HSMP 501 / FİZYOLOJİDE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu dersin temel amacı tıbbi fizyoloji eğitimi sırasında verilen fizyoloji konularına ait pratik ve becerileri öğrenerek teorik ile pratik bilgilerin pekiştirilmesini sağlamaktır. Aynı zamanda, fizyoloji araştırma alanlarında kullanılan elektrofizyoloji, western blot, immünfloresan ve rt-pcr gibi tekniklerin öğrenilmesi ve uygulamalarının gerçekleştirilmesini sağlamanın yanında in vitro hücre kültürü, in vivo hayvan modelleri ve insan üzerinde yapılan elektrofizyoloji teknikler dahil birçok uygulamaları temel anlamda öğrenme üzerine odaklanacaktır.

HSMP 502 / MEMBRAN FİZYOLOJİSİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu derste; hücre zarından ve diğer biyolojik zarlardan taşınmanın temel mekanizmaları, memeli organizmasının hücresel ve daha yüksek seviyelerindeki etkileri ile birlikte ele alınacaktır. Hücre zarı boyunca yüklü parçacıkların taşınması ile belirlenen zar potansiyelleri de tanıtılacak ve tartışılacaktır. Ek olarak, istirahat membran potansiyelinin iyonik temeli, aksiyon potansiyeli oluşumu ve yayılması, ozmoz, voltaj kapılı kanalların regülasyonu, elektrojenik taşıyıcılar ve hücresel pH düzenlemesi konuları vurgulanacaktır.

HSMP 503 / ORGAN SİSTEMLERİ FİZYOLOJİSİ I
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu dersin amacı, öğrencinin “Hücre”, “Kas İskelet Sistemi” ve “Kardiyovasküler” Fizyoloji alanlarındaki bilgisini arttırmak ve geliştirmektir. Hücre Fizyolojisi derslerinde, kayıtlı öğrenciler hücre yapısının temel fonksiyonlarını ve vücudun genel organizasyonunu öğreneceklerdir. Hücre fizyolojisindeki temel kavramlar; membran komponentlerin, reseptörlerin, hücre-içi sinyal yolakların, ikincil haberci sistemlerin, hücre homeostaz mekanizmaların ve her bir organelin fonksiyonunun araştırılmasıyla sentezlenecektir.

HSMP 507 / İNSAN SİNİR SİSTEMİNİN İNCELENMESİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Sinir sisteminin fonksiyonlarının incelenme tekniklerinin tarihçesi. Pratik olarak insan soleus kasındaki kas iğciğinin merkezi sinir sistemine sinaptik bağlanması elektrik uyarılar ve yüzeyel ve kas içi elektrotlar kullanılarak araştırılacaktır. Ayrıca sinaptik bağlantıların hangi şartlarda modifikasyonlara uğradığı gösterilecektir.

HSMP 508 / YARI OTOMATIK SİSTEMLER
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Yarı otomatik sistemlerin incelenme yöntemleri. Pratik olarak çiğneme veya yürüme deneyi yapılacak ve geri bildirim veren reseptörlerin fonksiyonları ve yarı otomatik sisteme katkıları incelenecektir.

HSMP 509 / ENDOKRİN FİZYOLOJİSİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu dersin temel amacı endokrin sistemin sinir sistemi ile birlikte vücuttaki tüm sistemlerin kontrolündeki rolünü anlamaktır. Organizmada dinamik dengenin sağlanmasında endokrin ve sinir sistemi arasındaki benzerlikler ve farklılıklar incelenecektir. Bu ders, klasik endokrin bezler ve dokular tarafından salgılanan hormonların vücuttaki aktiviteleri nasıl yönettiğini, metabolizma ve enerji dengesini, büyüme ve gelişmenin kontrolünü ve üreme sistemleri üzerine olan etkilerini açıklamak üzerine odaklanacaktır. Hormonlar kimyasal özelliklerine bağlı olarak vücut sıvılarında eriyebilirlikleri açısından karşılaştırılacaklardır. Hormon - hedef hücre reseptör etkileşimleri öğrenilecektir. Bu dersin temel hedefi hormonların salgılandıkları dokuları ve etki ettikleri organlarda neden oldukları olayların öğrenilmesidir.

HSMP 590 / SEMİNER
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

Bu ders kredisiz olup, disiplinlerarası tüm programlardan öğrencilerin katılımını sağlayarak öğrenciler arasındaki bilimsel etkileşimi artırmayı ve öğrencilerin sunum becerilerini geliştirmeyi hedefler. Yapılan çalışma ve araştırmaların, danışman öğretim üyesinin rehberliğiyle belirlenen teknikler çerçevesinde topluluk önünde sunumu ve soru cevap kısmından oluşan seminer dersi dönemsel olarak notlandırılır.

HSMP 595 / YÜKSEK LİSANS TEZİ
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

Bu ders kredisiz olup, danışman öğretim üyesinin, öğrencinin tez çalışmalarını değerlendirdiği bir derstir. Danışman öğretim üyesinin rehberliğiyle belirlenen tez konusu üzerinde yapılacak olan çalışma ve araştırmaların tümünü kapsar ve danışman öğretim üyesi tarafından dönemsel olarak notlandırılır.