HSGN 530 / PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu derste öğrencinin, psikiyatri hemşireliği ile ilgili teorik bilgileri klinik ortama aktarma becerisini kazanması hedeflenmektedir.

HSGN 531 / HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE PERSONEL YÖNETİMİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

HSGN 532 / PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ SEMİNERİ
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

Öğrencinin bireysel gereksinimleri doğrultusunda, psikiyatri hemşireliğine ilişkin dünyada ve ülkemizdeki yeni gelişmeler ve uygulamalar ele alınır.

HSGN 536 / HEMŞİRELİKTE YÖNETİM SEMİNERİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Öğrencinin bireysel gereksinimleri doğrultusunda, hemşirelikte yönetime ilişkin dünyada ve ülkemizdeki yeni gelişmeler ve uygulamalar ele alınır.

HSGN 542 / PSİKİYATRİK HASTALIKLARDA BAKIM
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Ruhsal hastalıkların epidemiyolojisi, semptomları ve etiyolojisi, psikiyatride kullanılan tedavi yöntemleri, ruhsal sorunu olan hastalarda hemşirelik bakım süreci.

HSGN 544 / HEMŞİRELİKTE YÖNETİM UYGULAMASI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu derste, öğrencinin liderlik becerileri ile yönetim sürecinin veri toplama ve planlama, örgütleme, yöneltme ve kontrol aşamalarının alanda uygulanmasına ilişkin yönetim becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

HSGN 545 / HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ I
Sınıf: Kredi: 6Önkoşul:

Bu derste öğrencinin halk sağlığı ve halk sağlığı hemşireliğinin temel kavramlarını, tarihsel gelişimini, halk sağlığı hemşiresinin rollerini, sağlığı etkileyen sosyal, ekonomik ve kültürel faktörleri, çevre sağlığı sorunlarını, halk sağlığı hizmetleri ve sunumu ile ilgili politikaları, sağlık hizmetlerinin sunumuna ilişkin farklı örgütlenme modellerini tartışabilmesi hedeflenmektedir.

HSGN 546 / HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ II
Sınıf: Kredi: 7Önkoşul:

Bu derste öğrencilerin halk sağlığı hemşireliği süreci, evde bakım, toplum ruh sağlığı, sağlık eğitimi ve sağlığı geliştirme, dünyada ve Türkiye’de erişkin sağlığı, kadın sağlığı, çocuk sağlığı, okul sağlığı, adölesan sağlığı ve yaşlı sağlığı, iş sağlığı hemşireliği, toplum beslenmesi, yoksulluk ve sağlık ilişkisi, sağlıkta eşitsizlik konularında bilgi ve beceri kazanmaları hedeflenmektedir.

HSGN 547 / EPİDEMİYOLOJİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu derste epidemiyolojinin temel ilkeleri, epidemiyolojik yöntemlerin kullanım alanları, veri toplamada kullanılan araçlar, bildirim ve sürveyans sistemleri, bulaşıcı hastalıklar epidemiyolojisi, epidemiyolojik ölçütler, epidemiyoloji saha araştırmaları, vaka kontrol araştırmaları, kesitsel araştırmalar, kohort araştırmaları, müdahale araştırmaları konuları tartışılır.

HSGN 549 / HEMŞİRELİK ESASLARI ÖĞRETİMİ I
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu derste, öğrencinin hemşirelik eğitimi felsefesini geliştirmesi, ‘Hemşirelik Esasları’ eğitiminde kullanılan ilke, yöntem ve planlamalara ilişkin bilgi, beceri ve tutum kazanması amaçlanır. Dersin içeriğinde, tarihsel gelişim süreci içinde hemşirelik eğitimi, eğitim felsefesi, hemşirelik eğitimin felsefesi, eğitim programlarının geliştirilmesi, Hemşirelik Esasları Dersi, eğitim yöntem ve teknikleri, eğitimci özellikleri, başarı değerlendirme yöntemleri ve klinik uygulama konuları yer alır.

HSGN 551 / ETHICS IN NURSING
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu derste, öğrencinin hemşirelikle ilgili etik kavramı, ilkeleri, bildirgeleri, yasa ve yönetmelikleri, hemşirelikte etiğin gelişim sürecini, bakım etiği, araştırma ve yayınların etik boyutunu, etik çıkmaz özelliklerini, etik karar verme sürecini kavraması amaçlanmaktadır. Derste, Etik ile ilgili kavramlar, biyoetik, sağlık etiği, hemşirelikte etik değerler, hemşirelikte etiğin gelişimi, bakım etiği, ulusal/ uluslararası bildirgeler, hemşirelikle ilgili yasa ve yönetmelikler, hemşirelikte etik ilkeler, araştırma ve yayın etiği, etik çıkmaz ve özellikleri ve etik karar verme süreci konuları işlenir.

HSGN 554 / 
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

HSGN 562 / YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Yoğun bakım hemşireliği ve yoğun bakım ekibi, yoğun bakım ortamı, yoğun bakım ortamının hasta ve aile üzerindeki etkileri, hasta bakım kalitesi ve güvenliği, aile merkezli bakım, yaşam sonu bakım, hızlı müdahale ekibi ve kod yönetimi, temel ve ileri yaşam desteği, sedasyon ve deliryum yönetimi, organ bağışı, etik ve yasal konular ve kültürel çeşitlilik

HSGN 563 / YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI
Sınıf: Kredi: 4Önkoşul:

Bu derste öğrenciler, yoğun bakım ünitesinde yaşamı tehdit eden akut durumlarda, vücut sistem fonksiyonlarında değişimleri olan, farklı invaziv veya invaziv olmayan yöntemlerle ve farklı teknolojik cihazlarla izlenen kritik hastaların önceliklerine göre hızlı ve doğru değerlendirilmesi ile kaliteli ve kapsamlı hemşirelik bakımının sağlanmasına yönelik beceriler kazanır.

HSGN 564 / KARMAŞIK SORUNLARDA YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Ağrı yönetimi, sıvı ve elektrolit dengesizlikleri, akut solunum yetmezliği ve solunum desteği, kardiyovasküler değişiklikler, gastrointestinal değişiklikler, sinir sistemi değişiklikleri, endokrin değişiklikler, akut böbrek yetmezliği, şok, sepsis, Sistemik İnflamatuar Yanıt Sendromu, Multipl Organ Yetmezliği Sendromu değerlendirilmesi, tedavisi ve hemşirelik bakımı

HSGN 565 / İLERİ TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ
Sınıf: Kredi: 5Önkoşul:

Erişkin yoğun bakım hastasının izlem, tanı ve tedavisinde kullanılan yöntemler: Hasta izlemi ve hemodinamik monitorizasyon yöntemleri, Elektrokardiyografi (EKG), beslenme durumunun izlenmesi, hemofiltrasyon, diyaliz ve intraaortik balon pompası, yara bakımı ve yoğun bakım ünitesindeki uygulamalarda yeni teknolojik gelişmeler

HSGN 566 / SAĞLIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu ders, hastaların bütüncül olarak öyküsünün alınması, kapsamlı sağlık ve fiziksel değerlendirmesi ve normal ve anormal bulguların yorumlanmasına yönelik teorik bilgi ve teknik beceri kazandırır.

HSGN 567 / FARMAKOLOJİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Farmakoloji bilimi, farmakodinamik ve farmakokinetik prensipler, yoğun bakım ünitesinde en sık kullanılan ilaçların sınıflandırmaları, ilaçların etkileri, ilaçların uygulaması ve yönetimi

HSGN 568 / FİZYOPATALOJİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Hücresel düzeyde patolojik değişiklikler, hastalık gelişimi ve prevalansı, hastalık durumunda tüm doku ve organ sistemlerinde meydana gelen değişiklikler ve patolojik süreçlerin mekanizmaları, bu hastalıkların belirti ve bulguları ve tanı testleri

HSGN 569 / YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ SEMİNERİ
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

Öğrencinin bireysel gereksinimleri doğrultusunda, yoğun bakım hemşireliğine ilişkin dünyada ve ülkemizdeki yeni gelişmeler ve uygulamaların tartışılması.

HSGN 599 / TEZ ÇALIŞMASI
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

Öğrencinin uzmanlık alanına özel orjinal bir konuda bilimsel yöntemle araştırma yaparak rapor haline getirmesi beklenir.

HSGN 601 / HEMŞİRELİKTE METODOLOJİ I
Sınıf: Kredi: 4Önkoşul:

Bu derste öğrencinin, Hemşirelik teorilerini uygulama alanlarında kullanmaya, hemşirelik epistemolojisi, hemşirelik ontolojisi, kaynak tarama, eleştirel rapor hazırlanma konularında gerekli bilgi ve beceriyi kazanması hedeflenmektedir.

HSGN 603 / HEMŞİRELİK BİLİMİNİN TEORİK TEMELLERİ I
Sınıf: Kredi: 2Önkoşul:

Bu derste öğrencinin, hemşireliğin yıllar içindeki bilimsel gelişmesini ve bu gelişmede yer alan hemşire teorisyenlerin anlayışlarını, hemşirelik modellerini tartışabilmesi ve hemşireliğin zaman içinde kazandığı anlayışı açıklayabilmesi hedeflenmektedir.

HSGN 604 / HEMŞİRELİK BİLİMİNİN TEORİK TEMELLERİ II
Sınıf: Kredi: 4Önkoşul:

Bu derste öğrencinin, hemşirelik modellerini hemşirelik eğitim, yönetim, uygulama ve araştırmalarında kullanması, modellerin değerlendirme ve eleştirilerini yapması ve bir hemşirelik modeline göre klinik çalışması yürütütebilmesi hedeflenmektedir.