Ders Tanımları

HSRB 501 / KADIN VE ERKEK ÜREME SİSTEMLERİ: ANATOMİK VE HİSTOLOJİK YAPILARI / GELİŞİMLERİ

Kadın ve erkek üreme sistemlerininin anatomik yapıları ve bu yapıların mikroskopik özellikleri, embriyolojik gelişim süreçleri ve bu değişimlerin fonksiyonel önemleri. Ders pratik uygulamaları içermektedir.
Credits: 4

HSRB 502 / HÜCRE KÜLTÜRÜ

Bir hücre kültürü laboratuvarının işleyişi, özellikleri, laboratuvarda dikkat edilmesi gerekenler, karşılaşılan sorunlar ve bunların çözümleri. Ders pratik uygulamaları içermektedir.
Credits: 3

HSRB 503 / YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİ VE İN VİTRO FERTİLİZASYON

Yardımcı Üreme Tekniklerinin Tanımlanması ve bunların tıptaki uygulamaları.
Credits: 4

HSRB 504 / EMBRİYOLOJİ VE ANDROLOJİ LABORATUARLARI: TEMEL PRENSİPLER VE UYGULAMALAR

Embriyoloji ve Androloji laboratuarlarının temel özellikleri, bu laboratuarlardaki kalite kontrolü, hastalardan alınan örneklerin bu laboratuarlarda incelenme yöntemleri.
Credits: 4

HSRB 505 / KÖK HÜCRELER

Kendilerini yenileyip başka hücrelere dönüşebilme yetisine sahip kök hücrelerin genel özellikleri, laboratuvar ve klinik uygulamaları.
Credits: 2

HSRB 506 / PLASENTA AND FETAL MEMBRANLAR

Embriyonun gelişmesinde çok önemli rolü olan plasentanın ve fetal zarların nasıl ve nereden geliştikleri, yapısal özellikleri, doğuma dek gelişim aşamaları.
Credits: 2

HSRB 507 / EMBRYOGENESİS

Dişi germ hücresi "oosit"in erkek germ hücresi "sperm" tarafından döllenmesi, embriyonun gelişimi ve bu gelişen embriyodan normal insan vücudunun oluşum süreci.
Credits: 2

HSRB 508 / HÜCRE BÖLÜNMESİ VE GAMETOGENESİS

Hücrelerin çoğalma süreçleri, mitoz ve mayoz bölünmenin özellikleri ve aşamaları, bu süreçte hücre içinde meydana gelen değişiklikler. Erkek germ hücresi olan ?spermiyum? ile dişi germ hücresi olan ?oosit?in bölünme ve farklılaşma süreçleri.
Credits: 2

HSRB 509 / BİYOİSTATİSTİK

Üreme biyolojisi odaklı olarak insan sağlığı ve hastalıkları ile ilgili problemlerde istatistik biliminin uygulama yöntemleri. Çalışmanın yapısına göre uygun istatistik testlerinin kullanımı, verinin doğru interpretasyonu, sonuçların doğru ve etkin sunumu üreme biyolojinin önde gelen bilimsel dergilerinden örneklerle karşılaştırmalı olarak tartışılacaktır. Dersler laboratuvar çalışmalarıyla tamamlanacaktır
Credits: 3

HSRB 510 / ARAŞTIRMA ETİĞİ

Eİnsandan elde edilen hücrelere (somatik hücreler, gametler, embriyolar) ve dokulara odaklanarak üreme biyolojisi ile ilgili etik konular ele alınacaktır. İnsan hücrelerinin (granuloza hücreleri, gametler, over-testis dokuları,..) elde edilmesi, bu hücrelerin eldesi için gerekli onam formlarının oluşturulması, daha sonra karşılaşılacak olası etik problemlerin önlenebilmesi için hastaya doğru yaklaşım ele alınacaktır. Fare üreme hücreleri ve özellikle embriyo kullanımı için gerekli etik kurallar üzerinde de durulacaktır. Üreme biyolojisi konusunda bilimsel olarak ön planda olan ülkelerin üreme biyolojisinde araştırma etiği ile ilgili rehberleri, kuralları ve düzenlemeleri de ülkemizdeki mevcut düzenlemelerle karşılaştırmalı olarak incelenecektir.
Credits: 1

HSRB 512 / EMBRİYOLOJİ VE ANDROLOJİ LABORATUVARLARI: TEMEL PRENSİPLER VE UYGULAMALAR

Bu programda sunulacak dersler temel olarak IVF (embriyoloji ve androloji) laboratuvarları ile ilgili bir bakış açısı oluşturmayı hedeflemektedir. Dersler temel olarak şu konuları içermektedir: i) IVF-laboratuvarlarının kurulum ve yerleşim prensipleri, ii) IVF-laboratuvarında kalite kontrolü ve stabilitenin sağlanması, iii) Embriyoloji laboratuvarında iş akışının temel prensipleri, iv) Androloji laboratuvarında iş akışının temel prensipleri, v) IVF-laboratuvarının akreditasyonu ve uluslararası yaklaşımlar, vi) IVF laboratuvar uygulamalarına genel bakış, vii) IVF-laboratuvarlarında yasal düzenlemeler.
Credits: 4