HSGN 501 / FİZYOLOJİK SÜREÇLER VE HEMŞİRELİK DEĞERLENDİRMESİ I
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Hücrenin normal fizyolojik süreçleri ve hastalık durumunda ortaya çıkan belirti - bulgularin hücre düzeyinde incelenmesi; hücre, hücre çoğalmasının genetik kontrolü ve kanser; homeostazis; stres fizyolojisi ve hastalık, hücre hasarı ve adaptasyonu, hücre membran fizyolojisi, asit–baz denge ve dengesizlikleri, sıvı- elektrolit denge- dengesizlikleri

HSGN 502 / FİZYOLOJİK SÜREÇLER VE HEMŞİRELİK DEĞERLENDİRMESİ II
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Vücut sistemlerinin temel fizyolojisi, hastalıkların fizyopatolojisi, belirti - bulgu nedenleri ve hemşirelik bakımının tartışılması: kardiyovasküler, solunum, renal, sindirim, endokrin, sinir sistemi ile kan hücreleri ve bağışıklık sistemi

HSGN 503 / HEMŞİRELİĞİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu derste öğrenciye, hemşireliğin dört temel kavramı olan insan, sağlık, çevre ve hemşirelik ile stres, kaygı, umut-umutsuzluk, yalnızlık, kayıp, kriz, beden bilinci-beden imgesi, duyusal yoksunluk, güçsüzlük gibi kavramları hasta bireyler ile bağdaştırması, insana özgü ve hemşirelikte karşılaşılan bu kavramların hemşirelik bakımında kullanılmasına yönelik bilgilerin kazandırılması amaçlanır.

HSGN 504 / AİLE PLANLAMASINDA GÜNCEL GELİŞMELER VE DANIŞMANLIK HİZMETİ
Sınıf: Kredi: 5Önkoşul:

Bu derste öğrencinin yeni gelişmelerin ışığı altında, aşırı doğurganlığın anne ve çocuk sağlığı göstergelerine etkileri, doğurganlığın düzenlenmesinde dünyada ve ülkemizde tercih edilen aile planlaması yöntemleri ile danışmanlık hizmetleri konusunda bilgi ve beceri kazanması hedeflenmektedir.

HSGN 505 / BİYOİSTATİSTİK
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu derste, frekans dağılımları, merkezi eğilim ve dağılım ölçüleri, olasılık ve olasılık dağılımları, kesikli olasılık dağılımları, normal dağılım ve binomun normale yaklaşımı, hipotez testi ve güven aralığı, kitle ortalamasi için hipotez testi ve güven aralığı, iki kitle ortalaması arasındaki farkın önem kontrolü, eşler arası farkın önem kontrolü, kitle yüzdesinin önem kontrolü ve güven aralığı, kikare çözümlemesi-bağımsızlık testleri, bağımlılık katsayıları, regresyon analizi, basit doğrusal regresyonda hipotez testi ve güven aralığı, korelasyon analizi konuları tartışılmaktadır.

HSGN 506 / HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA ve YAYIN ETİĞİ
Sınıf: Kredi: 4Önkoşul:

Bu derste hemşirelikte bilme yolları, araştırma süreci- problemin tanımlanması, literatür taraması, araştırma sorusu/hipotez oluşturma, araştırma desenleri, örneklem seçimi, veri toplama, verilerin rapor edilmesi gibi konular ele alınır. Ayrıca araştırmanın önemi, araştırma süreci ve bu sürece ilişkin bilimsel ve etik yönler incelenerek öğrencinin yüksek lisans tez çalışmasına hazırlanması sağlanır.

HSGN 507 / KADIN SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu derste, kadın hayatının evreleri, adölesan dönemin özellikleri, üreme sağlığı sorunları ve hemşirelik bakımı, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, koruma, tedavi ve bakımı, erişkin dönemdeki kadının özellikleri, üreme sağlığı sorunları ve hemşirelik bakımı, kadınlarda sık görülen enfeksiyonlar, düşükler ve kadın sağlığı, menopoz dönemindeki kadınların özellikleri, kadına özgü kanserler, yaşlılık dönemindeki kadınların özellikleri, sağlık sorunları ve hemşirelik bakımı, kadın ve osteoporoz konuları ele alınır. Ayrıca öğrencinin, kadının toplumdaki yerine yönelik konuları kapsayan; toplumsal cinsiyet, ülkemizde kadın sağlığı, kadınla ilgili yapılan uluslararası toplantılar ve ülkemize yansımaları, kadının insan ve sağlık hakkı, şiddet ve kadın, çalışma yaşamında kadın, politika ve kadın, din ve kadın, kentleşme, göçler ve kadın konularına yönelik güncel bilgileri kazanması hedeflenmektedir.

HSGN 508 / KADIN SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu derste öğrencinin, doğum eyleminde annenin ve fetüsün izlemini yapabilme ve bakımını verebilme, doğumu gerçekleştirebilme ve doğum sonu dönemde anne ve yenidoğanı değerlendirebilme ve ilk bakımını verebilme becerilerini kazanması hedeflenmektedir. Ders sonunda öğrencinin, doğum eyleminin teorik bilgisi, kontraksiyon takibi, indüksiyon takibi, silinme ve dilatasyon takibi, fetal pozisyon, prezentasyon ve angajmanı değerlendirmesi, NST/OCT izlem ve değerlendirmesi, doğum eylemini gerçekleştirmesi, yenidoğan bakımını vermesi, perine bakımı yapması, anneye emzirmenin öğretilmesi, involüsyon takibi ve yenidoğanın fiziksel değerlendirilmesini yapmaya yönelik becerileri kazanması beklenir.

HSGN 509 / PERİNATOLOJİ HEMŞİRELİĞİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu derste öğrencinin, üreme sağlığı, güvenli annelik, dünyada ve Türkiye?de anne ölümleri, üreme sisteminin anatomi ve fizyolojisi, gebelikte fiziksel ve psikolojik değişiklikler, doğum öncesi bakım, gebeliğe psikososyal adaptasyon, doğum eyleminin süreç ve aşamaları, eylemde ağrı kontrolü, konsepsiyon ve fetal gelişim, postpartum döneme uyum ve bakım, normal yenidoğanın özellikleri ve bakımı, riskli gebelik, riskli doğum eylemi, riskli postpartum süreç, riskli yenidoğan konularına ilişkin bilgi ve beceri kazaması hedeflenir.

HSGN 511 / ÇOCUK SAĞLIĞINDA TEMEL KAVRAMLAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu derste, dünyada ve Türkiye?de çocuk sağlığının durumu ve hedefleri, sağlık eğitimi ve çocuk, temel sağlık hizmetleri, çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliğinin günümüzdeki konumu ile bağımlı ve bağımsız fonksiyonları, krizli dönemlerde çocuk, aile ve hemşirelik yaklaşımları, hastanedeki çocuk ve gereksinimleri, kronik hastalığı olan çocuk ve aile, aile merkezli ve multidisipliner yaklaşımlar ele alınır.

HSGN 512 / KADIN SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ SEMİNERİ
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

Öğrencinin bireysel gereksinimleri doğrultusunda, kadın sağlığı hemşireliğine ilişkin dünyada ve ülkemizdeki yeni gelişmeler ve uygulamalar ele alınır.

HSGN 513 / GELİŞİMSEL PEDİATRİ
Sınıf: Kredi: 2Önkoşul:

Bu derste öğrenciye, çocukluk dönemlerinde büyüme ve gelişme, büyüme ve gelişme ile ilgili genel kurallar, çocuğun sağlıklı büyüme ve gelişme sürecinde hemşirenin rolü, çocukluk dönemlerine göre gelişimsel bakım, büyüme ve gelişmenin değerlendirilmesi, çocukta görülen büyüme gelişme bozuklukları konularında bilgi kazandırılır.

HSGN 514 / ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu derste öğrencinin çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşiresinin koruyucu, bakım verici, danışman, eğitici rol ve işlevleri; çocuk ve ailenin mevcut/olası akut ve kronik sağlık sorunlarına fiziksel, ruhsal ve sosyal tepkileri ve bu tepkilerin hemşirelik tanıları olarak adlandırılması, çocuk ve ailenin gereksinimlerinin giderilmesine yönelik hemşirelik bakımının planlanması ve uygulanmasına ilişkin beceri kazanması hedeflenir.

HSGN 515 / İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu derste öğrencinin; iç hastalıkları hemşireliği kapsamına giren sağlık sorunlarından sağlıklı yaşam biçimi davranışları geliştirerek korunma, erken tanılama, hastalık durumunda ise etkin tedavi ve yönetimini sağlamak için gerekli olan ileri düzeydeki bilgiyi kazanması hedeflenmektedir.

HSGN 516 / ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ SEMİNERİ
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

Öğrencinin bireysel gereksinimleri doğrultusunda çocuk sağlığı ve hastalıklarına ilişkin dünyada ve ülkemizdeki yeni gelişmeler ve uygulamalar ele alınır.

HSGN 518 / ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ÖĞRETİMİ UYGULAMASI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu derste, öğrencinin çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliğinin temel kavramları ve klinik eğitim ve öğretimin ilke ve yöntemleri doğrultusunda çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanında eğitim deneyimi kazanması hedeflenir.

HSGN 519 / ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu derste öğrencinin; kanserin epidemiyolojisi, risk faktörleri, fizyopatolojisi, sıflandırılması, tedavi yöntemleri ve erken tanısı, kanserli hastanın bakımı, semptomların kontrolü, hasta ve ailesine destek sağlamaya ilişkin bilgi ve beceri kazanması hedeflenmektedir. Derste kanserin tanımı, tarihçesi, ülkemizde ve dünyada epidemiyolojisi, karsinogenezis ve kanserde sınıflama, sistemlere göre (cilt, baş-boyun, meme, GİS, ürogenital organlar, akciğer, lenf) kanserin incelenmesi, hazırlayıcı faktörler, belirti bulgular, tanı yöntemleri, kanserde tedavi yöntemleri, bakım ve rehabilitasyonu, kanserli hastada semptom kontrolü ve bakım, kanserde koruyucu sağlık hizmetleri, yeni gelişmeler ve hemşirenin sorumlulukları, onkolojik aciller, kanserli hastada öz bakım ve yaşam kalitesinin geliştirilmesi, kanserli hastaya bakım verenlerin korunması (hemşire-hasta ve yakını), terminal dönemdeki kanserli hasta ve yakınlarının bakım sorunları, izlenen klinik ve poliklinik vakalarının analizi konuları ele alınır.

HSGN 520 / İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu derste öğrencinin akut ve kronik sağlık problemi olan erişkin birey ve ailesi için kapsamlı bakım verme; sağlığı geliştirme, hastalık ve sakatlıkların önlenmesi, hastalık ve sakatlık durumunda bireyin optimal düzeyde fonksiyonlarının sürdürülmesi; klinik bulguların analizi, klinik karar verme ve sistematik düşünme becerilerini kazanması hedeflenir

HSGN 521 / DİYABET HEMŞİRELİĞİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu derste öğrencinin, diyabetin önlenmesi, erken tanılanması ve tanılanmış diyabetin etkili yönetiminin sağlanabilmesi konularına yönelik gerekli bilgi ve beceriyi kazanması hedeflenmektedir.

HSGN 522 / İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ SEMİNERİ
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

Öğrencinin bireysel gereksinimleri doğrultusunda, iç hastalıkları hemşireliğine ilişkin dünyada ve ülkemizdeki yeni gelişmeler ve uygulamalar ele alınır.

HSGN 523 / SAĞLIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sınıf: Kredi: 2Önkoşul:

Bu derste bir değerlendirme modeli aracılığıyla, öğrencinin, sağlığı değerlendirmek için gereken bilgi ve beceriyi kazanması amaçlanmaktadır.

HSGN 525 / SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu ders, iletişim alanındaki ilke, kavram, kuram ve süreçlerin yanısıra, sağlık alanında iletişimin yeri ve önemini incelemeyi amaçlar. Derste, iletişim teorileri, iletişimle ilgili temel kavramlar, terapotik iletişim, terapotik iletişimi kolaylaştıran ve engelleyen durumlar, yardım etme becerileri, eleştirel düşünme ve problem çözme, mesleki kimlik, profesyonel iletişim, profesyonel hemşirelik uygulamalarını etkileyen değer ve davranışlar, sağlık hizmetlerinde ekip iletişimi, kültürlerarası iletişim, grup içi iletişim, aile içi iletişim, çatışma ve çatışma yönetimi, iletişimin sağlık eğitiminde kullanımı, iletişim problemleri olan bireylerle iletişim ve özel durumdaki bireylerle iletişim konuları yer almaktadır.

HSGN 527 / PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu derste öğrencinin ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliğinde kuramsal ve uygulama boyutunda bilgi ve beceri kazanması hedeflemektedir. Derste, psikiyatri hemşireliği alanındaki kuramlar, ruhsal sorunların etiyoloji ve epidemiyolojisinin incelenmesi, danışmanlık ve yardım becerileri, acil durumların ele alınması, ruhsal sorunu olan hastanın bakımının planlanması, psikiyatride kullanılan tedavi yöntemleri, hastanın uyumu ve rehabilitasyonu, psikiyatride etik ve yasal sorunlar, ruh sağlığının korunması, geliştirilmesi, toplum ruh sağlığı hizmetleri, ruh sağlığı örgütlenmesi ve politikaları, çocuk ve ergen ruh sağlığı, hemşirelik bakımının sosyokültürel yönleri konularını ele alır.

HSGN 529 / HEMŞİRELİKTE YÖNETİM
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu derste yönetim sürecinin veri toplama ve planlama (hedefler, standartlar, politika, prosedürler, bütçe), örgütleme (örgüt şemasını oluşturma, görev tanımları, insan gücü planlaması ve iş organizasyonu), yöneltme (motivasyon, iş doyumu, iletişim, koordinasyon, problem çözme ve karar verme, çatışma yönetimi) ve kontrol aşaması (kalite güvenliği, performans değerlendirme), sağlık hizmetlerinde değişen koşullara uyum sağlanmasında ve birey/aile ve toplumun beklentilerinin karşılanmasında hemşirelerin liderlik becerilerinin geliştirilmesi konuları ele alınır. Öğrencinin, yönetim biliminin temel kavram ve kuramları, tarihsel gelişimi, hemşirelik hizmetleri yönetim felsefesi, gelişimi ve uygulamaları ile yönetici hemşirenin sorumlulukları konusunda bilgi kazanması hedeflenmektedir.