Program Bazında Zorunlu Dersler

Kredi: 2

İnsanda hastalık etkeni olan mikroorganizmaların genel özellikleri, sınıflandırılmaları, hastalık yapma mekanizmaları.

Kredi: 2

Temel epidemiyolojik kavramlar, epidemiyolojik araştırma tasarımları, araştırma sonuçlarının analizi ve değerlendirilmesi, salgın analizi.

Kredi: 4

Mikrobiyoloji laboratuvarının kuralları, biyogüvenlik uygulamaları, farklı tip mikroskopların özellikleri ve kullanım teknikleri, mikroorganizmaların mikrobiyolojik incelemesi. Ders, pratik uygulamaları kapsamaktadır.

Kredi: 3

Bu derste öğrenciler mikrobiyolojik literatürde en çok kullanılan anahtar kelimeler, metodlar ve mikroorganizmaların modifiye edilmesi için kullanılan teknolojiler tartışılacaktır. Ders öğrenci odaklı eğitim modeli ile interaktif işlenecek ve gündemde olan makalelerin tartışmaları ile desteklenecektir

Kredi: 0

Bu ders kredisiz olup, disiplinlerarası tüm programlardan öğrencilerin katılımını sağlayarak öğrenciler arasındaki bilimsel etkileşimi artırmayı ve öğrencilerin sunum becerilerini geliştirmeyi hedefler. Yapılan çalışma ve araştırmaların, danışman öğretim üyesinin rehberliğiyle belirlenen teknikler çerçevesinde topluluk önünde sunumu ve soru cevap kısmından oluşan seminer dersi programkoordinatörleri tarafından dönemsel olarak S/U şeklinde notlandırılır. Dersin, YÖK kuralları çerçevesinde, en az bir kere alınarak başarıyla tamamlanması gerekir. Program spesifik kurallar program koordiantörleri tarafından belirlenerek öğrencilerle paylaşılır.

Kredi: 0

Bu ders kredisiz olup, danışman öğretim üyesinin, öğrencinin tez çalışmalarını değerlendirdiği bir derstir. Danışman öğretim üyesinin rehberliğiyle belirlenen tez konusu üzerinde yapılacak olan çalışma ve araştırmaların tümünü kapsar ve danışman öğretim üyesi tarafından dönemsel olarak S/U şeklinde notlandırılır.

Genel Zorunlu Dersler

Kredi: 3

Biyomedikal araştırmalarda etik ilkeler, deney hayvanları ile yapılan çalışmalarda etik, insan ve hasta hakları, klinik araştırmalarda etik, yayın etiği konularında uluslararası ve ulusal örnekler ve ilkeler sunulacaktır.

Kredi: 3

Biyoistatistiksel kavramlar ve akıl yürütmedeki önemli konulara giriş. Verilerdeki merkezi eğilim ve değişkenliği tanımlayan araçlar; örnek verilerle popülasyon araçları ve oranlarına ilişkin çıkarım yapmak için yöntemler; istatistiksel hipotez testleri ve grup karşılaştırmaları. Doğrusal regresyon, ANOVA, lojistik regresyon, hayatta kalma analizi, parametrik olmayan yöntemler, ROC analizi gibi, biyolojik problemlerin araştırılmasında kullanılan istatistiksel metotlar. Öğrencilerin kendi alanlarındaki sonucları oluşturma ve yorumlamaları için gerekli istatistiksel becerileri kazanması için bilgisayar laboratuvarında gerçekleştirilecek istatistiksel analiz ve yazılım pratikleri.

Kredi: 0

Yükseköğretim derslerinde etkili öğretme ortamı tasarlamanın temelleri, öğrenme prensipleri, İngilizce ders anlatımı, öğrenme teknolojilerini öğretim uygulamalarına entegre etme, not verme, öğrenciler ve öğretim üyeleri ile iletişim, süper çeşitlilik ve cinsiyete duyarlı pedagoji.

Credit: 0

Yazın yeteneklerini olduğu kadar önemli okuma ve düşünme yeteneklerini de geliştirecek olan yazın dersidir. Ders hedeflerine okuma, yazma ve sınıf içinde ve dışında olmak üzere tartışmalarla ulaşılacaktır. Öğrenci performansı Yeterli/Yetersiz olarak değerlendirilecektir.

Program Bazında Seçmeli Dersler

Kredi:3

Bu derste mikroorganizmaların genetik özellikleri ve genom analizleri, horizantal gen transferi ve mikroorganizmaların adaptasyonu konuları tartışılacaktır. Ders öğrenci odaklı eğitim modeli ile interaktif işlenecek ve gündemde olan makalelerin tartışmaları ile desteklenecektir

Kredi: 3

Bu dersin amacı toplum ve hastane kaynaklı enfeksiyon kontrolünün temel kurallarının öğretilmesidir. Bu derste öğrenciler enfeksiyon kontrol programının oluşturulmasında önemli olan sürveyans, patojen mikroorganizmaların yönetimi, akılcı antibiyotik kullanımı, hastanede kullanılan ekipmanların ve ortamın temizliği, sterilizasyon ve dezenfeksiyonu uygulamalarını tartışacaklar, güncel ulusal ve uluslararası kılavuzları dikkate alarak hastanelerde uygulanması gereken enfeksiyon kontrol standartlarını için programlara odaklanacaklardır. Yine enfeksiyon kontrolünde modern ve bilimsel tekniklerin sağlık ortamında uygulama alanlarını tartışacaklardır.

Kredi: 3

Bu derste Cinsel yolla bulaşan hastalıkların tanı yöntemleri, tedavisi, önlenmesi ve kontrolünde güncel yaklaşımlar tartışılacaktır. Ders öğrenci odaklı eğitim modeli ile interaktif işlenecek ve gündemde olan makalelerin tartışmaları ile desteklenecektir. 

Kredi: 3

Bu derste öğrenciler antiviral ilaç geliştirilmesi ve mevcut ilaçların yeniden konumlandırılması ile ilgili olarak multidisipliner yaklaşıma odaklanacaktır. Derste, literatürdeki güncel makaleler irdelenerek, antiviral çalışmalardaki biyoinformatik, matematiksel modelleme, ileri hücresel görüntüleme, antiviral duyarlılık çalışmaları ve klinik kullanım üzerinde bütünsel bir yaklaşım kazandırılması hedeflenmektedir.

Credit: 3

Bu ders öğrencinin tez çalışmasına yönelik olarak danışmanı tarafından verilen özel bir derstir. Lisans derecesi ile kayıt yaptıran doktora öğrencileri 2 Bağımsız Çalışma ders kredisini, Yüksek Lisans derecesi ile kayıt yaptıran doktora öğrencileri ve MS öğrencileri ise eğitim süresi boyunca 1 Bağımsız Çalışma ders kredisini sayabilirler. Önemli olan, aldığınız Bağımsız Çalışma ders adlarının ve içeriklerinin kredi sayılabilmesi için farklı olması gerektiğidir.başlık ve konu içeriğine sahip

Genel Seçmeli Dersler