HSGN 501

Hücrenin normal fizyolojik süreçleri ve hastalık durumunda ortaya çıkan belirti - bulgularin hücre düzeyinde incelenmesi; hücre, hücre çoğalmasının genetik kontrolü ve kanser; homeostazis; stres fizyolojisi ve hastalık, hücre hasarı ve adaptasyonu, hücre membran fizyolojisi, asit–baz denge ve dengesizlikleri, sıvı- elektrolit denge- dengesizlikleri

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:3

HSGN 504

Bu derste öğrencinin yeni gelişmelerin ışığı altında, aşırı doğurganlığın anne ve çocuk sağlığı göstergelerine etkileri, doğurganlığın düzenlenmesinde dünyada ve ülkemizde tercih edilen aile planlaması yöntemleri ile danışmanlık hizmetleri konusunda bilgi ve beceri kazanması hedeflenmektedir.

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:5

HSGN 507

Bu derste, kadın hayatının evreleri, adölesan dönemin özellikleri, üreme sağlığı sorunları ve hemşirelik bakımı, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, koruma, tedavi ve bakımı, erişkin dönemdeki kadının özellikleri, üreme sağlığı sorunları ve hemşirelik bakımı, kadınlarda sık görülen enfeksiyonlar, düşükler ve kadın sağlığı, menopoz dönemindeki kadınların özellikleri, kadına özgü kanserler, yaşlılık dönemindeki kadınların özellikleri, sağlık sorunları ve hemşirelik bakımı, kadın ve osteoporoz konuları ele alınır. Ayrıca öğrencinin, kadının toplumdaki yerine yönelik konuları kapsayan; toplumsal cinsiyet, ülkemizde kadın sağlığı, kadınla ilgili yapılan uluslararası toplantılar ve ülkemize yansımaları, kadının insan ve sağlık hakkı, şiddet ve kadın, çalışma yaşamında kadın, politika ve kadın, din ve kadın, kentleşme, göçler ve kadın konularına yönelik güncel bilgileri kazanması hedeflenmektedir.

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:3

HSGN 511

Bu derste, dünyada ve Türkiye?de çocuk sağlığının durumu ve hedefleri, sağlık eğitimi ve çocuk, temel sağlık hizmetleri, çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliğinin günümüzdeki konumu ile bağımlı ve bağımsız fonksiyonları, krizli dönemlerde çocuk, aile ve hemşirelik yaklaşımları, hastanedeki çocuk ve gereksinimleri, kronik hastalığı olan çocuk ve aile, aile merkezli ve multidisipliner yaklaşımlar ele alınır.

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:3

HSGN 514

Bu derste öğrencinin çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşiresinin koruyucu, bakım verici, danışman, eğitici rol ve işlevleri; çocuk ve ailenin mevcut/olası akut ve kronik sağlık sorunlarına fiziksel, ruhsal ve sosyal tepkileri ve bu tepkilerin hemşirelik tanıları olarak adlandırılması, çocuk ve ailenin gereksinimlerinin giderilmesine yönelik hemşirelik bakımının planlanması ve uygulanmasına ilişkin beceri kazanması hedeflenir.

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:3

HSGN 503

Bu derste öğrenciye, hemşireliğin dört temel kavramı olan insan, sağlık, çevre ve hemşirelik ile stres, kaygı, umut-umutsuzluk, yalnızlık, kayıp, kriz, beden bilinci-beden imgesi, duyusal yoksunluk, güçsüzlük gibi kavramları hasta bireyler ile bağdaştırması, insana özgü ve hemşirelikte karşılaşılan bu kavramların hemşirelik bakımında kullanılmasına yönelik bilgilerin kazandırılması amaçlanır.

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:3

HSGN 506

Bu derste hemşirelikte bilme yolları, araştırma süreci- problemin tanımlanması, literatür taraması, araştırma sorusu/hipotez oluşturma, araştırma desenleri, örneklem seçimi, veri toplama, verilerin rapor edilmesi gibi konular ele alınır. Ayrıca araştırmanın önemi, araştırma süreci ve bu sürece ilişkin bilimsel ve etik yönler incelenerek öğrencinin yüksek lisans tez çalışmasına hazırlanması sağlanır.

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:4

HSGN 509

Bu derste öğrencinin, üreme sağlığı, güvenli annelik, dünyada ve Türkiye?de anne ölümleri, üreme sisteminin anatomi ve fizyolojisi, gebelikte fiziksel ve psikolojik değişiklikler, doğum öncesi bakım, gebeliğe psikososyal adaptasyon, doğum eyleminin süreç ve aşamaları, eylemde ağrı kontrolü, konsepsiyon ve fetal gelişim, postpartum döneme uyum ve bakım, normal yenidoğanın özellikleri ve bakımı, riskli gebelik, riskli doğum eylemi, riskli postpartum süreç, riskli yenidoğan konularına ilişkin bilgi ve beceri kazaması hedeflenir.

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:3

HSGN 513

Bu derste öğrenciye, çocukluk dönemlerinde büyüme ve gelişme, büyüme ve gelişme ile ilgili genel kurallar, çocuğun sağlıklı büyüme ve gelişme sürecinde hemşirenin rolü, çocukluk dönemlerine göre gelişimsel bakım, büyüme ve gelişmenin değerlendirilmesi, çocukta görülen büyüme gelişme bozuklukları konularında bilgi kazandırılır.

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:2

HSGN 516

Öğrencinin bireysel gereksinimleri doğrultusunda çocuk sağlığı ve hastalıklarına ilişkin dünyada ve ülkemizdeki yeni gelişmeler ve uygulamalar ele alınır.

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:0

HSGN 502

Vücut sistemlerinin temel fizyolojisi, hastalıkların fizyopatolojisi, belirti - bulgu nedenleri ve hemşirelik bakımının tartışılması: kardiyovasküler, solunum, renal, sindirim, endokrin, sinir sistemi ile kan hücreleri ve bağışıklık sistemi

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:3

HSGN 505

Bu derste, frekans dağılımları, merkezi eğilim ve dağılım ölçüleri, olasılık ve olasılık dağılımları, kesikli olasılık dağılımları, normal dağılım ve binomun normale yaklaşımı, hipotez testi ve güven aralığı, kitle ortalamasi için hipotez testi ve güven aralığı, iki kitle ortalaması arasındaki farkın önem kontrolü, eşler arası farkın önem kontrolü, kitle yüzdesinin önem kontrolü ve güven aralığı, kikare çözümlemesi-bağımsızlık testleri, bağımlılık katsayıları, regresyon analizi, basit doğrusal regresyonda hipotez testi ve güven aralığı, korelasyon analizi konuları tartışılmaktadır.

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:3

HSGN 508

Bu derste öğrencinin, doğum eyleminde annenin ve fetüsün izlemini yapabilme ve bakımını verebilme, doğumu gerçekleştirebilme ve doğum sonu dönemde anne ve yenidoğanı değerlendirebilme ve ilk bakımını verebilme becerilerini kazanması hedeflenmektedir. Ders sonunda öğrencinin, doğum eyleminin teorik bilgisi, kontraksiyon takibi, indüksiyon takibi, silinme ve dilatasyon takibi, fetal pozisyon, prezentasyon ve angajmanı değerlendirmesi, NST/OCT izlem ve değerlendirmesi, doğum eylemini gerçekleştirmesi, yenidoğan bakımını vermesi, perine bakımı yapması, anneye emzirmenin öğretilmesi, involüsyon takibi ve yenidoğanın fiziksel değerlendirilmesini yapmaya yönelik becerileri kazanması beklenir.

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:3

HSGN 512

Öğrencinin bireysel gereksinimleri doğrultusunda, kadın sağlığı hemşireliğine ilişkin dünyada ve ülkemizdeki yeni gelişmeler ve uygulamalar ele alınır.

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:0

HSGN 515

Bu derste öğrencinin; iç hastalıkları hemşireliği kapsamına giren sağlık sorunlarından sağlıklı yaşam biçimi davranışları geliştirerek korunma, erken tanılama, hastalık durumunda ise etkin tedavi ve yönetimini sağlamak için gerekli olan ileri düzeydeki bilgiyi kazanması hedeflenmektedir.

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:3