HSGN 522

Öğrencinin bireysel gereksinimleri doğrultusunda, iç hastalıkları hemşireliğine ilişkin dünyada ve ülkemizdeki yeni gelişmeler ve uygulamalar ele alınır.

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:0

HSGN 519

Bu derste öğrencinin; kanserin epidemiyolojisi, risk faktörleri, fizyopatolojisi, sıflandırılması, tedavi yöntemleri ve erken tanısı, kanserli hastanın bakımı, semptomların kontrolü, hasta ve ailesine destek sağlamaya ilişkin bilgi ve beceri kazanması hedeflenmektedir. Derste kanserin tanımı, tarihçesi, ülkemizde ve dünyada epidemiyolojisi, karsinogenezis ve kanserde sınıflama, sistemlere göre (cilt, baş-boyun, meme, GİS, ürogenital organlar, akciğer, lenf) kanserin incelenmesi, hazırlayıcı faktörler, belirti bulgular, tanı yöntemleri, kanserde tedavi yöntemleri, bakım ve rehabilitasyonu, kanserli hastada semptom kontrolü ve bakım, kanserde koruyucu sağlık hizmetleri, yeni gelişmeler ve hemşirenin sorumlulukları, onkolojik aciller, kanserli hastada öz bakım ve yaşam kalitesinin geliştirilmesi, kanserli hastaya bakım verenlerin korunması (hemşire-hasta ve yakını), terminal dönemdeki kanserli hasta ve yakınlarının bakım sorunları, izlenen klinik ve poliklinik vakalarının analizi konuları ele alınır.

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:3

HSGN 515

Bu derste öğrencinin; iç hastalıkları hemşireliği kapsamına giren sağlık sorunlarından sağlıklı yaşam biçimi davranışları geliştirerek korunma, erken tanılama, hastalık durumunda ise etkin tedavi ve yönetimini sağlamak için gerekli olan ileri düzeydeki bilgiyi kazanması hedeflenmektedir.

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:3

HSGN 512

Öğrencinin bireysel gereksinimleri doğrultusunda, kadın sağlığı hemşireliğine ilişkin dünyada ve ülkemizdeki yeni gelişmeler ve uygulamalar ele alınır.

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:0

HSGN 508

Bu derste öğrencinin, doğum eyleminde annenin ve fetüsün izlemini yapabilme ve bakımını verebilme, doğumu gerçekleştirebilme ve doğum sonu dönemde anne ve yenidoğanı değerlendirebilme ve ilk bakımını verebilme becerilerini kazanması hedeflenmektedir. Ders sonunda öğrencinin, doğum eyleminin teorik bilgisi, kontraksiyon takibi, indüksiyon takibi, silinme ve dilatasyon takibi, fetal pozisyon, prezentasyon ve angajmanı değerlendirmesi, NST/OCT izlem ve değerlendirmesi, doğum eylemini gerçekleştirmesi, yenidoğan bakımını vermesi, perine bakımı yapması, anneye emzirmenin öğretilmesi, involüsyon takibi ve yenidoğanın fiziksel değerlendirilmesini yapmaya yönelik becerileri kazanması beklenir.

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:3

HSGN 520

Bu derste öğrencinin akut ve kronik sağlık problemi olan erişkin birey ve ailesi için kapsamlı bakım verme; sağlığı geliştirme, hastalık ve sakatlıkların önlenmesi, hastalık ve sakatlık durumunda bireyin optimal düzeyde fonksiyonlarının sürdürülmesi; klinik bulguların analizi, klinik karar verme ve sistematik düşünme becerilerini kazanması hedeflenir

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:3

HSGN 516

Öğrencinin bireysel gereksinimleri doğrultusunda çocuk sağlığı ve hastalıklarına ilişkin dünyada ve ülkemizdeki yeni gelişmeler ve uygulamalar ele alınır.

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:0

HSGN 513

Bu derste öğrenciye, çocukluk dönemlerinde büyüme ve gelişme, büyüme ve gelişme ile ilgili genel kurallar, çocuğun sağlıklı büyüme ve gelişme sürecinde hemşirenin rolü, çocukluk dönemlerine göre gelişimsel bakım, büyüme ve gelişmenin değerlendirilmesi, çocukta görülen büyüme gelişme bozuklukları konularında bilgi kazandırılır.

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:2

HSGN 509

Bu derste öğrencinin, üreme sağlığı, güvenli annelik, dünyada ve Türkiye?de anne ölümleri, üreme sisteminin anatomi ve fizyolojisi, gebelikte fiziksel ve psikolojik değişiklikler, doğum öncesi bakım, gebeliğe psikososyal adaptasyon, doğum eyleminin süreç ve aşamaları, eylemde ağrı kontrolü, konsepsiyon ve fetal gelişim, postpartum döneme uyum ve bakım, normal yenidoğanın özellikleri ve bakımı, riskli gebelik, riskli doğum eylemi, riskli postpartum süreç, riskli yenidoğan konularına ilişkin bilgi ve beceri kazaması hedeflenir.

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:3

HSGN 506

Bu derste hemşirelikte bilme yolları, araştırma süreci- problemin tanımlanması, literatür taraması, araştırma sorusu/hipotez oluşturma, araştırma desenleri, örneklem seçimi, veri toplama, verilerin rapor edilmesi gibi konular ele alınır. Ayrıca araştırmanın önemi, araştırma süreci ve bu sürece ilişkin bilimsel ve etik yönler incelenerek öğrencinin yüksek lisans tez çalışmasına hazırlanması sağlanır.

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:4

HSGN 521

Bu derste öğrencinin, diyabetin önlenmesi, erken tanılanması ve tanılanmış diyabetin etkili yönetiminin sağlanabilmesi konularına yönelik gerekli bilgi ve beceriyi kazanması hedeflenmektedir.

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:3

HSGN 518

Bu derste, öğrencinin çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliğinin temel kavramları ve klinik eğitim ve öğretimin ilke ve yöntemleri doğrultusunda çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanında eğitim deneyimi kazanması hedeflenir.

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:3

HSGN 514

Bu derste öğrencinin çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşiresinin koruyucu, bakım verici, danışman, eğitici rol ve işlevleri; çocuk ve ailenin mevcut/olası akut ve kronik sağlık sorunlarına fiziksel, ruhsal ve sosyal tepkileri ve bu tepkilerin hemşirelik tanıları olarak adlandırılması, çocuk ve ailenin gereksinimlerinin giderilmesine yönelik hemşirelik bakımının planlanması ve uygulanmasına ilişkin beceri kazanması hedeflenir.

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:3

HSGN 511

Bu derste, dünyada ve Türkiye?de çocuk sağlığının durumu ve hedefleri, sağlık eğitimi ve çocuk, temel sağlık hizmetleri, çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliğinin günümüzdeki konumu ile bağımlı ve bağımsız fonksiyonları, krizli dönemlerde çocuk, aile ve hemşirelik yaklaşımları, hastanedeki çocuk ve gereksinimleri, kronik hastalığı olan çocuk ve aile, aile merkezli ve multidisipliner yaklaşımlar ele alınır.

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:3

HSGN 507

Bu derste, kadın hayatının evreleri, adölesan dönemin özellikleri, üreme sağlığı sorunları ve hemşirelik bakımı, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, koruma, tedavi ve bakımı, erişkin dönemdeki kadının özellikleri, üreme sağlığı sorunları ve hemşirelik bakımı, kadınlarda sık görülen enfeksiyonlar, düşükler ve kadın sağlığı, menopoz dönemindeki kadınların özellikleri, kadına özgü kanserler, yaşlılık dönemindeki kadınların özellikleri, sağlık sorunları ve hemşirelik bakımı, kadın ve osteoporoz konuları ele alınır. Ayrıca öğrencinin, kadının toplumdaki yerine yönelik konuları kapsayan; toplumsal cinsiyet, ülkemizde kadın sağlığı, kadınla ilgili yapılan uluslararası toplantılar ve ülkemize yansımaları, kadının insan ve sağlık hakkı, şiddet ve kadın, çalışma yaşamında kadın, politika ve kadın, din ve kadın, kentleşme, göçler ve kadın konularına yönelik güncel bilgileri kazanması hedeflenmektedir.

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:3