HSGN 551

Bu derste, öğrencinin hemşirelikle ilgili etik kavramı, ilkeleri, bildirgeleri, yasa ve yönetmelikleri, hemşirelikte etiğin gelişim sürecini, bakım etiği, araştırma ve yayınların etik boyutunu, etik çıkmaz özelliklerini, etik karar verme sürecini kavraması amaçlanmaktadır. Derste, Etik ile ilgili kavramlar, biyoetik, sağlık etiği, hemşirelikte etik değerler, hemşirelikte etiğin gelişimi, bakım etiği, ulusal/ uluslararası bildirgeler, hemşirelikle ilgili yasa ve yönetmelikler, hemşirelikte etik ilkeler, araştırma ve yayın etiği, etik çıkmaz ve özellikleri ve etik karar verme süreci konuları işlenir.

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:3

HSGN 546

Bu derste öğrencilerin halk sağlığı hemşireliği süreci, evde bakım, toplum ruh sağlığı, sağlık eğitimi ve sağlığı geliştirme, dünyada ve Türkiye’de erişkin sağlığı, kadın sağlığı, çocuk sağlığı, okul sağlığı, adölesan sağlığı ve yaşlı sağlığı, iş sağlığı hemşireliği, toplum beslenmesi, yoksulluk ve sağlık ilişkisi, sağlıkta eşitsizlik konularında bilgi ve beceri kazanmaları hedeflenmektedir.

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:7

HSGN 542

Ruhsal hastalıkların epidemiyolojisi, semptomları ve etiyolojisi, psikiyatride kullanılan tedavi yöntemleri, ruhsal sorunu olan hastalarda hemşirelik bakım süreci.

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:3

HSGN 531

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:3

HSGN 527

Bu derste öğrencinin ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliğinde kuramsal ve uygulama boyutunda bilgi ve beceri kazanması hedeflemektedir. Derste, psikiyatri hemşireliği alanındaki kuramlar, ruhsal sorunların etiyoloji ve epidemiyolojisinin incelenmesi, danışmanlık ve yardım becerileri, acil durumların ele alınması, ruhsal sorunu olan hastanın bakımının planlanması, psikiyatride kullanılan tedavi yöntemleri, hastanın uyumu ve rehabilitasyonu, psikiyatride etik ve yasal sorunlar, ruh sağlığının korunması, geliştirilmesi, toplum ruh sağlığı hizmetleri, ruh sağlığı örgütlenmesi ve politikaları, çocuk ve ergen ruh sağlığı, hemşirelik bakımının sosyokültürel yönleri konularını ele alır.

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:3

HSGN 547

Bu derste epidemiyolojinin temel ilkeleri, epidemiyolojik yöntemlerin kullanım alanları, veri toplamada kullanılan araçlar, bildirim ve sürveyans sistemleri, bulaşıcı hastalıklar epidemiyolojisi, epidemiyolojik ölçütler, epidemiyoloji saha araştırmaları, vaka kontrol araştırmaları, kesitsel araştırmalar, kohort araştırmaları, müdahale araştırmaları konuları tartışılır.

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:3

HSGN 544

Bu derste, öğrencinin liderlik becerileri ile yönetim sürecinin veri toplama ve planlama, örgütleme, yöneltme ve kontrol aşamalarının alanda uygulanmasına ilişkin yönetim becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:3

HSGN 532

Öğrencinin bireysel gereksinimleri doğrultusunda, psikiyatri hemşireliğine ilişkin dünyada ve ülkemizdeki yeni gelişmeler ve uygulamalar ele alınır.

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:0

HSGN 529

Bu derste yönetim sürecinin veri toplama ve planlama (hedefler, standartlar, politika, prosedürler, bütçe), örgütleme (örgüt şemasını oluşturma, görev tanımları, insan gücü planlaması ve iş organizasyonu), yöneltme (motivasyon, iş doyumu, iletişim, koordinasyon, problem çözme ve karar verme, çatışma yönetimi) ve kontrol aşaması (kalite güvenliği, performans değerlendirme), sağlık hizmetlerinde değişen koşullara uyum sağlanmasında ve birey/aile ve toplumun beklentilerinin karşılanmasında hemşirelerin liderlik becerilerinin geliştirilmesi konuları ele alınır. Öğrencinin, yönetim biliminin temel kavram ve kuramları, tarihsel gelişimi, hemşirelik hizmetleri yönetim felsefesi, gelişimi ve uygulamaları ile yönetici hemşirenin sorumlulukları konusunda bilgi kazanması hedeflenmektedir.

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:3

HSGN 523

Bu derste bir değerlendirme modeli aracılığıyla, öğrencinin, sağlığı değerlendirmek için gereken bilgi ve beceriyi kazanması amaçlanmaktadır.

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:2

HSGN 549

Bu derste, öğrencinin hemşirelik eğitimi felsefesini geliştirmesi, ‘Hemşirelik Esasları’ eğitiminde kullanılan ilke, yöntem ve planlamalara ilişkin bilgi, beceri ve tutum kazanması amaçlanır. Dersin içeriğinde, tarihsel gelişim süreci içinde hemşirelik eğitimi, eğitim felsefesi, hemşirelik eğitimin felsefesi, eğitim programlarının geliştirilmesi, Hemşirelik Esasları Dersi, eğitim yöntem ve teknikleri, eğitimci özellikleri, başarı değerlendirme yöntemleri ve klinik uygulama konuları yer alır.

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:3

HSGN 545

Bu derste öğrencinin halk sağlığı ve halk sağlığı hemşireliğinin temel kavramlarını, tarihsel gelişimini, halk sağlığı hemşiresinin rollerini, sağlığı etkileyen sosyal, ekonomik ve kültürel faktörleri, çevre sağlığı sorunlarını, halk sağlığı hizmetleri ve sunumu ile ilgili politikaları, sağlık hizmetlerinin sunumuna ilişkin farklı örgütlenme modellerini tartışabilmesi hedeflenmektedir.

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:6

HSGN 536

Öğrencinin bireysel gereksinimleri doğrultusunda, hemşirelikte yönetime ilişkin dünyada ve ülkemizdeki yeni gelişmeler ve uygulamalar ele alınır.

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:3

HSGN 530

Bu derste öğrencinin, psikiyatri hemşireliği ile ilgili teorik bilgileri klinik ortama aktarma becerisini kazanması hedeflenmektedir.

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:3

HSGN 525

Bu ders, iletişim alanındaki ilke, kavram, kuram ve süreçlerin yanısıra, sağlık alanında iletişimin yeri ve önemini incelemeyi amaçlar. Derste, iletişim teorileri, iletişimle ilgili temel kavramlar, terapotik iletişim, terapotik iletişimi kolaylaştıran ve engelleyen durumlar, yardım etme becerileri, eleştirel düşünme ve problem çözme, mesleki kimlik, profesyonel iletişim, profesyonel hemşirelik uygulamalarını etkileyen değer ve davranışlar, sağlık hizmetlerinde ekip iletişimi, kültürlerarası iletişim, grup içi iletişim, aile içi iletişim, çatışma ve çatışma yönetimi, iletişimin sağlık eğitiminde kullanımı, iletişim problemleri olan bireylerle iletişim ve özel durumdaki bireylerle iletişim konuları yer almaktadır.

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:3