Kod Dersler Kredi
IMMN-501 İmmünolojide Temel Kavramlar 3
IMMN-502 İmmünolojinin Esasları 3
IMMN-503 Hastalıkta ve Sağlıkta İmmün Sistem 3
IMMN-504 İleri Klinik İmmünoloji ve İmmünoterapi 3
IMMN-505 Enfeksiyon ve İmmünite 3
IMMN-506 Alerji ve Hipersensitivitede İmmünolojik İnflamasyon 3
IMMN-507 Nöroimmünoloji ve Nöroinflamasyon 3
IMMN-508 Transplantasyon İmmünolojisi 3
IMMN-509 Kanser İmmünolojisi 3
IMMN-510 Tolerans ve Otoimmünite 3
IMMN-511 Seçilmiş Konu: Karaciğer İmmünobiyolojisi 3

 

IMMN-501 İmmünolojide Temel Kavramlar 

Bu dersin amacı hücresel immünolojinin temel kavram ve kurallarının ayrıntılarıyla öğretilmesidir. Ders, immün sistem organ, doku ve hücrelerinin tanıtılması, lenfositlerin sirkülasyonu ve dokulara göçü, fagositoz, kompleman sistemi, antijen kavramı ve antikorlar ile doğal immün yanıtlar anlatılacaktır.

 

IMMN-502 İmmünolojinin Esasları 

Antijenin tanınması, sunumu ve MHC’nin rolü, immün reseptörler ve sinyal ileti yolakları, lenfositlerin gelişimi, adaptif immün sistem prensipleri, efektör immün yanıtların mekanizmalar, yeni tanımlanan hücreler ve sinyal ileti yolakları ile immünolojideki yeni gelişmeler konularını kapsayacaktır.

 

IMMN-503 Hastalıkta ve Sağlıkta İmmün Sistem

Bu dersin amacı; sağlıkta ve hastalık halinde moleküler ve hücresel immünolojinin sağlıkta ve hastalık halinde immünitenin sistemin durumu ve yanıtlarının mekanizmalarıyla ayrıntılarıyla öğretilmesidir. Enfeksiyon immünolojisi, alerji, aşırı duyarlılık yanıtları, immün yetmezlikler, transplantasyon immünolojisi, otoimmünite mekanizmaları ve tümör immünolojisi gibi özelleşmiş konular anlatılacaktır.

 

IMMN-504 İleri Klinik İmmünoloji ve İmmünoterapi

Bu ders, klinik immünolojinin prensipleri hastalıkların gelişiminde ve tedavisinde immünolojik mekanizmaların detaylı olarak anlatılması ve yeni literatür verileri ile interaktif olarak yapılması hedeflenmektedir. Ders klinisyen bilim insanları ve araştırma alanları olan hastalık konuları üzerinden işlenecektir.

 

IMMN-505 Enfeksiyon ve İmmünite

Bu ders, infeksiyonların patogenezinde rol oynayan immünolojik mekanizmalar ve patojene bağlı virulans faktörlerinin anlatılmasını, infeksiyonların moleküler epidemiyolojisi ve antimikrobiyal tedavilere direnç mekanizmalarının öğretilmesini hedeflemektedir. Ders öğrenci ağırlıklı olarak odaklı eğitim modeli ile interaktif işlenecek ve gündemde olan makalelerin tartışmaları ile desteklenecektir.

 

IMMN-506 Alerji ve Hipersensitivitede İmmünolojik İnflamasyon

Alerjik hastalıklarda IgE aracılı ve IgE aracılı olmayan mekanizmalar çeşitli hastalıklarda ayrı ayrı değerlendirilecek ve böylece atopik dermatit ve ürtikerde deride, besin alerjilerinde özefagus, mide ve barsak duvarında, astım ve alerjik rinitte üst ve alt solunum yollarında, ilaç alerjilerinde ve anafilakside hem lokal hem de sistemik inflamasyon yanıtlarının işlenmesi planlamıştır. Epitel hücre, antijen sunan hücre, T ve B lenfositler ve alt grupları, doğal lenfoid hücreler, eozinofil, bazofil ve mast hücreleri ile sitokinler ve araşidonik asit yolağı, transkripsiyon faktörlerinin alerjik inflamasyondaki rolleri ve laboratuvarda hangi testler ile araştırılacağı konularına değinilecektir.

 

IMMN-507 Nöroimmünoloji ve Nöroinflamasyon

Bu ders, santral ve periferik sinir sisteminde immün reaksiyonların gelişmesinin prensiplerini, farklılıklarını ele alacaktır. İmmün reaksiyonun temel özelliklerinin ele alınmasının ardından, otoimmün nörolojik hastalıklar ve immün sistem ilişkili nörolojik hastalıkların patogenez, tanı ve tedavisindeki gelişmeler irdelenecektir. Nöroinflamasyon-nörodejenerasyon ilişkisine ait güncel veriler  ve tedaviye yansımaları işlenecektir.

 

IMMN-508 Transplantasyon İmmünolojisi

İşlevsel özelliğini yitirmiş organların, dokuların ve bazı hematolojik hastalıklarda organ, doku ve kemik iliği nakilleri tedavi seçeneklerinden biridir. Bazı allograft nakiller canlı donörlerden yapılabilirken bazı nakiller yalnızca kadavradan yapılabilmektedir. Transplantasyon immünolojisi, organ nakillerinde en uygun vericinin seçilmesinden nakil sonrası rejeksiyonun engellenmesi ve nakli yapılan organın sağ kalım süresinin mümkün olduğunca uzatılmasını sağlamaya çalışır.  Bu derste transplantasyon immünolojisinin prensipleri, mekanizmaları, nakillerinin başarısını etkileyen diğer önemli faktörler, nakil öncesi ve sonrası monitorizasyon için gereken klinik ve immünolojik laboratuvar testlerinin neler olduğu anlatılacaktır.

 

IMMN-509 Kanser İmmünolojisi

Bu ders hücrelerin neoplastik transformasyonu sırasında başlayan ve kanser gelişimine etki eden tümör immünolojisini incelemektedir. Bu kapsamda tümör hücreleri ve tümör mikro-ortamının immün sistem üzerindeki etkilerini, tümör hücrelerine karşı oluşan “innate” ve “adaptive” bağışıklık sistemi yanıtlarını ve kanser immündüzenlemesi (“cancer immunoediting”) gibi özelleşmiş konular anlatılacaktır.

 

IMMN-510 Tolerans ve Otoimmünite

İmmün sistemin kritik işlevi kendinden olanı olmayandan ayırt etmektir. Bu derste tolerans mekanizmaları, tolerans gelişiminde rol oynayan hücreler, toleransın kırılma mekanizmaları, immünolojik olarak özellikli bölgeler ile otoimmünitenin gelişiminde genetik ve çevresel faktörlerin rolü, otoimmün hastalıklar ve patogenezinde rol oynayan mekanizmalar, bunların hayvan modelleri, otoinflamatuvar hastalıklar ve aşırı duyarlılık yanıtları anlatılacaktır. Konular yeni literatürler ile interaktif olarak işlenecektir.

 

IMMN-511 Seçilmiş Konu: Karaciğer İmmünobiyolojisi

Karaciğer vücuttaki en büyük solid organdır ve immün toleransın indüklenmesi, innate ve adaptif bağışıklık ve fetal karaciğerde hematopoez de dahil olmak üzere birçok benzersiz immünolojik özelliğe sahiptir. Böylece, karaciğer ‘immünolojik bir organ’ olduğu kabul edilmektedir. Karaciğerin primer işlevleri geleneksel olarak immünolojik olarak kabul edilmese de karaciğer birçok önemli immün görevi de yerine getirir. Karaciğer, gastrointestinal sistem ve sistemik dolaşım arasında bir güvenlik duvarı görevi gören çok sayıda yerleşik immün hücre içerir. Derste karaciğerin fonksiyonu ve hastalıklarına değinilecek, immünolojik yönü yeni literatür bilgileri ile interaktif olarak işlenecektir.