Program Bazında Zorunlu Dersler

Kredi: 3

Üreme endokrinolojisi, gonadal fonksiyonun endokrinolojik yönünü hem cinsiyette hem de üremede içeren bir bilim dalıdır. Üreme bozukluklarının altında yatan moleküler mekanizmaların daha iyi anlaşılması ve insan üreme sorunlarının özellikle endokrinolojik sorunların uygulanması önemlidir. Bu ders, öğrencilerin üreme endokrinolojisinin moleküler yönleri hakkında geniş vizyon edinmelerini sağlayacak ve üremenin mevcut yönlerinin derinlemesine incelenmesine olanak sağlayacaktır.

Kredi: 3

Bu ders, genetiğin temel yönlerinden en karmaşık genetik analiz araçlarına ve bunların belirli üreme bozukluklarına ve embriyo/fetus seviyesinde gebelik/doğum öncesi tanıya uygulanmasına kadar değişen perspektifte üreme genetiği hakkında güncel bir genel bakış sağlayacaktır. Üreme genetiğe ek olarak, üreme immünolojisi ile implantasyon, erken gebelik ve yaygın olarak görülen bazı gebelik komplikasyonları ve iyi huylu üreme bozuklukları arasındaki ilişkiyi değerlendiren konular tartışılacaktır. Ayrıca üreme sistemine ait benign ve malign hastalıklarında immün editleme ve immün kaçış mekanizmaları gözden geçirilecektir.

Kredi: 0

Bu ders kredisiz olup, disiplinlerarası tüm programlardan öğrencilerin katılımını sağlayarak öğrenciler arasındaki bilimsel etkileşimi artırmayı ve öğrencilerin sunum becerilerini geliştirmeyi hedefler. Yapılan çalışma ve araştırmaların, danışman öğretim üyesinin rehberliğiyle belirlenen teknikler çerçevesinde topluluk önünde sunumu ve soru cevap kısmından oluşan seminer dersi programkoordinatörleri tarafından dönemsel olarak S/U şeklinde notlandırılır. Dersin, YÖK kuralları çerçevesinde, en az bir kere alınarak başarıyla tamamlanması gerekir. Program spesifik kurallar program koordiantörleri tarafından belirlenerek öğrencilerle paylaşılır.

Kredi: 0

Bu ders kredisiz olup, danışman öğretim üyesinin, öğrencinin tez çalışmalarını değerlendirdiği bir derstir. Danışman öğretim üyesinin rehberliğiyle belirlenen tez konusu üzerinde yapılacak olan çalışma ve araştırmaların tümünü kapsar ve danışman öğretim üyesi tarafından dönemsel olarak S/U şeklinde notlandırılır.

Genel Zorunlu Dersler

Kredi:3

Biyomedikal araştırmalarda etik ilkeler, deney hayvanları ile yapılan çalışmalarda etik, insan ve hasta hakları, klinik araştırmalarda etik, yayın etiği konularında uluslararası ve ulusal örnekler ve ilkeler sunulacaktır.

Kredi: 3

Biyoistatistiksel kavramlar ve akıl yürütmedeki önemli konulara giriş. Verilerdeki merkezi eğilim ve değişkenliği tanımlayan araçlar; örnek verilerle popülasyon araçları ve oranlarına ilişkin çıkarım yapmak için yöntemler; istatistiksel hipotez testleri ve grup karşılaştırmaları. Doğrusal regresyon, ANOVA, lojistik regresyon, hayatta kalma analizi, parametrik olmayan yöntemler, ROC analizi gibi, biyolojik problemlerin araştırılmasında kullanılan istatistiksel metotlar. Öğrencilerin kendi alanlarındaki sonucları oluşturma ve yorumlamaları için gerekli istatistiksel becerileri kazanması için bilgisayar laboratuvarında gerçekleştirilecek istatistiksel analiz ve yazılım pratikleri.

Kredi: 0

Yükseköğretim derslerinde etkili öğretme ortamı tasarlamanın temelleri, öğrenme prensipleri, İngilizce ders anlatımı, öğrenme teknolojilerini öğretim uygulamalarına entegre etme, not verme, öğrenciler ve öğretim üyeleri ile iletişim, süper çeşitlilik ve cinsiyete duyarlı pedagoji.

Kredi: 0

Yazın yeteneklerini olduğu kadar önemli okuma ve düşünme yeteneklerini de geliştirecek olan yazın dersidir. Ders hedeflerine okuma, yazma ve sınıf içinde ve dışında olmak üzere tartışmalarla ulaşılacaktır. Öğrenci performansı Yeterli/Yetersiz olarak değerlendirilecektir.

Program Bazında Seçmeli Dersler

Kredi:3

Üreme tıbbı zaman içerisinde farklı disiplinlere evrimleşmiştir; üreme biyolojisi, üreme endokrinolojisi, üreme immünolojisi ve üreme genetiği. Diğer tüm organ sistemleri gibi, genetik ve immünoloji de üreme sağlığı ve hastalıklarında temel roller oynamaktadır. Bu ders, genetiğin temel yönlerinden en karmaşık genetik analiz araçlarına ve bunların belirli üreme bozukluklarına ve embriyo/fetus seviyesinde gebelik/doğum öncesi tanıya uygulanmasına kadar değişen perspektifte üreme genetiği hakkında güncel bir genel bakış sağlayacaktır. Üreme genetiğe ek olarak, üreme immünolojisi ile implantasyon, erken gebelik ve yaygın olarak görülen bazı gebelik komplikasyonları ve iyi huylu üreme bozuklukları arasındaki ilişkiyi değerlendiren konular tartışılacaktır. Ayrıca üreme sistemine ait benign ve malign hastalıklarında immün editleme ve immün kaçış mekanizmaları gözden geçirilecektir.

Kredi: 3

Bu ders, öğrencinin tez çalışmasına yönelik danışmanı tarafından verilen özel bir derstir. Lisans mezunu doktora öğrencileri eğitim süreleri boyunca 698 ve 699 kodlarıyla ve farklı başlıklarla bu dersi alarak kredilerini saydırabilir. Yüksek Lisans mezunu doktora öğrencileri dersi farklı başlıklarda birden fazla kez alsa bile yalnızca bir dersin kredisini saydırma hakkına sahiptir.

Genel Seçmeli Dersler