HSGN 630

Bu derste öğrencinin hemşirelikle ilgili güncel konuları farklı bakış açılarıyla ve analitik olarak ele alabilmeleri ve sorunları çözümlemede hemşirelikteki yeni yaklaşımları tartışabilmeleri hedeflenmektedir. İç hastalıklarda klinik karar verme, kullanılan sağlık bakım sistemleri, yaşanan problemlere yönelikstrateji geliştirme, yenilikler, hemşirelik bakım modelleri, kronik hastalıklar ve yaşam kalitesinin geliştirilmesi, Türkiye?nin sağlık politikaları (sosyalleştirilmiş sağlık hizmeti, sağlıkta dönüşüm yasası, aile hekimliği, genel sağlık sigortası vb) konuları ele alınır.

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:3

HSGN 652

Bu ders, öğrenciye günümüzde kullanılan hemşirelik yöntem ve tekniklerini kapsamlı bir şekilde inceleyebilme ve yeni teknik ve yöntemler geliştirebilme yetisi kazandırır. Ders kapsamında, bilim, yöntem, teknik, standart gibi temel kavramların incelenmesi, bilimin tarihsel gelişim süreci, bilimsel düşünme yöntemi, teknoloji kavramı ve teknolojinin evrim süreci, hemşirelikte yöntem geliştirme, patent başvuru süreci konuları ele alınır. Öğrenciden bir ürün/teknik/yöntemin prototipini geliştirmesi beklenir.

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:3

HSGN 635

Bu derste, insan bedeninin sınıflandırılması, insan bedeninin diğer bedenlerden farkları ve onlarla olan benzerlikleri, cinsiyet, cinsellik ve beden ilişkilerinin tarih boyunca kurgulanması sağlıklı, hasta ve engelli bedenlerin toplumsal ve kültürel olarak algılanması ve bu algıların tıbbi görüşlerle etkileşimi, günümüzdeki popüler beden imgesi farklı tarihi dönemlerden ve ülkelerden örneklerle ele alınır.ele alınmaktadır.

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:2

HSGN 634

Bu derste öğrencinin, 1970?lerden itibaren özellikle Amerika?da gelişen bir altdal olan Sağlık ve Hastalık Antropolojisinin, 2000?lerle birlikte Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın birçok yerinde gelişimini, kurumsallaşan teorik açılımlarını, Türkiye?deki sağlık ve hastalık konularını kavramaya yönelik bilgi kazanması hedeflenmektedir.

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:2

HSGN 699

Bu derste öğrencinin edindiği bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirme, sorunu saptama ve çözüme yönelik yöntem kurgulama, konusu ile ilgili kaynaklara ulaşma, verilerini toplama, değerlendirme, istatistiksel analizini yapma ve bilimsel etik değerleri gözeterek yaptığı çalışmayı sistematik olarak rapor etme ve sunmaya yönelik bilgi ve becerileri kazanması hedeflenmektedir.

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:0