CAMM 517

Bir hücre kültürü laboratuvarının işleyişi, özellikleri, laboratuvarda dikkat edilmesi gerekenler, karşılaşılan sorunlar ve bunların çözümleri. Ders pratik uygulamaları içermektedir.

GSHS - CAMM
Lisans
Kredisi:3

CAMM 604

Bu dersin amacı moleküler ve hücresel immünolojinin temel kurallarının ayrıntılarıyla öğretilmesidir. Ders güz döneminde işlenen CAMM 604 numaralı “Cellular and Molecular Immunology - 1” dersinin, allerji ve tümör immünolojisi gibi özelleşmiş konuları kapsayan ayrıntılı bir versiyonudur. Öğrenciler programlanmış her konu için bir sunum hazırlayacaklar ve ders her bir konunun tartışılmasıyla etkileşimli olacaktır. Öğrencilerin değerlendirilmesi sunumlardaki performansları ve tartışmalara katılımları temelinde yapılacaktır.

GSHS - CAMM
Lisans
Kredisi:3

CAMM 607

Bu ders moleküler biyolojinin temel kavramlarına ve araştırma laboratuvarlarında yaygın olarak kullanılan uygulamalara bir giriş yapmak için tasarlanmıştır. Vurgu, DNA ve RNA yapısının analizi, DNA replikasyonu, transkripsiyon ve translasyonun biyokimyası olacaktır. DNA ve RNA izolasyonu, jel elektroforezi, polimeraz zincir reaksiyonu (PCR), DNA sıralaması gibi temel moleküler biyoloji yöntemleri ele alınacaktır. Akış sitometrisinin temel prensipleri ve kullanımı bu derste ele alınacaktır.

GSHS - CAMM
Lisans
Kredisi:3

CAMM 612

Merkezi dogma, protein yapısı, fonksiyonu ve enerji metabolizması üzerinde durularak hücresel fonksiyonun altında yatan biyokimyasal süreçlere odaklanılır. Ayrıca, hücre zarları, hücre içi bölmeler ve hücre iskeleti dahil olmak üzere belirli organellerin işlevi ve bu yapıların hücre sinyali ve mitoz gibi işlemler üzerindeki ilgisi geniş kapsamlı olarak ele alınacaktır. Son olarak, yukarıda belirtilen hücresel süreçlerde işlevsizliğin nasıl hastalıklara neden olduğu ve bunların güncel yeni tedavi seçenekleriyle birlikte ilerleyişinin tartışılması. Öğrenciler ayrıca hücresel sistemleri araştırmak ve analiz etmek için kabul edilen metodoloji hakkında genel bir fikir sahibi olacaktır. Öğrencilerin, ders içeriği yoluyla edinilen bilgilere dayanarak bir sunum hazırlamaları beklenir.

GSHS - CAMM
Lisans
Kredisi:3

CAMM 690

Bu ders kredisiz olup, disiplinlerarası tüm programlardan öğrencilerin katılımını sağlayarak öğrenciler arasındaki bilimsel etkileşimi artırmayı ve öğrencilerin sunum becerilerini geliştirmeyi hedefler. Yapılan çalışma ve araştırmaların, danışman öğretim üyesinin rehberliğiyle belirlenen teknikler çerçevesinde topluluk önünde sunumu ve soru cevap kısmından oluşan seminer dersi dönemsel olarak notlandırılır.

GSHS - CAMM
Lisans
Kredisi:0

CAMM 602

Bu ders, normal akciğer ve hava yollarının anatomi ve fizyolojisi ile beraber kronik hava yolu hastalıklarının patogenezi ve fizyopatolojisini öğretmeyi amaçlar. Normal akciğer ve havayollarının yapısı, fizyolojisi genel hatlarıyla işlenecek, kronik hava yolu hastalıkların kliniği hakkında kısa bilgi verilecektir. Altta yatan hastalıklar, solunum yollarında inflamatuar değişiklikler ve akciğer parankimi; sinyal yollarındaki değişiklikler, gen ifadesi, transkripsiyon ve protein sentezi tartışılacaktır. Dersler etkileşimli tartışmalar ve sunumlarla yapılacaktır.

GSHS - CAMM
Lisans
Kredisi:3

CAMM 606

Katı tümörlerin çoğu önemli miktarda stromal doku içerir. Pankreas duktal adenokarsinomu gibi aşırı durumlarda, tümör stroması tümör dokusundan daha fazla olabilir. Bu stromal dokunun hastalığın başlamasında ve ilerlemesinde bir engelleyici olmadığı araştırılacaktır. Kanser-stroma etkileşimleri, tümör oluşumunu, anjiyogenez, tedavi direncini ve muhtemelen tümör hücrelerinin metastatik yayılımını etkiler. Bu nedenle, tümör stroma hedefi kemoterapi ile birlikte, pankreas kanseri tedavisi için umut verici yeni bir seçenektir. Bu derste, aşağıdaki konuları derinlemesine tartışacağız: 1) Kanserojenezin erken basamaklarını tespit etmek için stromal aktivite nasıl kullanılabilir? 2) Sürekli hücre dışı doku oluşumunun ve birikmesinin anjiyogenez ve doku perfüzyonu üzerindeki etkisi nedir? 3) Stroma terapi direncini nasıl etkiler? 4) Stroma'nın tümör hücrelerinin metastatik yayılımına etkisi nedir? 5) Tümör stroma tümörünü lokal olarak sınırlama fonksiyonlarına da sahip mi?

GSHS - CAMM
Lisans
Kredisi:3

CAMM 611

Karaciğer fibrozisi, kalıcı karaciğer hasarı sonucu ortaya çıkan kronik karaciğer hastalığınaeşlik eden ilerleyici bir klinik durumdur. Karaciğer fibrozisi ekstraselüler matriksproteinlerinin birikmesiyle karakterize edilmiştir. Bu ders matris jeneratör hepatik stellathücrelerinin genetik ve epigenetik regülasyonuna odaklanacaktır

GSHS - CAMM
Lisans
Kredisi:3

CAMM 614

Karaciğer fibrozisi, devam eden karaciğer hasarından kaynaklanan kronik karaciğer hastalığına eşlik eden ilerleyici bir klinik durumdur. Karaciğer fibrozu, hücre dışı matris proteinlerinin birikmesi ile karakterize edilir. Bu ders hepatik enflamasyon ve fibrozis mekanizmalarına odaklanacaktır.

GSHS - CAMM
Lisans
Kredisi:3

GSHS 501

Biyomedikal araştırmalarda etik ilkeler,deney hayvanları ile yapılan çalışmalarda etik,insan ve hasta hakları,klinik araştırmalarda etik,yayın etiği konularında uluslar arası ve ulusal örnekler ve ilkeler sunulacaktır.

GSHS - CAMM
Lisans
Kredisi:3

CAMM 601

Bu ders, birincil literatüre dayalı keşif, moleküler mekanizmalar ve anabolik ve katabolik yolların derinlemesine bir tartışması olacaktır. Ayrıca metabolik yollarla ilgili çeşitli bozukluklar da tartışılacaktır.

GSHS - CAMM
Lisans
Kredisi:3

CAMM 605

Bu dersin amacı hücresel ve moleküler immünolojinin temel prensiplerini ayrıntılı olarak öğretmektir. Hücresel ve Moleküler İmmunoloji-I'in (CAMM 604) gelişmiş versiyonudur ve alerji, tümör immünolojisi gibi özel bağışıklık sistemi mekanizmalarını kapsayacaktır.

GSHS - CAMM
Lisans
Kredisi:3

CAMM 609

İlaçların biyolojik sistemlerde etkilerini nasıl gösterdiğini anlamak ve ilaç tepkisini ölçmek, ilaç keşfi sürecinin ayrılmaz parçalarıdır. Bu derste amaç, alıcı teorisini tanıtmak ve temel yöntem ve uygulamaların uygulanmasına izin vermektir. Kursun sonunda öğrenciler ilaç yanıtının farmakolojik bir analizini yapabilecektir.

GSHS - CAMM
Lisans
Kredisi:3

CAMM 613

Bu ders öğrencilere hücresel ve moleküler tıp alanında seçilmiş yöntemlerde deneyim kazandırma amacını gütmektedir. Bir teorik ders ve hemen sonrasında yer alan, ona entegrepratik deneysel uygulamalardan oluşmaktadır. Katılan öğrencilerin her aşamasını yapacağıpratik deneyler, modern biyokimyasal ve moleküler biyolojik yöntemlerin ve deneyselyaklaşımların öğrenilmesine olanak verecektir. Kapsanan makromoleküller proteinler ve DNA'dır. Kullanılan yöntemler; Makromoleküllerin saflaştırılması, kromatografi, jel elektroforezi, protein miktar tayini, antikorların uygulanması, bakterideki plazmidlerin yayılması, plazmid DNA'nın izolasyonu ve karakterizasyonu, genlerin memeli hücrelerine sokulması ve hücrelerde protein ifadesinin gözlenmesi.

GSHS - CAMM
Lisans
Kredisi:3

CAMM 695

Bu ders kredisiz olup, danışman öğretim üyesinin, öğrencinin tez çalışmalarını değerlendirdiği bir derstir. Danışman öğretim üyesinin rehberliğiyle belirlenen tez konusu üzerinde yapılacak olan çalışma ve araştırmaların tümünü kapsar ve danışman öğretim üyesi tarafından dönemsel olarak notlandırılır.

GSHS - CAMM
Lisans
Kredisi:0