NEUR 502 / İNSAN SİNİR SİSTEMİ BAĞLANTISI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

İnsandaki merkezi sinir sisteminin bağlantılarını ve bu bağlantıların temel özelliklerini tartışır. Bu dersin içeriği, monosinaptik refleks ve modülasyonu, omurilikteki kısıtlayıcı devrelerin yanı sıra hipokampal nöronlarda uzun ve kısa süreli kuvvetlenme, sinaptik plastisite ve iletimi de içeren çok çeşitli devreleri kapsar.

NEUR 505 / TRANSLASYONEL NÖROBİLİM
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu ders nörobilim alanında özellikle hastalıklara neden olan fizyolojik ve patolojik süreçlerin öğrenciye tanıtılması amacını güder. Dersin ilk bölümünde kalsiyum sitotoksisitesi, serbest oksijen radikalleri ve oluşturdukları hasarlar, hücre ölümü ve nörodejenerasyona neden olan protein birikim bozuklukları, apoptoz, nekroz gibi temel fizyolojik mekanizmalar detaylı olarak tartışılır. Öğrencilere bu konu ile ilgili birer sunum yaptırılır. İkinci bölümde ise migren, epilepsy, anksiyete bozukluğu, psikotik bozukluklar, beyin travması, ödemi ve subaraknoid kanama gibi nöro-psikiyatrik hastalıkların temel mekanizmaları ve nörofizyopatolojisi detaylı tartışılır. Final sınavı öncesinde öğrenciler hastalık mekanizması ile ilgili bir makalenin sunumunu yapar.

NEUR 507 / TEMEL NÖROBİLİM
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu ders nörobilim alanına giriş dersi olup, santral ve periferik sinir sisteminin hücresel ve morfolojik özellikleri ile moleküler biyolojisi, elektrofizyolojik karakteristikleri ve fonksiyonel anatomisini inceler. Ders içeriğinde yer alan başlıca konular; nörotransmitterler, nöromedyatörler, nöronlar arası etkileşim, nörolojik ve psikiyatrik hastalıkların mekanizmalarına giriş dersleridir.

NEUR 601 / TEMEL UYKU TIBBI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu dersin temel amacı uyku tıbbı ve uyku bozukluklarının daha iyi anlaşılmasını sağlamaktır. Bu kurs, uyku düzeninde yer alan nörofizyolojik, kardiyovasküler, solunum ve endokrin mekanizmaların yanı sıra uyku genetiği ve kronobiyoloji konularını ele alacaktır. Polisomnografi kayıtları ve uyku evrelerinin skorlanması gibi araçlar ve yöntemler sunulacaktır. Öğrenciler, multidisipliner uyku tıbbı alanına girecek ve uykusuzluk, narkolepsi, parazomi ve uyku ile ilgili solunum bozuklukları dahil olmak üzere ana uyku bozuklukları kategorilerini tanımlayabilecektir. Başlangıçta, her katılımcı kurs süresi boyunca gözden geçirilecek kurs içeriği ile ilgili bilimsel bir araştırma kağıdı seçecektir. Bu bildiriler kursun son oturumunda sunulacak ve ödev final notunun bir parçası olarak değerlendirilecektir.

NEUR 604 / NÖROFARMAKOLOJİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu ders, sinaptik aktarıma etki eden farklı ilaçların etki mekanizmalarına özellikle vurgu yaparak sinir sisteminin farmakolojisini kapsar. Asıl sorulacak soru: “Beyin nasıl çalışır ve yapı-davranış ilişkisi nasıl kurulur? Sinaptik bulaşmanın temel özelliklerini ve sinaptik bulaşmada ilaca duyarlı alanların tanıtılması amaçlanmaktadır. Merkezi sinir sistemindeki bütünleştirici kimyasal iletişimin bileşenleri, farklı terapötik ilaç gruplarının klinik kullanımı ile tüm kurs boyunca alınacaktır. Tarihsel bağlamda deneysel modellerin keşfedilmesine öncelik verilecektir.

NEUR 610 / SİNİRBİLİM ARAŞTIRMALARINDA HAYVAN MODELLERİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Laboratuvar hayvanı modellerinin kullanımı insanda görülen sinir sistemine ait bozukluk veya hastalıkların fizyopatolojisini anlamada oldukça önemli bilgiler sağlar. Bu dersin amacı hayvan modellerindeki metodolojik prensipler ve kavramlarla ilgili bilgileri detaylı olarak anlamaktır. Bu ders laboratuar hayvanlarının temel fizyolojik, anatomik ve histolojik özelliklerine giriş yapacaktır. Bu dersi tamamlayan öğrenciler, insan sinir sistemi hastalığı ve rahatsızlıklarını incelemek için en uygun hayvan modellerini tanıyacaklardır.

NEUR 690 / DOKTORA SEMİNER DERSİ
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

Öğretim Üyeleri, misafir konuşmacı ve doktora öğrencilerinin bilimsel çalışmalarını sunduğu seminerler.

NEUR 695 / DOKTORA TEZİ
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul: