Mevcut Öğrenciler İçin Rehber

Burs Uzatma

Normal eğitim süresi 2 yarıyıl olan tezsiz yüksek lisans eğitimini ek süre talep ederek uzatmak isteyen öğrencilerin, burslarının devamı için burs uzatma formu doldurarak danışman öğretim üyelerine imzalatması ve enstitüye iletmesi gerekmektedir. Burs uzatmaları, Enstitü Yönetim Kurulu ve Rektör Yardımcılığı onayına tabidir.

 

Proje Danışmanının Atanması 

Tüm tezsiz yüksek lisans öğrencileri proje danışmanlarını en geç ilk yarıyıl sonuna kadar aşağıda yer alan tutanakla enstitüye teslim etmelidir. Formun teslimine istinaden atamalar enstitü yönetim kurulu tarafından gerçekleştirilir.

 

Proje Teslimi

Tezsiz yüksek lisans eğitim süresince kredi ve tüm zorunlu derslerini alıp başarıyla geçmiş ve projesini tamamlamış öğrenciler aşağıdaki tutanakla birlikte projelerini enstitüye teslim etmelidir.

 

Dönem Uzatma

Tezsiz Yüksek lisans programı 2 yarıyıl içerisinde tamamlanmalıdır. Azami süre zarfında eğitimini tamamlayamayacak olan öğrencilerin ek süre taleplerini enstitü ofisine iletmeleri gerekmektedir. Tezsiz yüksek lisans eğitim süresi en fazla 1 dönem uzatılabilir.

Tez Danışmanının Atanması ve Tez Önerisi:

Tüm tezli yüksek lisans öğrencileri lisansüstü danışmanlarını en geç ilk yarıyıl sonuna kadar “tez danışmanı atama formu”yla enstitüye teslim etmelidir. Formun teslimine istinaden atamalar enstitü yönetim kurulu tarafından gerçekleştirilir.

İkinci yarılın sonunda ise öğrenci, “tez konusu öneri formu”nu enstitüye teslim etmelidir.

 

Tez Savunma

Tezli yüksek lisans eğitim sürecinin ilk 2 döneminde kredi ve tüm zorunlu derslerini alıp başarıyla tamamlamış öğrenciler tez aşamasına geçebilir. Tez savunma jürisi atama formu, danışmanla birlikte karar verilen tez savunma tarihinden en az 2 hafta önce, duyuru formu ise en az 1 hafta önce enstitüye teslim edilir. Yüksek lisans tez jürisi üyeleri, Yönetim Kurulu’nun onayı ile tez danışmanı ve ilgili program komitesinin önerisi ile görevlendirilir. Jüri üyeleri, biri tez danışmanı ve üniversite dışından en az bir jüri üyesi olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Eğer jüri komitesi üç üyeden oluşursa, eş danışman jüri üyesi olamaz. Toplantının ardından aşağıda yer alan “ms tez savunma tutanağı” enstitüye teslim edilir.

Mezuniyet süreciyle ilgili detaylı bilgiye ÖĞRENCİ MEZUNİYET REHBERİ ‘nden ulaşabilirsiniz.

 

Dönem Uzatma

Tezli Yüksek lisans programı dört yarıyıl içerisinde tamamlanmalıdır. Azami süre zarfında eğitimini tamamlayamayacak olan öğrencilerin ek süre taleplerini enstitü ofisine iletmeleri gerekmektedir. Tezli yüksek lisans eğitim süresi en fazla 2 dönem uzatılabilir.

Tez Danışmanının Atanması:

Tüm doktora öğrencileri lisansüstü danışmanlarını en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar “doktora tez danışmanı atama tutanağı”yla enstitüye teslim etmelidir. Formun teslimine istinaden atamalar enstitü yönetim kurulu tarafından gerçekleştirilir.

Kredi ve tüm zorunlu derslerini alıp başarıyla tamamlamış öğrenciler yeterlik sınavı aşamasına geçebilir. Yeterlik sınavının tarihi, Yeterlik Sınav Komitesi tarafından verilen karara göre belirlenir. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler, en geç beşinci yarıyılın; lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler, en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadırlar.

Yeterlilik sınav jürisi belirlenerek aşağıda yer alan atama tutanağı ile enstitüye teslim edilir. Jüri üyeleri, tez danışmanı, ve üniversite dışından en az iki üye de dahil olmak üzere beş öğretim üyesinden oluşur. Tez danışmanı oy kullanma hakkına sahip değilse jüri altı öğretim üyesinden oluşur.

Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci en geç 3 hafta içerisinde sözlü sınava alınır. Sözlü sınavın ardından aşağıda yer alan yazılı ve sözlü sınav raporları enstitüye teslim edilir. Her iki sınavda da başarılı olan öğrenci tez aşamasına geçebilir.

 

Tez Konusu Belirlenmesi & Tez İzleme Komitesinin Atanması:

Yeterlik sınavlarından başarıyla geçen öğrenciler, 1 ay içerisinde tez çalışma konusunu belirleyerek aşağıda yer alan “tez öneri formu”nu enstitüye teslim etmelidir. Doktora Tez İzleme Komitesi de öğrencinin Doktora Yeterlik Sınavını geçmesinden sonraki bir ay içinde atanır ve öğrenci tarafından aşağıda yer alan “tez izleme komitesi atama tutanağı” ile enstitüye teslim edilir.

Tez İzleme Komitesi, tez danışmanı haricinde, programın içinden bir üye ve programın dışından bir üye ile birikte üç üyeden oluştur. Öğrencinin eş danışmanı varsa, komite toplantılarına eş danışman da katılabilir.

 

Doktora Tez Öneri Savunması

Doktora yeterlilik sınavından sonra 6 ay içerisinde tez öneri savunma toplantısı gerçekleştirilmelidir. Öğrenci, danışman öğretim üyesiyle belirlediği tarihi ve tez önerisinin detaylı raporunu enstitüye toplantı tarihinden en az 2 hafta önce iletmelidir. Tez öneri savunması toplantısından sonra aşağıda yer alan tutanak enstitüye teslim edilmelidir.

 

Tez İzleme Komitesi Toplantıları

Tez izleme komitesi, tez önerisi kabul edilen öğrenci için en fazla 6 ayda bir toplanır. İki izleme değerlendirmesi arasında en az dört ay süre olması gerekir. Öğrenci, toplantı tarihinden en az 2 hafta önce danışman öğretim üyesiyle belirlenen toplantı tarihini ve tez gelişme raporunu enstitüye iletmelidir. Bu raporda o zamana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Toplantının ardından aşağıda yer alan tutanak enstitüye teslim edilmelidir.

Tez savunma aşamasına geçmenin şartlarından biri de en az üç başarılı tez izleme toplantısı yapmış olmaktır. Tez öneri savunması ve tez savunması bu toplantılardan sayılamaz.

 

Tez Savunma Jürisinin Atanması:

Doktora Tez Savunma Jürisi, öğrencinin danışmanı, üç tanesi tez izleme komitesinden, en az iki üye de üniversite dışından olmak üzere beş üyeden oluşur. Eş danışman, oy kullanma hakkı olmaksızın jüriye girebilir. Öğrenci, aşağıda yer alan atama tutanağını, danışman öğretim üyesiyle belirlenen savunma tarihinden en az 3 hafta önce tezin son haliyle birlikte enstitüye teslim etmelidir.

 

Doktora Tez Savunması

Aşağıda yer alan tez savunma duyurusu, danışmanla belirlenen tez savunma tarihinden en az 1 hafta önce enstitüye iletilir. Tez savunma toplantıları herkese açık yapılır ve katılan herkese soru cevap şeklinde bir zaman ayrılır. Bu sürenin sonunda katılımcıların ayrılmasının ardından tez savunma jürisi öğrenciye teziyle ilgili sorular yöneltir ve tez savunması sonlandırılır. Toplantının ardından öğrenci aşağıda yer alan “tez savunma tutanağı”nı enstitüye teslim etmelidir.

Mezuniyet süreciyle ilgili detaylı bilgiye ÖĞRENCİ MEZUNİYET REHBERİ ‘nden ulaşabilirsiniz.

Doktora programı MS/MD mezunları için sekiz yarıyıl içerisinde, bütünleşik öğrenciler için (BS mezunu) on yarıyıl içerisinde tamamlanmalıdır. Azami süre zarfında doktorasını bitiremeyecek olan öğrencilerin ek süre taleplerini enstitü ofisine iletmeleri gerekmektedir. Doktora eğitimi MS/MD mezunları için en fazla 4, bütünleşik öğrenciler için en fazla 6 dönemdir. Bir kerede en fazla 1 dönem dondurulabilir.

Normal eğitim süresi 8 yarıyıl olan doktora eğitimini ek süre talep ederek uzatan öğrencilerin, burslarının devamı için burs uzatma formu doldurarak danışman öğretim üyelerine imzalatması ve enstitüye iletmesi gerekmektedir. Burs uzatmaları, Enstitü Yönetim Kurulu ve Rektör Yardımcılığı onayına tabidir.