda sunulacak dersler temel olarak IVF  (embriyoloji ve androloji) laboratuvarları ile ilgili bir bakış açısı oluşturmayı hedeflemektedir. Dersler temel olarak şu konuları içermektedir: i) IVF-laboratuvarlarının kurulum ve yerleşim prensipleri, ii) IVF-laboratuvarında kalite kontrolü ve stabilitenin sağlanması, iii) Embriyoloji laboratuvarında iş akışının temel prensipleri, iv) Androloji laboratuvarında iş akışının temel prensipleri, v) IVF-laboratuvarının akreditasyonu ve uluslararası yaklaşımlar, vi) IVF laboratuvar uygulamalarına genel bakış, vii) IVF-laboratuvarlarında yasal düzenlemeler.

Credit: 3

Bu ders, öğrencinin tez çalışmasına yönelik danışmanı tarafından verilen özel bir derstir.  Yüksek Lisans öğrencileri dersi farklı başlıklarda birden fazla kez alsa bile yalnızca bir dersin kredisini saydırma hakkına sahiptir.

Genel Seçmeli Dersler