HSGN 611

Bu derste öğrencinin çalışan çocuklar, sokak çocukları, örselenmiş çocuklar, engelli çocuklar, suçlu çocuklar, kronik hastalığı olan çocukların durumlarını değerlendirebilmesi beklenir.

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:3

HSGN 603

Bu derste öğrencinin, hemşireliğin yıllar içindeki bilimsel gelişmesini ve bu gelişmede yer alan hemşire teorisyenlerin anlayışlarını, hemşirelik modellerini tartışabilmesi ve hemşireliğin zaman içinde kazandığı anlayışı açıklayabilmesi hedeflenmektedir.

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:2

HSGN 569

Öğrencinin bireysel gereksinimleri doğrultusunda, yoğun bakım hemşireliğine ilişkin dünyada ve ülkemizdeki yeni gelişmeler ve uygulamaların tartışılması.

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:0

HSGN 566

Bu ders, hastaların bütüncül olarak öyküsünün alınması, kapsamlı sağlık ve fiziksel değerlendirmesi ve normal ve anormal bulguların yorumlanmasına yönelik teorik bilgi ve teknik beceri kazandırır.

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:3

HSGN 563

Bu derste öğrenciler, yoğun bakım ünitesinde yaşamı tehdit eden akut durumlarda, vücut sistem fonksiyonlarında değişimleri olan, farklı invaziv veya invaziv olmayan yöntemlerle ve farklı teknolojik cihazlarla izlenen kritik hastaların önceliklerine göre hızlı ve doğru değerlendirilmesi ile kaliteli ve kapsamlı hemşirelik bakımının sağlanmasına yönelik beceriler kazanır.

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:4

HSGN 604

Bu derste öğrencinin, hemşirelik modellerini hemşirelik eğitim, yönetim, uygulama ve araştırmalarında kullanması, modellerin değerlendirme ve eleştirilerini yapması ve bir hemşirelik modeline göre klinik çalışması yürütütebilmesi hedeflenmektedir.

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:4

HSGN 599

Öğrencinin uzmanlık alanına özel orjinal bir konuda bilimsel yöntemle araştırma yaparak rapor haline getirmesi beklenir.

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:0

HSGN 567

Farmakoloji bilimi, farmakodinamik ve farmakokinetik prensipler, yoğun bakım ünitesinde en sık kullanılan ilaçların sınıflandırmaları, ilaçların etkileri, ilaçların uygulaması ve yönetimi

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:3

HSGN 564

Ağrı yönetimi, sıvı ve elektrolit dengesizlikleri, akut solunum yetmezliği ve solunum desteği, kardiyovasküler değişiklikler, gastrointestinal değişiklikler, sinir sistemi değişiklikleri, endokrin değişiklikler, akut böbrek yetmezliği, şok, sepsis, Sistemik İnflamatuar Yanıt Sendromu, Multipl Organ Yetmezliği Sendromu değerlendirilmesi, tedavisi ve hemşirelik bakımı

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:3

HSGN 554

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:0

HSGN 609

Bu derse, epistomiyolojik ve ontolojik varsayımların altında yatan bilginin doğası, yasalar, toplumsal cinsiyet ve kültürün çocuk sağlığı hemşireliğinin eski yeni ve gelecekteki teorileri üzerine olan etkileri bilimsel araştırmalar temelinde tartışmak amaçlanır. Bu teoriler doğrultular doğrultusunda kendi bakış açılarını geliştirmeleri hedeflenir.

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:3

HSGN 601

Bu derste öğrencinin, Hemşirelik teorilerini uygulama alanlarında kullanmaya, hemşirelik epistemolojisi, hemşirelik ontolojisi, kaynak tarama, eleştirel rapor hazırlanma konularında gerekli bilgi ve beceriyi kazanması hedeflenmektedir.

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:4

HSGN 568

Hücresel düzeyde patolojik değişiklikler, hastalık gelişimi ve prevalansı, hastalık durumunda tüm doku ve organ sistemlerinde meydana gelen değişiklikler ve patolojik süreçlerin mekanizmaları, bu hastalıkların belirti ve bulguları ve tanı testleri

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:3

HSGN 565

Erişkin yoğun bakım hastasının izlem, tanı ve tedavisinde kullanılan yöntemler: Hasta izlemi ve hemodinamik monitorizasyon yöntemleri, Elektrokardiyografi (EKG), beslenme durumunun izlenmesi, hemofiltrasyon, diyaliz ve intraaortik balon pompası, yara bakımı ve yoğun bakım ünitesindeki uygulamalarda yeni teknolojik gelişmeler

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:5

HSGN 562

Yoğun bakım hemşireliği ve yoğun bakım ekibi, yoğun bakım ortamı, yoğun bakım ortamının hasta ve aile üzerindeki etkileri, hasta bakım kalitesi ve güvenliği, aile merkezli bakım, yaşam sonu bakım, hızlı müdahale ekibi ve kod yönetimi, temel ve ileri yaşam desteği, sedasyon ve deliryum yönetimi, organ bağışı, etik ve yasal konular ve kültürel çeşitlilik

GSHS - HSGN
Lisans
Kredisi:3