IMMN 501

Bu dersin amacı antijenin tanınması, sunumu ve MHC’nin rolü, immün reseptörler ve sinyal ileti yolakları, lenfositlerin gelişimi, adaptif immün sistem prensipleri, effektör immün yanıtların mekanizmalar, yeni tanımlanan hücreler ve sinyal ileti yolakları ile immünolojideki yeni gelişmeler konularını tanıtılmasını hedefler. Öğrencilerin değerlendirilmesi, final sınavlarına ve sunumlardaki performanslarına ve bilimsel tartışmaya katılımlarına göre yapılacaktır.

GSHS - IMMN
Lisans
Kredisi:3

IMMN 504

Bu ders öğrencilere hastalıkların gelişimi ve tedavisinde immünolojik mekanizmaların rolü hakkında bilgi ve anlayış kazandırmayı amaçlamaktadır. Ders, klinisyen-bilim insanları tarafından anlatılacak ve bu bilim insanlarının araştırma alanları olan hastalıklar konu olarak ele alınacaktır. Konular interaktif olarak yeni literatür ile ele alınacaktır. Öğrenciler final sınavlarına, sunumlarındaki performanslarına ve bilimsel tartışmaya katılımlarına göre değerlendirilecektir.

GSHS - IMMN
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: IMMN 501 and IMMN 502

IMMN 507

Bu ders, sinir sisteminin kendine has immünolojik altyapısını anatomik ve hücresel düzeyde incelenmesi ve santral ve periferik sinir sisteminde immün reaksiyonların gelişmesinin prensiplerinin ve farklılıklarının tartışılması ile başlayacaktır. İmmün reaksiyonun temel özelliklerinin ele alınmasının ardından, otoimmün nörolojik hastalıklar ve immün sistem ilişkili nörolojik hastalıkların patogenezi, klinik özellikleri, biyobelirteç çalışmaları ve tanı ve tedavideki gelişmeler irdelenecektir. Ayrıca, nöroinflamasyon-nörodejenerasyon ilişkisine ait güncel çalışmalar yöntemleri, bulguları ve tedaviye yansımaları bakımından işlenecektir.

GSHS - IMMN
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: IMMN 501 and IMMN 502

IMMN 510

İmmün sistemin kritik işlevi kendinden olanı olmayandan ayrıt etmektir. Bu derste tolerans mekanizmaları, tolerans gelişiminde rol oynanayan hücreler, toleransın kırılma mekanizmaları, immünolojik olarak özellikli bölgeler ile otoimmünitenin gelişiminde genetik ve çevresel faktörlerin rolü, otoimmün hastalıklar ve patogenezinde rol oynayan mekanizmalar, bunların hayvan modelleri, otoinflamatuvar hastalıklar ve aşırı duyarlılık yanıtları anlatılacaktır. Konular yeni literatürler ile interaktif olarak işenecektir. Öğrencilerin değerlendirilmesi, final sınavlarına ve sunumlardaki performanslarına ve bilimsel tartışmaya katılımlarına göre yapılacaktır.

GSHS - IMMN
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: IMMN 501 and IMMN 502

IMMN 503

Bu dersin amacı sağlık ve hastalık immünolojisinde bağışıklık sisteminin prensiplerini ayrıntılı olarak öğretmek ve immünolojik mekanizmaları detaylı olarak açıklamaktır. Enfeksiyon immünolojisi, allerji, aşırı duyarlılık yanıtları, immün yetmezlikler, transplantasyon immünolojisi, otoimmünite mekanizmaları ve tümör immünolojisi gibi özelleşmiş konular anlatılacaktır. Öğrencilerin değerlendirilmesi, final sınavlarına ve sunumlardaki performanslarına ve bilimsel tartışmaya katılımlarına göre yapılacaktır.

GSHS - IMMN
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: IMMN 501 and IMMN 502

IMMN 506

Temel ve özgün alerjik immün mekanizmalar kapsamında çevresel ve genetik etkenler, epitel bariyer fonksiyonu, doğal ve adaptif immün hücreler, tolerans mekanizmaları, astım ve alerjik rinitteki solunum yolu inflamasyonu, IgE/non-IgE aracılı besin ve ilaç alerjileri ve egzama ile ürtikerdeki deri inflamasyonu incelenecektir.

GSHS - IMMN
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: IMMN 501 and IMMN 502

IMMN 509

Bu dersin amacı, bağışıklık sistemi hücrelerinin kanserdeki ve antitümör bağışıklığındaki rollerini tartışmaktır. Derste işlenecek konular kanser immünolojisine giriş ile başlar ve tümör mikroçevresinin oluşumu ve progresyonu ve Natural Killer Cells, Natural Killer T hücreleri, Dendritik hücreler, Granülositler, B-lenfositleri ve T-lenfositleri gibi bağışıklık sistemi hücrelerinin etkileri ile tümöre bağlı T hücresi disfonksiyonunu içermektedir. Sitokinler, Kemokinler ve Kemokin reseptörleri ve Major Histocompatibility moleküllerinin kanserin ilerlemesi ve tümör bağışıklığındaki etkileri ile kanser immüno-düzenleme (cancer immunoediting) kavramı da dersin ikinci bölümünde tartışılacaktır. Öğrenciler final sınavından önce derste işlenen kavramlar üzerine bir makale sunumu yaparlar.

GSHS - IMMN
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: IMMN 501 and IMMN 502

IMMN 502

Antijenin tanınması, sunumu ve MHC’nin rolü, immün reseptörler ve sinyal ileti yolakları, lenfositlerin gelişimi, adaptif immün sistem prensipleri, effektör immün yanıtların mekanizmalar, yeni tanımlanan hücreler ve sinyal ileti yolakları ile immünolojideki yeni gelişmeler

GSHS - IMMN
Lisans
Kredisi:3

IMMN 505

Bu ders, infeksiyonların patogenezinde rol oynayan immünolojik mekanizmalar ve patojene bağlı virulans faktörlerinin anlatılmasını, infeksiyonların moleküler epidemiyolojisi ve antimikrobiyal tedavilere direnç mekanizmalarının öğretilmesini hedeflemektedir. Ders öğrenci ağırlıklı olarak odaklı eğitim modeli ile interaktif işlenecek ve gündemde olan makalelerin tartışmaları ile desteklenecektir.

GSHS - IMMN
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: IMMN 501 and IMMN 502

IMMN 508

Transplant immunoloji programının amacı multidipliner yaklaşımla allojenik solid organ, doku ve hücre transplantasyonu sırasında ve sonrasında alıcıda gelişen tolerans veya rejeksiyonda adaptif ve innate immun yanıt ve ilişkili temel mekanizmaların detaylı öğretilmesidir. Greftin kaderini belirleyen tolerans gelişimi veya reddi ayrıntılı olarak klinik ve immunopatolojisiyle irdelenecektir. İmmunsupresif tedavi yanısıra desensitizasyon ve tolerans induksiyonu ve posttransplant immune aracılı komplikasyonların mekanizmaları da incelenecektir. Bu mekanizmaların anlaşılması yeni tanısal belirteçlerin geliştirilmesine, graftin daha iyi monitorizasyonuna böylelikle gerek graft gerekse hasta prognozunun daha iyi duruma gelmesini sağlayacaktır.Ayrıca alıcı ve vericinin uygunluğunda ve graft monitorizasyonunda kullanılan immunolojik yöntemler multidisipliner olarak anlatılarak öğrencilerin bu konuda bilgi sahibi olması sağlanacaktır. Bu kursun sonunda öğrenciler farklı transplantasyon tipleri, greftin kabulu veya reddindeki temel immunolojik mekanizmalar, greftin immunolojik monitorizasyonu, transplantasyon sonrası komplikasyonlar, immunsupresyonun temellerini öğrenmiş olacaktır. Bu bağlamda öğrencilerden istedikleri bir konuyu seçerek sunmaları ve yeni yöntemler ışığında tartışmaları istenerek ders programı tamamlanacaktır.

GSHS - IMMN
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: IMMN 501 and IMMN 502