HSRB 501 / KADIN VE ERKEK ÜREME SİSTEMLERİ: ANATOMİK VE HİSTOLOJİK YAPILARI / GELİŞİMLERİ
Sınıf: Kredi: 4Önkoşul:

Kadın ve erkek üreme sistemlerininin anatomik yapıları ve bu yapıların mikroskopik özellikleri, embriyolojik gelişim süreçleri ve bu değişimlerin fonksiyonel önemleri. Ders pratik uygulamaları içermektedir.

HSRB 502 / HÜCRE KÜLTÜRÜ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bir hücre kültürü laboratuvarının işleyişi, özellikleri, laboratuvarda dikkat edilmesi gerekenler, karşılaşılan sorunlar ve bunların çözümleri. Ders pratik uygulamaları içermektedir.

HSRB 503 / YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİ VE İN VİTRO FERTİLİZASYON
Sınıf: Kredi: 4Önkoşul:

Yardımcı Üreme Tekniklerinin Tanımlanması ve bunların tıptaki uygulamaları.

HSRB 504 / EMBRİYOLOJİ VE ANDROLOJİ LABORATUARLARI: TEMEL PRENSİPLER VE UYGULAMALAR
Sınıf: Kredi: 4Önkoşul:

ART'ın tanımı. IVF laboratuvarı nasıl kurulur. ART'de iş akışı ve manipülasyonlar. ART'de başarının değerlendirilmesi-döllenme, embriyo kalitesi, erken embriyogenez ve implantasyonun değerlendirilmesi. ART başarısını etkileyen sorunlar. ART ile ilgili sorunların değerlendirilmesi ve yönetimi.

HSRB 505 / KÖK HÜCRELER
Sınıf: Kredi: 2Önkoşul:

Kendilerini yenileyip başka hücrelere dönüşebilme yetisine sahip kök hücrelerin genel özellikleri, laboratuvar ve klinik uygulamaları.

HSRB 506 / PLASENTA AND FETAL MEMBRANLAR
Sınıf: Kredi: 2Önkoşul:

Plasenta ve fetal membranlar (amniyokoriyonik membranlar), fetüsün korunması, hamileliğin dayanıklılığı ve doğumu başlatmak için bir sinyal verici olarak hayati önem taşıyan intrauterin boşluktaki en önemli dokulardan biridir. Bu ders, plasenta ve fetal membranların yapısını, biyolojisini, yaşam döngüsünü ve işlevlerini patolojileri ve yenidoğan için olası sonuçları ile ilişkilendirerek öğrenmeyi amaçlamaktadır.

HSRB 507 / EMBRYOGENESİS
Sınıf: Kredi: 2Önkoşul:

Dişi germ hücresi "oosit"in erkek germ hücresi "sperm" tarafından döllenmesi, embriyonun gelişimi ve bu gelişen embriyodan normal insan vücudunun oluşum süreci.

HSRB 508 / HÜCRE BÖLÜNMESİ VE GAMETOGENESİS
Sınıf: Kredi: 2Önkoşul:

Hücrelerin çoğalma süreçleri, mitoz ve mayoz bölünmenin özellikleri ve aşamaları, bu süreçte hücre içinde meydana gelen değişiklikler. Erkek germ hücresi olan ?spermiyum? ile dişi germ hücresi olan ?oosit?in bölünme ve farklılaşma süreçleri.

HSRB 509 / BİYOİSTATİSTİK
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Üreme biyolojisi odaklı olarak insan sağlığı ve hastalıkları ile ilgili problemlerde istatistik biliminin uygulama yöntemleri. Çalışmanın yapısına göre uygun istatistik testlerinin kullanımı, verinin doğru interpretasyonu, sonuçların doğru ve etkin sunumu üreme biyolojinin önde gelen bilimsel dergilerinden örneklerle karşılaştırmalı olarak tartışılacaktır. Dersler laboratuvar çalışmalarıyla tamamlanacaktır

HSRB 510 / ARAŞTIRMA ETİĞİ
Sınıf: Kredi: 1Önkoşul:

Eİnsandan elde edilen hücrelere (somatik hücreler, gametler, embriyolar) ve dokulara odaklanarak üreme biyolojisi ile ilgili etik konular ele alınacaktır. İnsan hücrelerinin (granuloza hücreleri, gametler, over-testis dokuları,..) elde edilmesi, bu hücrelerin eldesi için gerekli onam formlarının oluşturulması, daha sonra karşılaşılacak olası etik problemlerin önlenebilmesi için hastaya doğru yaklaşım ele alınacaktır. Fare üreme hücreleri ve özellikle embriyo kullanımı için gerekli etik kurallar üzerinde de durulacaktır. Üreme biyolojisi konusunda bilimsel olarak ön planda olan ülkelerin üreme biyolojisinde araştırma etiği ile ilgili rehberleri, kuralları ve düzenlemeleri de ülkemizdeki mevcut düzenlemelerle karşılaştırmalı olarak incelenecektir.

HSRB 512 / EMBRİYOLOJİ VE ANDROLOJİ LABORATUVARLARI: TEMEL PRENSİPLER VE UYGULAMALAR
Sınıf: Kredi: 4Önkoşul:

Bu programda sunulacak dersler temel olarak IVF (embriyoloji ve androloji) laboratuvarları ile ilgili bir bakış açısı oluşturmayı hedeflemektedir. Dersler temel olarak şu konuları içermektedir: i) IVF-laboratuvarlarının kurulum ve yerleşim prensipleri, ii) IVF-laboratuvarında kalite kontrolü ve stabilitenin sağlanması, iii) Embriyoloji laboratuvarında iş akışının temel prensipleri, iv) Androloji laboratuvarında iş akışının temel prensipleri, v) IVF-laboratuvarının akreditasyonu ve uluslararası yaklaşımlar, vi) IVF laboratuvar uygulamalarına genel bakış, vii) IVF-laboratuvarlarında yasal düzenlemeler.

HSRB 590 / SEMİNER
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

Bu ders kredisiz olup, disiplinlerarası tüm programlardan öğrencilerin katılımını sağlayarak öğrenciler arasındaki bilimsel etkileşimi artırmayı ve öğrencilerin sunum becerilerini geliştirmeyi hedefler. Yapılan çalışma ve araştırmaların, danışman öğretim üyesinin rehberliğiyle belirlenen teknikler çerçevesinde topluluk önünde sunumu ve soru cevap kısmından oluşan seminer dersi dönemsel olarak notlandırılır.

HSRB 595 / YÜKSEK LİSANS TEZİ
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

Bu ders kredisiz olup, danışman öğretim üyesinin, öğrencinin tez çalışmalarını değerlendirdiği bir derstir. Danışman öğretim üyesinin rehberliğiyle belirlenen tez konusu üzerinde yapılacak olan çalışma ve araştırmaların tümünü kapsar ve danışman öğretim üyesi tarafından dönemsel olarak notlandırılır.