Tez Danışmanının Atanması ve Tez Önerisi:

Tüm yükseklisans öğrencileri lisansüstü danışmana sahip olmalı ve danışmanları en geç birinci yarıyıl sonuna kadar enstitü tarafından atanmalıdır.

Danışman atamasından sonra, yükseklisans öğrencileri tez önerilerini enstitü ofisine en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar teslim etmelidirler.

Tüm doktora öğrencileri lisansüstü danışmana sahip olmalı ve danışmanları en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar enstitü tarafından atanmalıdır.

TEZ DANIŞMANI ATAMA TUTANAĞI

TEZ ÖNERİSİ FORMU

Yeterlilik Sınavı Jürisinin Atanması:

Yeterlilik sınavının tarihi, Akademik Kurul tarafından verilen protokole göre belirlenir. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler, beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadırlar ve lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler, en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadırlar.

Yeterlilik sınavları, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan beş üyeden oluşan tez komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Sınav jürisi, tez danışmanı, ve üniversite dışından en az iki üye de dahil olmak üzere beş öğretim üyesinden oluşur. Tez danışmanı oy kullanma hakkına sahip değilse jüri altı öğretim üyesinden oluşur.

DOKTORA YETERLİK JÜRİSİ ATAMA TUTANAĞI

Tez İzleme Komitesinin Atanması:

Doktora Tez İzleme Komitesi, öğrencinin Doktora Yeterlilik Sınavından geçmesinden sonraki bir ay içinde programın önerisi üzerine ve Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Tez İzleme Komitesi, tez danışmanı haricinde, programın içinden bir üye ve programın dışından bir üye ile birikte üç üyeden oluştur. Öğrencinin eş danışmanı varsa, komite toplantılarına eş danışman da katılabilir.

TEZ İZLEME KOMİTESİ ATAMA TUTANAĞI

Tez Jürisinin Atanması:

Yükseklisans tez jürisi üyeleri, Yönetim Kurulu’nun onayı ile tez danışmanı ve ilgili program komitesinin önerisi ile görevlendirilir. Jüri üyeleri, biri tez danışmanı ve üniversite dışından en az bir jüri üyesi olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Eğer jüri komitesi üç üyeden oluşursa, eş danışman jüri üyesi olamaz.

Doktora Tez Jürisi, program komitesinin önerisi üzerine ve Yönetim Kurulu’nun onayı ile atanır. Jüri, öğrencinin danışmanı, üç tanesi tez izleme komitesinden, en az iki üye de üniversite dışından olmak üzere beş üyeden oluşur. Eş danışman, oy kullanma hakkı olmaksızın jüriye girebilir.

DOKTORA TEZ SAVUNMA TUTANAĞI

DOKTORA TEZ SAVUNMA JURİSİ ATAMA FORMU