HSMM 501 / TIBBİ MİKROBİYOLOJİNİN TEMELLERİ I
Sınıf: Kredi: 2Önkoşul:

İnsanda hastalık etkeni olan mikroorganizmaların genel özellikleri, sınıflandırılmaları, hastalık yapma mekanizmaları.

HSMM 503 / ENFEKSİYON HASTALIKLARININ EPİDEMİYOLOJİSİ
Sınıf: Kredi: 2Önkoşul:

Temel epidemiyolojik kavramlar, epidemiyolojik araştırma tasarımları, araştırma sonuçlarının analizi ve değerlendirilmesi, salgın analizi.

HSMM 504 / MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR UYGULAMALARI I
Sınıf: Kredi: 4Önkoşul:

Mikrobiyoloji laboratuvarının kuralları, biyogüvenlik uygulamaları, farklı tip mikroskopların özellikleri ve kullanım teknikleri, mikroorganizmaların mikrobiyolojik incelemesi. Ders, pratik uygulamaları kapsamaktadır.

HSMM 506 / MİKROORGANİZMALARIN KONTROL MEKANİZMALARI
Sınıf: Kredi: 2Önkoşul:

Enfeksiyonların önlenmesinde ve kontrolünde kullanılan fiziksel ve kimyasal teknikler. Sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemleri, antimikrobiyal ajanların etki mekanizmaları ve direnç mekanizmaları.

HSMM 508 / ORTAYA ÇIKAN VE YENİDEN ORTAYA ÇIKAN PARAZİTLER
Sınıf: Kredi: 2Önkoşul:

Tıbbi öneme sahip parazitler ve ökaryotik hücre yapıları, hastalıkta rol oynayan patojenite mekanizmaları ve teşhis yöntemleri. Türkiye'de sık görülen paraziter hastalıklar.

HSMM 509 / TIBBİ MİKOLOJİ'DE YENİ KAVRAMLAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu dersin amacı tıbbi mikolojinin temel prensiplerini öğretmektir. Bulaşıcı hastalıklarda fungal patogenez hakkında derinlemesine bilgi sağlar. Moleküler ve klasik tanı yöntemleri, ana türlerin patogenez paternleri ve genişletilmiş antifungal analizler sağlanacaktır. epidemiyoloji, sık görülen ve ortaya çıkan mayalar veya filamentli mantarlardan kaynaklanan enfeksiyonlar için tanı kriterleri, antifungal tedavi yönetimi ilkeleri, pratik kılavuzlar üzerinde durulacak. Öğrencilerin değerlendirilmesi sunumlardaki performansları, konu tartışmalarına katılım ve final sınavlarına göre yapılacaktır.

HSMM 590 / SEMİNER
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

Bu ders kredisiz olup, disiplinlerarası tüm programlardan öğrencilerin katılımını sağlayarak öğrenciler arasındaki bilimsel etkileşimi artırmayı ve öğrencilerin sunum becerilerini geliştirmeyi hedefler. Yapılan çalışma ve araştırmaların, danışman öğretim üyesinin rehberliğiyle belirlenen teknikler çerçevesinde topluluk önünde sunumu ve soru cevap kısmından oluşan seminer dersi dönemsel olarak notlandırılır.

HSMM 595 / YÜKSEK LİSANS TEZİ
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

Bu ders kredisiz olup, danışman öğretim üyesinin, öğrencinin tez çalışmalarını değerlendirdiği bir derstir. Danışman öğretim üyesinin rehberliğiyle belirlenen tez konusu üzerinde yapılacak olan çalışma ve araştırmaların tümünü kapsar ve danışman öğretim üyesi tarafından dönemsel olarak notlandırılır.