Ders Tanımları

HSGN 501 / FİZYOLOJİK SÜREÇLER VE HEMŞİRELİK DEĞERLENDİRMESİ I


Bu ders bedenin en küçük birimi olan hücredeki normal fizyolojik süreçlere ilişkin bilgi verir ve hastalık durumlarında ortaya çıkan belirtileri hücre düzeyinde ele alıp inceleyerek hasta bakımında temel olan kavram ve ilkeleri geliştirmede öğrenciye yardım eder. Bu ders kapsamında hücre, hücre membranindan transport, kapiller dinamik, kan ve interstisiyel sıvı değişimi, lenfatik sistem ve ödem, protein sentezinin, hücre fonksiyonunun ve hücre çoğalmasının genetik kontrolü, membran potansiyeli, aksiyon potansiyel-eksitasyon ve ritmisite, karbonhidrat metabolizmasi, yağ metabolizmasi, protein metabolizmasi, sıvı-elektrolit dengesi, hidrojen iyonu denge ve dengesizlikleri, doku zedelenmesi ve onarımı konuları yer alır. Bu dersi alan öğrenciden fizyopatoloji ile ilgili temel kavramların bilgisini, hücredeki fizyolojik ve patolojik süreçlerin bilgisini, insan bedenini fizyolojik açıdan değerlendirebilme becerisini kazanmış olması beklenir.
Credits: 2

HSGN 502 / FİZYOLOJİK SÜREÇLER VE HEMŞİRELİK DEĞERLENDİRMESİ II


Bu derste, öğrencinin sistemlerin temel fizyolojisini, hastalık durumunda sistemlerde ortaya çıkabilecek değişiklikleri, bunların yol açtığı belirti, bulguları ve nedenlerini inceleyerek hasta bakımında temel oluşturacak kavram ve ilkeleri geliştirmesini amaçlanır. Ders kapsamında stres fizyolojisi, şok fizyolojisi, ağrı fizyolojisi, uyku fizyolojisi, hematopoetik sistem fizyolojisi, kalbin yapısı, çalışmasi, dolaşım dinamiği, bağışıklık mekanizması, ventilasyon perfüzyon dinamiği, endokrin sistem fizyolojisi, renal sistem fizyolojisi, sindirim sistemi fizyolojisi, sinir sistemi fizyolojisi ve bu sistemler ile ilgili bazı patolojik durumlar ele alınır.
Credits: 2

HSGN 503 / HEMŞİRELİĞİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ


Bu derste öğrenciye, hemşireliğin dört temel kavramı olan insan, sağlık, çevre ve hemşirelik ile stres, kaygı, umut-umutsuzluk, yalnızlık, kayıp, kriz, beden bilinci-beden imgesi, duyusal yoksunluk, güçsüzlük gibi kavramları hasta bireyler ile bağdaştırması, insana özgü ve hemşirelikte karşılaşılan bu kavramların hemşirelik bakımında kullanılmasına yönelik bilgilerin kazandırılması amaçlanır.
Credits: 3

HSGN 504 / AİLE PLANLAMASINDA GÜNCEL GELİŞMELER VE DANIŞMANLIK HİZMETİ


Bu derste öğrencinin yeni gelişmelerin ışığı altında, aşırı doğurganlığın anne ve çocuk sağlığı göstergelerine etkileri, doğurganlığın düzenlenmesinde dünyada ve ülkemizde tercih edilen aile planlaması yöntemleri ile danışmanlık hizmetleri konusunda bilgi ve beceri kazanması hedeflenmektedir.
Credits: 5

HSGN 505 / BİYOİSTATİSTİK


Bu derste, frekans dağılımları, merkezi eğilim ve dağılım ölçüleri, olasılık ve olasılık dağılımları, kesikli olasılık dağılımları, normal dağılım ve binomun normale yaklaşımı, hipotez testi ve güven aralığı, kitle ortalamasi için hipotez testi ve güven aralığı, iki kitle ortalaması arasındaki farkın önem kontrolü, eşler arası farkın önem kontrolü, kitle yüzdesinin önem kontrolü ve güven aralığı, kikare çözümlemesi-bağımsızlık testleri, bağımlılık katsayıları, regresyon analizi, basit doğrusal regresyonda hipotez testi ve güven aralığı, korelasyon analizi konuları tartışılmaktadır.
Credits: 3

HSGN 506 / HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA


Bu derste hemşirelikte bilme yolları, araştırma süreci- problemin tanımlanması, literatür taraması, araştırma sorusu/hipotez oluşturma, araştırma desenleri, örneklem seçimi, veri toplama, verilerin rapor edilmesi gibi konular ele alınır. Ayrıca araştırmanın önemi, araştırma süreci ve bu sürece ilişkin bilimsel ve etik yönler incelenerek öğrencinin yüksek lisans tez çalışmasına hazırlanması sağlanır.
Credits: 4

HSGN 507 / KADIN SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ


Bu derste, kadın hayatının evreleri, adölesan dönemin özellikleri, üreme sağlığı sorunları ve hemşirelik bakımı, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, koruma, tedavi ve bakımı, erişkin dönemdeki kadının özellikleri, üreme sağlığı sorunları ve hemşirelik bakımı, kadınlarda sık görülen enfeksiyonlar, düşükler ve kadın sağlığı, menopoz dönemindeki kadınların özellikleri, kadına özgü kanserler, yaşlılık dönemindeki kadınların özellikleri, sağlık sorunları ve hemşirelik bakımı, kadın ve osteoporoz konuları ele alınır. Ayrıca öğrencinin, kadının toplumdaki yerine yönelik konuları kapsayan; toplumsal cinsiyet, ülkemizde kadın sağlığı, kadınla ilgili yapılan uluslararası toplantılar ve ülkemize yansımaları, kadının insan ve sağlık hakkı, şiddet ve kadın, çalışma yaşamında kadın, politika ve kadın, din ve kadın, kentleşme, göçler ve kadın konularına yönelik güncel bilgileri kazanması hedeflenmektedir.
Credits: 3

HSGN 508 / KADIN SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI


Bu derste öğrencinin, doğum eyleminde annenin ve fetüsün izlemini yapabilme ve bakımını verebilme, doğumu gerçekleştirebilme ve doğum sonu dönemde anne ve yenidoğanı değerlendirebilme ve ilk bakımını verebilme becerilerini kazanması hedeflenmektedir. Ders sonunda öğrencinin, doğum eyleminin teorik bilgisi, kontraksiyon takibi, indüksiyon takibi, silinme ve dilatasyon takibi, fetal pozisyon, prezentasyon ve angajmanı değerlendirmesi, NST/OCT izlem ve değerlendirmesi, doğum eylemini gerçekleştirmesi, yenidoğan bakımını vermesi, perine bakımı yapması, anneye emzirmenin öğretilmesi, involüsyon takibi ve yenidoğanın fiziksel değerlendirilmesini yapmaya yönelik becerileri kazanması beklenir.
Credits: 3

HSGN 509 / PERİNATOLOJİ HEMŞİRELİĞİ


Bu derste öğrencinin, üreme sağlığı, güvenli annelik, dünyada ve Türkiye?de anne ölümleri, üreme sisteminin anatomi ve fizyolojisi, gebelikte fiziksel ve psikolojik değişiklikler, doğum öncesi bakım, gebeliğe psikososyal adaptasyon, doğum eyleminin süreç ve aşamaları, eylemde ağrı kontrolü, konsepsiyon ve fetal gelişim, postpartum döneme uyum ve bakım, normal yenidoğanın özellikleri ve bakımı, riskli gebelik, riskli doğum eylemi, riskli postpartum süreç, riskli yenidoğan konularına ilişkin bilgi ve beceri kazaması hedeflenir.
Credits: 3

HSGN 511 / ÇOCUK SAĞLIĞINDA TEMEL KAVRAMLAR


Bu derste, dünyada ve Türkiye?de çocuk sağlığının durumu ve hedefleri, sağlık eğitimi ve çocuk, temel sağlık hizmetleri, çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliğinin günümüzdeki konumu ile bağımlı ve bağımsız fonksiyonları, krizli dönemlerde çocuk, aile ve hemşirelik yaklaşımları, hastanedeki çocuk ve gereksinimleri, kronik hastalığı olan çocuk ve aile, aile merkezli ve multidisipliner yaklaşımlar ele alınır.
Credits: 3

HSGN 512 / KADIN SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ SEMİNERİ


Öğrencinin bireysel gereksinimleri doğrultusunda, kadın sağlığı hemşireliğine ilişkin dünyada ve ülkemizdeki yeni gelişmeler ve uygulamalar ele alınır.
Credits: 0

HSGN 513 / GELİŞİMSEL PEDİATRİ


Bu derste öğrenciye, çocukluk dönemlerinde büyüme ve gelişme, büyüme ve gelişme ile ilgili genel kurallar, çocuğun sağlıklı büyüme ve gelişme sürecinde hemşirenin rolü, çocukluk dönemlerine göre gelişimsel bakım, büyüme ve gelişmenin değerlendirilmesi, çocukta görülen büyüme gelişme bozuklukları konularında bilgi kazandırılır.
Credits: 2

HSGN 514 / ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI


Bu derste öğrencinin çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşiresinin koruyucu, bakım verici, danışman, eğitici rol ve işlevleri; çocuk ve ailenin mevcut/olası akut ve kronik sağlık sorunlarına fiziksel, ruhsal ve sosyal tepkileri ve bu tepkilerin hemşirelik tanıları olarak adlandırılması, çocuk ve ailenin gereksinimlerinin giderilmesine yönelik hemşirelik bakımının planlanması ve uygulanmasına ilişkin beceri kazanması hedeflenir.
Credits: 3

HSGN 515 / İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ


Bu derste öğrencinin; iç hastalıkları hemşireliği kapsamına giren sağlık sorunlarından sağlıklı yaşam biçimi davranışları geliştirerek korunma, erken tanılama, hastalık durumunda ise etkin tedavi ve yönetimini sağlamak için gerekli olan ileri düzeydeki bilgiyi kazanması hedeflenmektedir.
Credits: 3

HSGN 516 / ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ SEMİNERİ


Öğrencinin bireysel gereksinimleri doğrultusunda çocuk sağlığı ve hastalıklarına ilişkin dünyada ve ülkemizdeki yeni gelişmeler ve uygulamalar ele alınır.
Credits: 0

HSGN 518 / ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ÖĞRETİMİ UYGULAMASI


Bu derste, öğrencinin çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliğinin temel kavramları ve klinik eğitim ve öğretimin ilke ve yöntemleri doğrultusunda çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanında eğitim deneyimi kazanması hedeflenir.
Credits: 3

HSGN 519 / ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ


Bu derste öğrencinin; kanserin epidemiyolojisi, risk faktörleri, fizyopatolojisi, sıflandırılması, tedavi yöntemleri ve erken tanısı, kanserli hastanın bakımı, semptomların kontrolü, hasta ve ailesine destek sağlamaya ilişkin bilgi ve beceri kazanması hedeflenmektedir. Derste kanserin tanımı, tarihçesi, ülkemizde ve dünyada epidemiyolojisi, karsinogenezis ve kanserde sınıflama, sistemlere göre (cilt, baş-boyun, meme, GİS, ürogenital organlar, akciğer, lenf) kanserin incelenmesi, hazırlayıcı faktörler, belirti bulgular, tanı yöntemleri, kanserde tedavi yöntemleri, bakım ve rehabilitasyonu, kanserli hastada semptom kontrolü ve bakım, kanserde koruyucu sağlık hizmetleri, yeni gelişmeler ve hemşirenin sorumlulukları, onkolojik aciller, kanserli hastada öz bakım ve yaşam kalitesinin geliştirilmesi, kanserli hastaya bakım verenlerin korunması (hemşire-hasta ve yakını), terminal dönemdeki kanserli hasta ve yakınlarının bakım sorunları, izlenen klinik ve poliklinik vakalarının analizi konuları ele alınır.
Credits: 3

HSGN 520 / İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI


Bu derste öğrencinin akut ve kronik sağlık problemi olan erişkin birey ve ailesi için kapsamlı bakım verme; sağlığı geliştirme, hastalık ve sakatlıkların önlenmesi, hastalık ve sakatlık durumunda bireyin optimal düzeyde fonksiyonlarının sürdürülmesi; klinik bulguların analizi, klinik karar verme ve sistematik düşünme becerilerini kazanması hedeflenir
Credits: 3

HSGN 521 / DİYABET HEMŞİRELİĞİ


Bu derste öğrencinin, diyabetin önlenmesi, erken tanılanması ve tanılanmış diyabetin etkili yönetiminin sağlanabilmesi konularına yönelik gerekli bilgi ve beceriyi kazanması hedeflenmektedir.
Credits: 2

HSGN 522 / İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ SEMİNERİ


Öğrencinin bireysel gereksinimleri doğrultusunda, iç hastalıkları hemşireliğine ilişkin dünyada ve ülkemizdeki yeni gelişmeler ve uygulamalar ele alınır.
Credits: 0

HSGN 523 / SAĞLIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ


Bu derste bir değerlendirme modeli aracılığıyla, öğrencinin, sağlığı değerlendirmek için gereken bilgi ve beceriyi kazanması amaçlanmaktadır.
Credits: 2

HSGN 525 / SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM


Bu ders, iletişim alanındaki ilke, kavram, kuram ve süreçlerin yanısıra, sağlık alanında iletişimin yeri ve önemini incelemeyi amaçlar. Derste, iletişim teorileri, iletişimle ilgili temel kavramlar, terapotik iletişim, terapotik iletişimi kolaylaştıran ve engelleyen durumlar, yardım etme becerileri, eleştirel düşünme ve problem çözme, mesleki kimlik, profesyonel iletişim, profesyonel hemşirelik uygulamalarını etkileyen değer ve davranışlar, sağlık hizmetlerinde ekip iletişimi, kültürlerarası iletişim, grup içi iletişim, aile içi iletişim, çatışma ve çatışma yönetimi, iletişimin sağlık eğitiminde kullanımı, iletişim problemleri olan bireylerle iletişim ve özel durumdaki bireylerle iletişim konuları yer almaktadır.
Credits: 3

HSGN 527 / PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ


Bu derste öğrencinin ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliğinde kuramsal ve uygulama boyutunda bilgi ve beceri kazanması hedeflemektedir. Derste, psikiyatri hemşireliği alanındaki kuramlar, ruhsal sorunların etiyoloji ve epidemiyolojisinin incelenmesi, danışmanlık ve yardım becerileri, acil durumların ele alınması, ruhsal sorunu olan hastanın bakımının planlanması, psikiyatride kullanılan tedavi yöntemleri, hastanın uyumu ve rehabilitasyonu, psikiyatride etik ve yasal sorunlar, ruh sağlığının korunması, geliştirilmesi, toplum ruh sağlığı hizmetleri, ruh sağlığı örgütlenmesi ve politikaları, çocuk ve ergen ruh sağlığı, hemşirelik bakımının sosyokültürel yönleri konularını ele alır.
Credits: 3

HSGN 529 / HEMŞİRELİKTE YÖNETİM


Bu derste yönetim sürecinin veri toplama ve planlama (hedefler, standartlar, politika, prosedürler, bütçe), örgütleme (örgüt şemasını oluşturma, görev tanımları, insan gücü planlaması ve iş organizasyonu), yöneltme (motivasyon, iş doyumu, iletişim, koordinasyon, problem çözme ve karar verme, çatışma yönetimi) ve kontrol aşaması (kalite güvenliği, performans değerlendirme), sağlık hizmetlerinde değişen koşullara uyum sağlanmasında ve birey/aile ve toplumun beklentilerinin karşılanmasında hemşirelerin liderlik becerilerinin geliştirilmesi konuları ele alınır. Öğrencinin, yönetim biliminin temel kavram ve kuramları, tarihsel gelişimi, hemşirelik hizmetleri yönetim felsefesi, gelişimi ve uygulamaları ile yönetici hemşirenin sorumlulukları konusunda bilgi kazanması hedeflenmektedir.
Credits: 3

HSGN 530 / PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI


Bu derste öğrencinin, psikiyatri hemşireliği ile ilgili teorik bilgileri klinik ortama aktarma becerisini kazanması hedeflenmektedir.
Credits: 3

HSGN 531 / HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE PERSONEL YÖNETİMİ


Credits: 3

HSGN 532 / PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ SEMİNERİ


Öğrencinin bireysel gereksinimleri doğrultusunda, psikiyatri hemşireliğine ilişkin dünyada ve ülkemizdeki yeni gelişmeler ve uygulamalar ele alınır.
Credits: 0

HSGN 536 / HEMŞİRELİKTE YÖNETİM SEMİNERİ


Öğrencinin bireysel gereksinimleri doğrultusunda, hemşirelikte yönetime ilişkin dünyada ve ülkemizdeki yeni gelişmeler ve uygulamalar ele alınır.
Credits: 0

HSGN 542 / PSİKİYATRİK HASTALIKLARDA BAKIM


Ruhsal hastalıkların epidemiyolojisi, semptomları ve etiyolojisi, psikiyatride kullanılan tedavi yöntemleri, ruhsal sorunu olan hastalarda hemşirelik bakım süreci.
Credits: 3

HSGN 544 / HEMŞİRELİKTE YÖNETİM UYGULAMASI


Bu derste, öğrencinin liderlik becerileri ile yönetim sürecinin veri toplama ve planlama, örgütleme, yöneltme ve kontrol aşamalarının alanda uygulanmasına ilişkin yönetim becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Credits: 3

HSGN 545 / HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ I


Bu derste öğrencinin halk sağlığı ve halk sağlığı hemşireliğinin temel kavramlarını, tarihsel gelişimini, halk sağlığı hemşiresinin rollerini, sağlığı etkileyen sosyal, ekonomik ve kültürel faktörleri, çevre sağlığı sorunlarını, halk sağlığı hizmetleri ve sunumu ile ilgili politikaları, sağlık hizmetlerinin sunumuna ilişkin farklı örgütlenme modellerini tartışabilmesi hedeflenmektedir.
Credits: 6

HSGN 546 / HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ II


Bu derste öğrencilerin halk sağlığı hemşireliği süreci, evde bakım, toplum ruh sağlığı, sağlık eğitimi ve sağlığı geliştirme, dünyada ve Türkiye’de erişkin sağlığı, kadın sağlığı, çocuk sağlığı, okul sağlığı, adölesan sağlığı ve yaşlı sağlığı, iş sağlığı hemşireliği, toplum beslenmesi, yoksulluk ve sağlık ilişkisi, sağlıkta eşitsizlik konularında bilgi ve beceri kazanmaları hedeflenmektedir.
Credits: 6

HSGN 547 / EPİDEMİYOLOJİ


Bu derste epidemiyolojinin temel ilkeleri, epidemiyolojik yöntemlerin kullanım alanları, veri toplamada kullanılan araçlar, bildirim ve sürveyans sistemleri, bulaşıcı hastalıklar epidemiyolojisi, epidemiyolojik ölçütler, epidemiyoloji saha araştırmaları, vaka kontrol araştırmaları, kesitsel araştırmalar, kohort araştırmaları, müdahale araştırmaları konuları tartışılır.
Credits: 2

HSGN549 HEMŞİRELİK ESASLARI ÖĞRETİMİ I 


Bu derste, öğrencinin hemşirelik eğitimi felsefesini geliştirmesi, ‘Hemşirelik Esasları’ eğitiminde kullanılan ilke, yöntem ve planlamalara ilişkin bilgi, beceri ve tutum kazanması amaçlanır. Dersin içeriğinde, tarihsel gelişim süreci içinde hemşirelik eğitimi, eğitim felsefesi, hemşirelik eğitimin felsefesi, eğitim programlarının geliştirilmesi, Hemşirelik Esasları Dersi, eğitim yöntem ve teknikleri, eğitimci özellikleri, başarı değerlendirme yöntemleri ve klinik uygulama konuları yer alır.

(Teorik 3- Uygulama 0- Kredi 3)

HSGN550 HEMŞİRELİK ESASLARI ÖĞRETİMİ II


Bu derste, öğrencinin Hemşirelik Esasları Dersi’nin kapsamında yer alan temel konuların dayandığı kavram, kuram, ilke ve yöntemleri kapsamlı bir şekilde öğrenmesi ve öğretim yöntemlerini kullanma becerisi geliştirmesi amaçlanır. Ders içeriğinde, Hemşirelik Esasları Dersi müfredat programı, konu ağırlıklarının ve ders saatlerinin belirlenmesi, konuların özelliklerine göre öğretim yöntemlerinin seçimi, ünite planı ve ders planı hazırlaması, örnek ders sunumu incelenir.

(Teorik 3- Uygulama 0- Kredi 3)

HSGN551 HEMŞİRELİKTE ETİK


Bu derste, öğrencinin hemşirelikle ilgili etik kavramı, ilkeleri, bildirgeleri, yasa ve yönetmelikleri, hemşirelikte etiğin gelişim sürecini, bakım etiği, araştırma ve yayınların etik boyutunu, etik çıkmaz özelliklerini, etik karar verme sürecini kavraması amaçlanmaktadır. Derste, Etik ile ilgili kavramlar, biyoetik, sağlık etiği, hemşirelikte etik değerler, hemşirelikte etiğin gelişimi, bakım etiği, ulusal/ uluslararası bildirgeler, hemşirelikle ilgili yasa ve yönetmelikler, hemşirelikte etik ilkeler,  araştırma ve yayın etiği, etik çıkmaz ve özellikleri ve etik karar verme süreci konuları işlenir.

(Teorik 2- Uygulama 0- Kredi 2)

HSGN552 HEMŞİRELİK ESASLARI ÖĞRETİMİ UYGULAMASI


Bu derste, öğrencinin Hemşirelik Esasları I ve II derslerinde edindiği bilgileri Hemşirelik Esasları Dersi’ni alan lisans öğrencilerinin eğitiminde ve değerlendirmesinde kullanma yetisi geliştirmesi amaçlanır. Ders kapsamında öğrencinin öğretim elemanı ile birlikte ilk yıl klinik uygulamaya çıkan öğrencilerle laboratuar uygulamasına katılması ve klinik uygulamaya çıkması, laboratuar ve klinik uygulamaya ilişkin değerlendirme becerisi kazanması beklenir.

(Teorik 0- Uygulama 6- Kredi 3)

HSGN553 HEMŞİRELİK ESASLARI SEMİNERİ


Dersin amacı, öğrencinin hemşirelik uygulamaları ve sağlık alanına ilişkin gelişmeleri öğrenmesidir. Ders kapsamında, hemşirelik uygulamaları ve sağlık alanında güncel konular tartışılır.

(Teorik 0- Uygulama 0- Kredi 0)

HSGN 554 /


Credits: 0

HSGN 599 / TEZ ÇALIŞMASI


Öğrencinin uzmanlık alanına özel orjinal bir konuda bilimsel yöntemle araştırma yaparak rapor haline getirmesi beklenir.
Credits: 0

HSGN 601 / HEMŞİRELİKTE METODOLOJİ I


Bu derste öğrencinin, Hemşirelik teorilerini uygulama alanlarında kullanmaya, hemşirelik epistemolojisi, hemşirelik ontolojisi, kaynak tarama, eleştirel rapor hazırlanma konularında gerekli bilgi ve beceriyi kazanması hedeflenmektedir.

Credits: 4

 

HSGN 602 / HEMŞİRELİKTE METODOLOJİ II


Bu derste öğrencinin, Hemşirelik araştırmalarında kullanılan paradigmalara ilişkin bilgi ile hemşireliğin ilgi alanına giren konularda yapılmış olan araştırmaları analiz etme, araştırma yöntemi ve verilerinin kritik edilerek uygulamalara rehber olacak kanıtları tartışabilmesi, araştırma konusu belirleme ve araştırma yapma becerisi kazanması hedeflenmektedir.

Credits: 4

 

HSGN 603 / HEMŞİRELİK BİLİMİNİN TEORİK TEMELLERİ I


Bu derste öğrencinin, hemşireliğin yıllar içindeki bilimsel gelişmesini ve bu gelişmede yer alan hemşire teorisyenlerin anlayışlarını, hemşirelik modellerini tartışabilmesi ve hemşireliğin zaman içinde kazandığı anlayışı açıklayabilmesi hedeflenmektedir.

Credits: 2

 

HSGN 604 / HEMŞİRELİK BİLİMİNİN TEORİK TEMELLERİ II


Bu derste öğrencinin, hemşirelik modellerini hemşirelik eğitim, yönetim, uygulama ve araştırmalarında kullanması, modellerin değerlendirme ve eleştirilerini yapması ve bir hemşirelik modeline göre klinik çalışması yürütütebilmesi hedeflenmektedir.

Credits: 4

 

HSGN 609 / ÇOCUK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİNİN FELSEFİ TEMELLERİ I


Bu derse, epistomiyolojik ve ontolojik varsayımların altında yatan bilginin doğası, yasalar, toplumsal cinsiyet ve kültürün çocuk sağlığı hemşireliğinin eski yeni ve gelecekteki teorileri üzerine olan etkileri bilimsel araştırmalar temelinde tartışmak amaçlanır. Bu teoriler doğrultular doğrultusunda kendi bakış açılarını geliştirmeleri hedeflenir.

Credits: 3

 

HSGN 611 / FARKLI ORTAMDA BÜYÜYEN ÇOCUKLAR VE HEMŞİRELİK


Bu derste öğrencinin çalışan çocuklar, sokak çocukları, örselenmiş çocuklar, engelli çocuklar, suçlu çocuklar, kronik hastalığı olan çocukların durumlarını değerlendirebilmesi beklenir.

Credits: 2

 

HSGN 612 / AİLE SAĞLIĞINI KORUMA VE GELİŞTİRME


Bu derste, öğrencinin ailede yer alan bireylerin, sağlık durumları etkileyen faktörleri, sağlık risklerini, inançları, değerlerini belirlemeye ve bu doğrultuda kapsamlı hemşirelik bakım gereksinimleri içeren faaliyetleri geliştirme yönelik bilgi ve beceri kazanması hedeflenir.

Credits: 3

 

HSGN 615 / OKUL SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ


Bu derste okul sağlığı hemşireliğinin tarihsel gelişimi, yönetimsel fonksiyonları, okul sağlığında kavramsal modeller, okul çocuğunda sağlığı geliştirme, okulda birincil ? ikincil ? üçüncül koruma, okul hemşireliğinde kanıta dayalı yaklaşım, okulda çevre ve sağlıkla ilgili riskler ve yönetimi, sağlık eğitimi, teknolojinin kullanımı, öğrenci, öğretmen ve ailelerle iletişim, danışmanlık, olağandışı durumların planlanması ve politikaların oluşturulması konuları ele alınır.

Credits: 3

 

HSGN 617 / KADIN SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİNİN FELSEFİ TEMELLERİ I


Bu derste, epistomiyolojik ve ontolojik varsayımların altında yatan bilginin doğası, yasalar, toplumsal cinsiyet ve kültürün kadın sağlığı hemşireliğinin eski yeni ve gelecekteki teorileri üzerine olan etkileri bilimsel araştırmalar temellinde tartışmak amaçlanır. Bu teoriler doğrultular doğrultusunda kendi bakış açılarını geliştirmeleri hedeflenir.

Credits: 3

 

HSGN 621 / PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİNİN FELSEFİ TEMELLERİ I


Bu derste, epistomiyolojik ve ontolojik varsayımların altında yatan bilginin doğası, yasalar, toplumsal cinsiyet ve kültürün psikiyatri hemşireliğinin eski yeni ve gelecekteki teorileri üzerine olan etkileri bilimsel araştırmalar temellinde tartışmak amaçlanır. Bu teoriler doğrultular doğrultusunda kendi bakış açılarını geliştirmeleri hedeflenir.

Credits: 3

 

HSGN 622 / PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİNİN FELSEFİ TEMELLERİ II


Bu derste, epistomiyolojik ve ontolojik varsayımların altında yatan bilginin doğası, yasalar, toplumsal cinsiyet ve kültürün psikiyatri hemşireliğinin eski yeni ve gelecekteki teorileri üzerine olan etkileri bilimsel araştırmalar temellinde tartışmak amaçlanır. Bu teoriler doğrultular doğrultusunda kendi bakış açılarını geliştirmeleri hedeflenir.

Credits: 3

 

HSGN 623 / PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİNDE KANIT TEMELLİ UYGULAMALARIN GELİŞTİRİLMESİ


Bu derste, öğrencinin geleceğin psikiyatri hemşirelerine etkili, verimli ve kaliteli bakım verilmesini sağlayacak koşulları hazırlamasına yönelik: Ruhsal sorunu olan hasta bireyin değerlendirilmesi uygulama raporlarının tartışılması, uygulamada karşılaşılan etik ve yasal sorunların belirlenmesini ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesini, fiziksel sorunu olan hastalarda ruhsal sorunların değerlendirilmesini ve psikiyatri hemşireliğinin ilke ve standartları doğrultusunda hemşirelik bakım planlarının uygulanması bilgi ve becerisini kazanması hedeflenmektedir.

Credits: 3

 

HSGN 624 / KONSÜLTASYON LİYEZON PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ


Bu derste Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Hemşireliğinin uygulama alanları, modelleri, rolleri ve eğitiminin incelenmesi amaçlanır. Derste, KLP hemşireliği tarihsel süreç, KLP hemşireliği rolü ve uygulama alanları, hastalığa tepkiler ve hemşirelik uygulamaları, yaşamı tehdit eden hastalıklarda psikososyal bakım, ölüme hazırlık, yaşamı tehdit eden hastalıklarda sağlık çalışanlarının gereksinimleri, yaşamı tehdit eden hastalıklarda aileye ve hastaya bakımı konuları ele alınır.

Credits: 2

 

HSGN 627 / PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİNDE TERAPÖTİK MÜDAHALELER


Credits: 2

 

HSGN 628 / İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİNDE KANIT TEMELLİ UYGULAMALARIN GELİŞTİRİLMESİ


Derste, öğrencilere sağlığın korunması ve geliştirilmesine yönelik birey, aile ve toplumda kronik hastalıkların oluşumuna neden olabilecek riskli durumların belirlenmesi, erken tanı ve korunmanın sağlanması, kronik hastalıkların ve onlara bağlı gelişen akut ve kronik komplikasyonların bakım ve tedavisi (akut pulmoner ödem, gastrointestinal kanamalar, hipertansif kriz, stroke, akut koroner sendromlar gibi), akut hastalıklarda optimum bakımın sağlanmasında için hemşirelik bakımının organizasyonu, hasta ve aile merkezli bakımın ana ilkeleri, yaşlılık ve kırılgan yaşlılık kavramı ve yaşlı hastanın sağlık sorunları ve öncelikler, kronik hastalık yönetimi modelleri, Kronik hastalıklara uyumu artırmaya yönelik stratejiler, Palyatif bakım, Tamamlayıcı tedavi yöntemleri, İleri bakım ve tedavi gereksinimi olan hastaların bakımı (hemodiyaliz, evde diyaliz gibi) ve akut ve kronik durumlarda evde bakım konuları ele alınır. yönelik konular ele alınır. Öğrencinin, sağlıklı davranış geliştirme ve dolayısı ile kronik hastalıkların oluşumunda en önemli biyolojik risk faktörleri olan hipertansiyon, yüksek kan şekeri, obezite gibi durumları önlemeye yönelik birey ve toplum temelli girişimleri uygulama iç hastalıkları uygulama alanlarında (acil, iç hastalıkları klinikleri, ayaktan tedavi hizmetleri, evde bakım gibi) hemşirelik süreci doğrultusunda bakım planı hazırlama bilgi ve becerisi kazanması hedeflenmektedir.

Credits: 3

 

HSGN 629 / İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİNİN FELSEFİ TEMELLERİ I


Bu derste öğrencinin hemşirelikle ilgili güncel konuları farklı bakış açılarıyla ve analitik olarak ele alabilmeleri ve sorunları çözümlemede hemşirelikteki yeni yaklaşımları tartışabilmeleri hedeflenmektedir. İç hastalıklarda klinik karar verme, kullanılan sağlık bakım sistemleri, yaşanan problemlere yönelikstrateji geliştirme, yenilikler, hemşirelik bakım modelleri, kronik hastalıklar ve yaşam kalitesinin geliştirilmesi, Türkiye?nin sağlık politikaları (sosyalleştirilmiş sağlık hizmeti, sağlıkta dönüşüm yasası, aile hekimliği, genel sağlık sigortası vb) konuları ele alınır.

Credits: 3

 

HSGN 630 / İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİNİN FELSEFİ TEMELLERİ II


Bu derste öğrencinin hemşirelikle ilgili güncel konuları farklı bakış açılarıyla ve analitik olarak ele alabilmeleri ve sorunları çözümlemede hemşirelikteki yeni yaklaşımları tartışabilmeleri hedeflenmektedir. İç hastalıklarda klinik karar verme, kullanılan sağlık bakım sistemleri, yaşanan problemlere yönelikstrateji geliştirme, yenilikler, hemşirelik bakım modelleri, kronik hastalıklar ve yaşam kalitesinin geliştirilmesi, Türkiye?nin sağlık politikaları (sosyalleştirilmiş sağlık hizmeti, sağlıkta dönüşüm yasası, aile hekimliği, genel sağlık sigortası vb) konuları ele alınır.

Credits: 3

 

HSGN 634 / SAĞLIK VE HASTALIK ANTROPOLOJİSİ TEORİK TARTIŞMALARI


Bu derste öğrencinin, 1970?lerden itibaren özellikle Amerika?da gelişen bir altdal olan Sağlık ve Hastalık Antropolojisinin, 2000?lerle birlikte Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın birçok yerinde gelişimini, kurumsallaşan teorik açılımlarını, Türkiye?deki sağlık ve hastalık konularını kavramaya yönelik bilgi kazanması hedeflenmektedir.

Credits: 2

 

HSGN 635 / BEDEN ÜZERİNE TEORİK TARTIŞMALAR


Bu derste, insan bedeninin sınıflandırılması, insan bedeninin diğer bedenlerden farkları ve onlarla olan benzerlikleri, cinsiyet, cinsellik ve beden ilişkilerinin tarih boyunca kurgulanması sağlıklı, hasta ve engelli bedenlerin toplumsal ve kültürel olarak algılanması ve bu algıların tıbbi görüşlerle etkileşimi, günümüzdeki popüler beden imgesi farklı tarihi dönemlerden ve ülkelerden örneklerle ele alınır.ele alınmaktadır.

Credits: 2

HSGN643 HEMŞİRELİK TARİHİ 


Bu derste, öğrencinin hemşirelik felsefesinin temellerini, hemşireliğin tarihsel gelişimini ve bu gelişim içinde hemşireliğin sosyolojik yapısını kavraması ve profesyonel hemşirelik anlayışını kazanması amaçlanır. Ders kapsamında; İlkçağ’da sağlık bakım uygulamaları, Ortaçağ’da sağlık bakımı ve hemşirelik uygulamaları, Yeniçağ’da hemşirelik uygulamaları ve Yakınçağ’da hemşirelik uygulamaları her bir dönemin sosyal yapısı içinde tartışılır, Türkiye’de hemşirelik ve hemşirelikte profesyonelleşme süreci konuları incelenir.

(Teorik 2- Uygulama 0- Kredi 2)

HSGN645 HEMŞİRELİK BAKIMININ FELSEFİ TEMELLERİ


Bu derste, öğrencinin bakım kavramını ve bileşenlerini, bakım-bilim-sanat ilişkisini, bakım felsefesindeki değişim sürecini ve bu süreçte rol oynayan faktörleri kavraması amaçlanır. Dersin içeriğinde; bakım kavramı, hemşirelik bakımının bileşenleri, bakım yaklaşımları, bakımı etkileyen faktörler, bilim ve sanat olarak hemşirelik bakımı ve bakıma ilişkin yenilikler yer alır.

(Teorik 2- Uygulama 0- Kredi 3)

HSGN647 HEMŞİRELİKTE KLİNİK ETİK


Bu derste, öğrencinin etik yaklaşımlar, yaşamın başlangıcı ve sonu, özel etik konular (rahmin tahliyesi, terminal dönem hastalarının bakımı, ötenazi, kök hücre çalışmaları, organ nakli) ve etik kurulların çalışma düzenine ilişkin bilgi, beceri kazanması ve tutum geliştirmesi amaçlanır. Ders kapsamında, etik yaklaşımlar, kişi olma, yaşamın başlangıcı ve hayatın değeri, yaşamın sonu ve ölme hakkı, özel etik konular, yeterliliğe sahip olmayan hastalara ilişkin karar alma süreci, acil servislerde triyaj ve etik kurullar konuları incelenir.

(Teorik 2- Uygulama 0- Kredi 2)

HSGN648 HEMŞİRELİKTE SİSTEMATİK YAKLAŞIM


Bu ders, öğrenciye bilimsel problem çözme yöntemini hemşirelikte kompleks vakaların bakım sorunlarını çözmede kullanmaya ilişkin bilgi ve becerisi kazandırılır. Dersin içeriğinde; eleştirel düşünme, kanıta dayalı hemşirelik, hemşirelik sınıflandırma sistemleri, hemşirelik bakımında sistematik yaklaşım ve kompleks bakım planı hazırlama ve değerlendirme yer alır.

(Teorik 2- Uygulama 2- Kredi 3)

HSGN650 HEMŞİRELİK BAKIMINDA KANIT TEMELLİ UYGULAMALAR I


Bu derste, öğrencinin birey, aile ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme ve sağlık bakım sorunlarını çözümlemeye yönelik kanıta dayalı bilgi, beceri ve tutumlarını kullanarak bakım vermesi amaçlanır. Ders kapsamında, öğrencinin ilgi alanı doğrultusunda belirlenen uygulama alanlarında (hastane, aile sağlığı merkezi, evde bakım birimi/ merkezi vb) holistik bakım modelini ve hemşirelik süreci sistemini temel alarak hasta bakımı vermesi, kanıta dayalı bakım uygulamaları ile bakıma ilişkin yöntem ve teknikleri uygulamaya aktarması beklenir.

(Teorik 0- Uygulama 8- Kredi 4)

HSGN652 HEMŞİRELİK UYGULAMALARINDA YÖNTEM ÇALIŞMASI 


Bu ders, öğrenciye günümüzde kullanılan hemşirelik yöntem ve tekniklerini kapsamlı bir şekilde inceleyebilme ve yeni teknik ve yöntemler geliştirebilme yetisi kazandırır. Ders kapsamında, bilim, yöntem, teknik, standart gibi temel kavramların incelenmesi, bilimin tarihsel gelişim süreci, bilimsel düşünme yöntemi, teknoloji kavramı ve teknolojinin evrim süreci, hemşirelikte yöntem geliştirme, patent başvuru süreci konuları ele alınır. Öğrenciden bir ürün/teknik/yöntemin prototipini geliştirmesi beklenir.

(Teorik 2- Uygulama 2- Kredi 3)

HSGN654 HEMŞİRELİK BAKIMINDA KANIT TEMELLİ UYGULAMALAR II


Bu derste, öğrencinin özelleşmiş ünitelerde (yoğun bakım, yara bakımı, stomaterapi, ameliyathane vb. üniteler) kanıta dayalı bilgi, beceri ve tutumlarını kullanarak bakım vermesi amaçlanır.

Ders kapsamında, öğrencinin hemşirelikteki özel bir alana ilişkin holistik bakım modelini ve hemşirelik süreci sistemini temel alarak hasta bakımı vermesi, kanıta dayalı bakım uygulamaları ile bakıma ilişkin yöntem ve teknikleri uygulamaya aktarması beklenir.

(Teorik 0- Uygulama 8- Kredi 4)

HSGN 699 / HEMŞİRELİK DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI


Bu derste öğrencinin edindiği bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirme, sorunu saptama ve çözüme yönelik yöntem kurgulama, konusu ile ilgili kaynaklara ulaşma, verilerini toplama, değerlendirme, istatistiksel analizini yapma ve bilimsel etik değerleri gözeterek yaptığı çalışmayı sistematik olarak rapor etme ve sunmaya yönelik bilgi ve becerileri kazanması hedeflenmektedir.

Credits: 0