Mevcut Öğrenciler İçin Rehber

Tez Danışmanının Atanması ve Tez Önerisi:

Tüm yükseklisans öğrencileri lisansüstü danışmana sahip olmalı ve danışmanları en geç birinci yarıyıl sonuna kadar enstitü tarafından atanmalıdır.

Danışman atamasından sonra, yükseklisans öğrencileri tez önerilerini enstitü ofisine en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar teslim etmelidirler.

MS TEZ DANIŞMANI ATAMA TUTANAĞI

MS TEZ KONUSU ÖNERİ FORMU

Seyahat Fonu Başvurusu

Bilimsel bir etkinlikte makale ya da poster sunumu gerçekleştirecek olan lisansüstü öğrencilere yılda bir kez olmak üzere seyahat fonu sağlanır.

Başvurular Mart ve Ekim olmak üzere yılda iki kez alınır.

Seyahat fonuna başvuracak olan öğrencilerin «Seyahat Fonu Başvuru Formu»nu doldurup, form ekine sunum özetini de ekleyerek belirtilen tarihlerden önce enstitü ofisine teslim etmesi gereklidir.

MS SEYAHAT FONU BAŞVURUSU

 

Tez Jürisinin Atanması:

Yükseklisans tez jürisi üyeleri, Yönetim Kurulu’nun onayı ile tez danışmanı ve ilgili program komitesinin önerisi ile görevlendirilir. Jüri üyeleri, biri tez danışmanı ve üniversite dışından en az bir jüri üyesi olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Eğer jüri komitesi üç üyeden oluşursa, eş danışman jüri üyesi olamaz.

MS TEZ SAVUNMA TUTANAĞI

MS TEZ SAVUNMA JÜRİSİ ATAMA FORMU

MS TEZ SAVUNMA DUYURUSU FORMU

Dönem Uzatma

Master programı dört yarıyıl içerisinde tamamlanmalıdır. Azami süre zarfında master eğitimini bitiremeyecek olan öğrencilerin ek süre taleplerini enstitü ofisine iletmeleri gerekmektedir.

MS DÖNEM UZATMA FORMU

Normal eğitim süresi 4 yarıyıl olan yüksek lisans eğitimini ek süre talep ederek uzatan öğrencilerin, burslarının devamı için burs uzatma frmu doldurarak danışman hocalarına imzalatması ve enstitüye iletmesi gerekmektedir. Burslar ve diğer yan haklar en fazla 2 dönem uzatılabilir.

BURS UZATMA FORMU

Tez Danışmanının Atanması:

Tüm doktora öğrencileri lisansüstü danışmana sahip olmalı ve danışmanları en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar enstitü tarafından atanmalıdır.

DOKTORA TEZ DANIŞMANI ATAMA TUTANAĞI

Doktora Yeterlilik Sınavı Jürisinin Atanması:

Yeterlilik sınavının tarihi, Akademik Kurul tarafından verilen protokole göre belirlenir. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler, beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadırlar ve lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler, en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadırlar.

Yeterlilik sınavları, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan beş üyeden oluşan tez komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Sınav jürisi, tez danışmanı, ve üniversite dışından en az iki üye de dahil olmak üzere beş öğretim üyesinden oluşur. Tez danışmanı oy kullanma hakkına sahip değilse jüri altı öğretim üyesinden oluşur.

DOKTORA YETERLİLİK JÜRİSİ ATAMA TUTANAĞI

DOKTORA YETERLİLİK SINAV JÜRİ RAPORU

DOKTORA YETERLİLİK SINAVI TUTANAĞI

Tez İzleme Komitesinin Atanması:

Doktora Tez İzleme Komitesi, öğrencinin Doktora Yeterlilik Sınavından geçmesinden sonraki bir ay içinde programın önerisi üzerine ve Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Tez İzleme Komitesi, tez danışmanı haricinde, programın içinden bir üye ve programın dışından bir üye ile birikte üç üyeden oluştur. Öğrencinin eş danışmanı varsa, komite toplantılarına eş danışman da katılabilir.

DOKTORA TEZ ÖNERİSİ FORMU

Doktora Tez Önerisinin Sunulması

Doktora yeterlilik sınavından sonra 6 ay içerisinde tez önerisi sunulur. Öğrenci, tez önerisini, tez izleme komitesi üyelerine TİK toplantısından 2 hafta önce gönderir. Ve tez izleme komitesinin toplantısında öğrenci sunumu gerçekleştirir.

DOKTORA TEZ İZLEME KOMİTESİ ATAMA TUTANAĞI

DOKTORA TEZ ÖNERİSİ TUTANAĞI

DOKTORA TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA REHBERİ

Tez İzleme Komitesi Toplantıları

Tez izleme komitesi, tez önerisi kabul edilen öğrenci için Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında olmak üzere yılda iki kez toplanır. İki izleme değerlendirmesi arasında en az dört ay süre olması gerekir. Öğrenci, toplantı tarihinden en az 2 hafta önce tez izleme komitesi üyelerine verilmek üzere enstitüye yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o zamana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Değerlendirme raporu toplantı tarihini izleyen en geç üç gün içerisinde enstitüye yazılı olarak bildirilir. Tez çalışmasına ait gelişme raporununun özeti de yer almalıdır.

DOKTORA TEZ İZLEME KOMİTESİ GELİŞME RAPORU

Tez Jürisinin Atanması:

Doktora Tez Jürisi, program komitesinin önerisi üzerine ve Yönetim Kurulu’nun onayı ile atanır. Jüri, öğrencinin danışmanı, üç tanesi tez izleme komitesinden, en az iki üye de üniversite dışından olmak üzere beş üyeden oluşur. Eş danışman, oy kullanma hakkı olmaksızın jüriye girebilir.

DOKTORA TEZ SAVUNMA JÜRİSİ ATAMA FORMU

Doktora Tez Savunması

Tez izleme komitesi onayı ile tez savunmasına hak kazanan öğrencilerin doktora tez jürisi belirlenir. Tez sunumunun duyurusu yapılarak herkesin katılımı sağlanır. Katılan herkese soru cevap şeklinde bir zaman bırakılır. Bu sürenin sonunda katılımcıların ayrılmasının ardından tez savunma jürisi öğrenciye teziyle ilgili sorular yöneltir ve tez savunması sonlandırılır.

DOKTORA TEZ SAVUNMA DUYURUSU FORMU

DOKTORA TEZ SAVUNMA TUTANAĞI

Seyahat Fonu Başvurusu

Bilimsel bir etkinlikte makale ya da poster sunumu gerçekleştirecek olan lisansüstü öğrencilere yılda bir kez olmak üzere seyahat fonu sağlanabilir.

Başvurular Mart ve Ekim olmak üzere yılda iki kez alınır.

Seyahat fonuna başvuracak olan öğrencilerin «Seyahat Fonu Başvuru Formu»nu doldurup, form ekine sunum özetini de ekleyerek belirtilen tarihlerden önce enstitü ofisine teslim etmesi gereklidir.

DOKTORA SEYAHAT FONU BAŞVURUSU

Dönem Uzatma 

Doktora programı MS/MD mezunları için sekiz yarıyıl içerisinde, bütünleşik öğrenciler için (BS mezunu) on yarıyıl içerisinde tamamlanmalıdır. Azami süre zarfında doktorasını bitiremeyecek olan öğrencilerin ek süre taleplerini enstitü ofisine iletmeleri gerekmektedir.

DOKTORA DÖNEM UZATMA FORMU

Normal eğitim süresi 8 yarıyıl olan doktora eğitimini ek süre talep ederek uzatan öğrencilerin, burslarının devamı için burs uzatma frmu doldurarak danışman hocalarına imzalatması ve enstitüye iletmesi gerekmektedir. Burslar ve diğer yan haklar en fazla 2 dönem uzatılabilir.

BURS UZATMA FORMU